بررسی مقایسه ای میان مثنوی مولوی و تفاسیر قرآن کریم در مسئله ارتباط رسول (ص)با خدا ومردم و تأثیر آن بر خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معارف، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

4 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بندگی خدا عالی‌ترین مقام هر انسان در پیشگاه الهی است که او را در مسیر رشد و تکامل قرار می‌دهد در سایه این بندگی وارتباط با کمال مطلق می‌تواند زمینه تابش انوار الهی را برقرار سازد ودر این راه میطلبد که انسانها همراه این سیر کمال قرار گیرند وخانواده اساسی ترین وتأثیرگذار ترین تهاد در جوامع بشری است که نبایستی از آن غافل بود .
این مقاله، با مطالعه ی اشعار مولوی ومقایسه آن با تفاسیر در زمینه ، رابطه ی رسول (ص) با خداوند برمحور های (رسول نور حق وحقیقت ، رسول علم غیب ولدنی ، رسول در کنف حمایت وحفاظت پروردگار وهمچنین عصمت آن حضرت) مورد بررسی قرار داده است که هرکدام از این محورها می تواند برخانواده تأثیر گذار باشد در این ارتباط که یک طرف آن وجود حضرت حق و طرف دیگراین رابطه وواسطه پیامبر اکرم(ص) است که بایستی ابتدا آموزه های وحیانی خویش را در مأمن ومسکنی به نام خانواده بازگو ، ارایه وانتشار نماید تا پلی برای توسعه معارف الهی با دیگر انسانها باشد . ادراک پیوند رسول با خدا و نسبت این دو جلوه‌های گوناگونی یافته، گاه رسول آیینه‌ی انوار الهی و گاه به‌واسطه‌ی علمی الهی و لدنی؛ وگاه با حمایت وحفاظت خاص پروردگار این ارتباط واتصال را نمایان ساخته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study between Rumi's Masnavi and the interpretations of the Holy Quran on the issue of the relationship between the Messenger of God and God and the people and its effects on families

نویسندگان [English]

 • Zahra Hassanvand 1
 • Mohammad Hossein Tavanai Sare Dini 2
 • Mohammad Reza Movahedi 3
 • Mohammad Ali Ayazi 4
1 PhD Student, Quran and Hadith Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Education, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
4 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

God's servitude is the highest position of every human being in the presence of God, which places him on the path of growth and evolution. In the shadow of this servitude and connection with absolute perfection, he can establish the field of divine light radiation, and in this way, he requires that humans be accompanied by this path of perfection and the basic family. It is the most and most influential problem in human societies that should not be ignored.
This article, by studying Maulavi's poems and comparing them with interpretations in the context, the relationship of the Prophet (PBUH) with God is examined on the axes of (the Messenger of the light of truth and truth, the Messenger of the knowledge of the unseen, the Messenger of God's support and protection, and also the infallibility of His Holiness). It has been given that each of these axes can have an effect on the family in this relationship, one side of which is the existence of Hazrat Haqq and the other side of this relationship is the intermediary of the Holy Prophet (PBUH), who should first convey his revelation teachings in a safe and sheltered place called the family. present and publish to be a bridge for the development of divine knowledge with other people. The perception of the connection between the Messenger and God and the relationship between the two has found various manifestations, sometimes the Messenger is a mirror of divine lights and sometimes through divine and worldly knowledge; And with God's special support and protection, he has made this relationship visible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spiritual masnavi
 • Qur'anic interpretations
 • God's Messenger
 • obedience
 • guardianship
 • family

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 28 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401