پیشبینی رضایت زناشویی براساس تابآوری و خودکارآمدی در دوران همهگیری ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 همدان، دانسگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیشبینی رضایت زناشویی براساس متغیر‌های تابآوری و خودکارآمدی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا بود.
روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، از دسته تحقیقات کاربردی بود. جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور واحد کرج بود، که با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری از میان آنها، ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های رضایت زناشویی هودسن (۱۹۹۲)، تابآوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و خودکارآمدی شرر (۱۹۸۲) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) استفاده شد. تمام مراحل تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۲۴ انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ۲۹ درصد واریانس رضایت زناشویی توسط مولفه‌های تابآوری و ۳۴ درصد واریانس رضایت زناشویی توسط مولفه‌های خودکارآمدی پیش‌بینی گردید. همچنین ۴۲ درصد واریانس رضایت زناشویی توسط متغیرهای تابآوری و خودکارآمدی تبیین شد.
نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای تابآوری و خودکارآمدی می توانند رضایت زناشویی زوجین را در دوران همه‌گیری ویروس کرونا پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Marital Satisfaction based on Rresilience and Self-Efficacy during the Coronavirus Panademic

نویسندگان [English]

  • Hamideh Chomaghloo 1
  • Mohammad Saeed Mardukhi 2
1 Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 همدان، دانسگاه آزاد اسلامی واحد همدان
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to predict marital satisfaction based on resilience and self-efficacy variables during the corona virus epidemic.

Research method: The current research design was of descriptive-correlation type and in terms of purpose, it was applied research. The statistical population of this research included all married students who were studying in the second semester of the academic year 1400-1399 at Payam Noor University, Karaj branch, and due to the unknown size of the statistical population, 123 people were selected as the sample of the study by sampling in were selected and answered the marital satisfaction questionnaires of Hodson (1992), Connor and Davidson's resilience (2003) and Scherer's self-efficacy (1982). In order to analyze the obtained data, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and multivariate regression) were used. All stages of statistical analysis were done using spss software version 24.

Findings: The findings showed that 29% of the variance of marital satisfaction was predicted by resilience components and 34% of the variance of marital satisfaction was predicted by self-efficacy components. Also, 42% of the variance of marital satisfaction was explained by resilience and self-efficacy variables.

Conclusion: The research findings indicated that resilience and self-efficacy variables can predict the marital satisfaction of couples during the corona virus epidemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • resilience
  • self-efficacy
  • corona
  • تاریخ دریافت: 25 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1401