مقایسه تنظیم هیجان و افکار پارانوئید در افراد داری مشکلات خواب با افراد عاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

میدان المپیک نبش خیابان ۳۴ پلاک ۳۶ واحد ۵ و۶

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجانی و افکار پارانوئید در افراد دارای مشکلات خواب صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل افراد دارای مشکلات خواب بودند که در نیمه دوم سال 1397 به کلینیک های خواب شهر تهران مراجعه کردند. نمونه پژوهش شامل 120 آزمودنی بود که 60 نفر از آنها بدون مشکلات خواب بودند و به صورت دردسترس انتخاب شدند و 60 نفر افراد با مشکلات خواب بودند که به شکل هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه تنظیم هیجانی (گارنفسکی و همکاران، 2001)، و پرسشنامه افکار پارنوئید گرین و همکاران (2008) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس تک متغیری و t دو گروه مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، افراد عادی در تنظیم هیجان مثبت نمرات بالاتری را در مقایسه به گروه بالینی کسب کردند و نمره تنظیم هیجان منفی در گروه بالینی به مراتب بالاتر از گروه عادی بود. همچنین، ، افراد دارای مشکلات خواب افکار پارنوئیدی در افراد دارای مشکلات خواب به مراتب بیشتر از گروه عادی است (0.005p<). بنابراین می‌توان گفت، افرادی که از تنظیم هیجانی کمتری برخوردارند و افکار پارانوییدی بیشتری نیز دارند، بیشتر از سایرین دچار مشکلات خواب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of emotional regulation rumination and paranoid

نویسنده [English]

  • sodabeh mohamadkhanlo
میدان المپیک نبش خیابان ۳۴ پلاک ۳۶ واحد ۵ و۶
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare emotional regulation and paranoid thoughts in people with sleep problems. The research design was causal-comparative. The study population consisted of people with sleep problems who referred to sleep clinics in Tehran in the second half of the 2018 year. Research tools were Emotional Adjustment Questionnaire (Garnefsky et al., 2001 & Moro (1991) and Green's et al. (2008) Paranoid Thought Questionnaire. Univariate analysis of variance and t of two independent groups analysis of was used to analyze the data. Findings of the study showed that normal people in positive emotion regulation scored higher in clinical group and negative emotion regulation score in clinical group was significantly higher than normal group. At the same time, paranoid thoughts in people with sleep problems are far greater than in the normal group (p<0.005). Therefore, it can be said that people who have less emotional regulation and more paranoid thoughts are more likely to have sleep problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional regulation
  • paranoid thoughts
  • sleep problems