رابطه سبک‌های دل‌بستگی با خرسندی و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، کرج، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: شناسایی سبک دل‌بستگی افراد در ازدواج و سوق دادن آن به سبک دل‌بستگی ایمن، و توجه بیشتر به شادکامی افراد و شناساندن راه های رسیدن به خرسندی، نشاط بیشتر به زندگی زناشویی زوجین را سبب می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک‌های دل‌بستگی با خرسندی و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متاهل بود.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 97 _ 1396 بودند. نمونه آماری براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 200 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک‌های دل‌بستگی بزرگسالان هازن و شیور (1987)؛ پرسشنامه خرسندی زناشویی ازرین، ناستر و جونز (1973) و پرسشنامه رضایت زناشویی اولسون (1998) بود.
یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بین دل‌بستگی ایمن همبستگی و رضایت مندی زناشویی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک‌های دل‌بستگی نوع اجتنابی با خرسندی زناشویی، نوع ایمن با رضایت زناشویی و نوع اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه معنی داری منفی وجود دارد (05/0 < P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت، با افزایش سبک دل‌بستگی ایمن، خرسندی زناشویی نیز افزایش می یابد. و با افزایش سبک دل‌بستگی ناایمن- اجتنابی، اضطرابی رضایت زناشویی کاهش می یابد. از این رو پیشنهاد می شود، با برگزاری کارگاه های آموزشی از جانب مسئولین حوزه بهداشت و سلامت روان از یک سو و برنامه های آموزشی مرتبط به خانواده ها در مورد نحوه رفتار با کودک و فرزندپروری از سوی دیگر، از بروز و نارضایتی زناشویی در آینده پیشگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Attachment Styles with Happiness & Marital Satisfaction in married female student

نویسندگان [English]

  • Rezvan Ghavami 1
  • Mohammad Reza Belyad 2
  • Masoumeh Zhiyanbagheri 3
1 M.A. in clinical Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran.
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran.
3 Assistant Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine The Relationship between Attachment Styles with Happiness & Marital Satisfaction in Married Female Students.
Research Method: The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study was all married female students of Islamic Azad University of Karaj in the academic year 2018. Statistical sample was selected based on Cochran formula and available sampling method was 200 people. Research tools included the Adult Attachment Styles Questionnaire of Hazen and Shaver (1987); Azrin, Nester & Jones Marital Satisfaction Questionnaire (1973) & Olson Marital Satisfaction Questionnaire (1998).
Findings: Correlation test and regression analysis were used for data analysis. The findings showed that there was a direct and significant relationship between secure attachment and marital satisfaction. There was also a significant negative relationship between avoidant attachment styles with marital satisfaction, secure type with marital satisfaction, and avoidant type with marital satisfaction (P <0.05).
Conclusion: According to the results, it can be said that with increasing secure attachment style, marital happiness also increases. & with increasing insecure-avoidant attachment style, anxiety decreases marital satisfaction. Hence, it is suggested, with workshops by authorities in the field of mental health on the one hand and educational programs related to families about how to deal with children and parenting on the other hand, the incidence of marital satisfaction in the future. Also prevent malicious behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Styles" Happiness" Marital Satisfaction