بررسی تعریف و ویژگی های تربیتی انسان مجاهد بر اساس آیات قران کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران، dr.sadralipour@gmail.com

3 استادیار، دانشگاه فرهگیان ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: تربیت انسان مجاهد نوع خاصی از اصول تعلیم و تربیت است که در اسلام به آن توجه فراوانی شده است و در این راستا ویژگی هایی در قرآن برای آن ذکر گردیده است چرا که تربیت این نوع از انسان می تواند تاثیرات فراوانی در جوامع بشری ایفاء کند از این رو هدف این پژوهش، بررسی تعریف و ویژگی های انسان مجاهد بر اساس آیات قران کریم است.
روش پژوهش: مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در ‌این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای می­باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده‌های تحقیق گردآوری ‌شده و با استفاده از روش تحلیل متون قرآنی- دینی مورد تحقیق و توصیف قرارگرفته است
یافته ها: به این امر مهم دست یافتم که از صدر اسلام تربیت معنوی انسان مجاهد همواره مورد تاکید و توجه دین اسلام و قرآن است و نمونه کامل یک انسان محسوب می شود که علاوه بر برخورداری از شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی، اهتمام زیادی به آموزه‌های قرآنی نیز دارد
نتیجه گیری: بر اساس مولفه های پژوهش، آنچه مشروعیت و اهتمام تربیت انسان مجاهد را نشان می‌دهد برخورداری آن از ویژگی هایی همچون ترجیح آخرت به دنیا، داشتن‌ ایمان قوی، برخورداری از روحیه توکّل بر خداوند متعال، امید داشتن به رحمت الهی، رخورداری از عدالت و هدایتگری، نمازگزار بودن، تحمل و پایداری در برابر سختی‌های مبارزه، برخورداری از روحیه امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت پذیری، اطاعت از ولایت و رهبری الهی و ظلم ستیزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of definition and educational characteristics of Mujahid Individuals Based on verses of the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Jalal Kaviani 1
 • Sadra Alipoor 2
 • Yousef Moqaddasi 3
1 PhD Student, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Faculty, Mako Branch, Islamic Azad University, Mako, Iran (Corresponding Author) dr.sadralipour@gmail.com
3 Faculty, Urmia Branch, Farhangian University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

 Introduction: The training of a mujahid human being is a special type of educational principles that has been given a lot of attention in Islam, and in this regard, some characteristics have been mentioned in the Qur'an for it, because the training of this type of human being can have many effects on human societies.Therefore, the purpose of this research is to investigate the definition and characteristics of a mujahid man based on the verses of the Holy Quran.
Methods: According to the subject documentation presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the method of collecting library information, which was collected from documentary studies and researched and described using the method of analyzing Quranic-religious texts.
Results: We achieved this important thing that since the beginning of Islam, the spiritual education of the mujahid man is always emphasized and paid attention to by the religion of Islam and the Qur'an, and he is considered a perfect example of a human being who, in addition to possessing character and moral qualities, also pays great attention to the teachings of the Qur'an.
Conclusion: Based on these components, what shows the legitimacy and dedication of a Mujahid man's education is that he has characteristics such as preferring the hereafter to this world, having strong faith, having the spirit of trust in God Almighty, hoping for divine mercy, facing justice and guidance. Being a prayerful person is tolerance and perseverance against the hardships of struggle, having the spirit of enjoining good and forbidding evil, taking responsibility, obeying divine guidance and leadership, and anti-tyranny.

کلیدواژه‌ها [English]

 • education and training" Holy Qur'an" Islamic religion" Mujahid Individual
 • Kamijani D.. Faryad Res Zainab, getting to know the structure of religious education and ways to accept it, two quarterly educational teachings in the Qur'an and Hadith, 2014; 2: 71.
 • - Hashemi, S.H.. The nature and goals of education, Qur'anic research quarterly, 2008; 15(60) autumn and winter: 30.
 • - Azima S.. Semantics of Quranic Words (Dictionary of Quranic Terms), translated by Seyyed Hossein Seidi, 4th edition, Mashhad: Astan Quds Razavi Publications; 2o12
 • - Imam Khomeini's speech, dated 2/25/1359.
 • Maraghi, Ahmed Mustafa. (14th century). Tafsir Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr Publications; 2007
 • Maraghi, Ahmed Mustafa. (14th century). Tafsir Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr Publications.
 • Maraghi, Ahmed Mustafa. (14th century). Tafsir Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr Publications.
 • Nouri Hamdani Ayatollah H.. Jihad, Tehran: Publications of Farhang Islamic Department; 1367, 1988
 • Ibn Arabi, Muhyiddin, Muhammad Bin Ali. Al-Futuhat al-Makkiyya fi Ma'rafa Asrar al-Malkiyyah, vol. 2, Beirut: Darsader;1388, 2010
 • Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1410 AH). Sahih Bukhari, Egypt, Cairo: Ministry of Endowments Publications.
 • Muslim, Ibn Hajjaj. (1412 AH). Sahih Muslim, Egypt, Cairo: Publisher: Dar al-Hadith.
 • - Tabarsi, Fazl bin Hasan. (1372). Majmam al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, third edition, Tehran: Nasser Khosro Publications; 1372, 1990
 • Qarafi Shahab al-Din, Ahmad bin Idris, Al-Dukhirah al-Qarafi, Al-Haggee: Muhammad Haji, Beirut: Al-Nasher Dar al-Gharb al-Islami Arab; 1994
 • Qarafi Shahab al-Din, Ahmad bin Idris, Al-Dukhirah al-Qarafi, Al-Haggee: Muhammad Haji, Beirut: Al-Nasher Dar al-Gharb al-Islami Arab; 1994
 • Qarafi Shahab al-Din, Ahmad bin Idris, Al-Dukhirah al-Qarafi, Al-Haggee: Muhammad Haji, Beirut: Al-Nasher Dar al-Gharb al-Islami Arab; 1994
 • Shirazi, Sadruddin. Description of Usul Kafi, vol. 1, published by: Ministry of Culture and Higher Education, Institute of Cultural Studies and Research; 1987
 • Abdul Baqi M.F. Al-Maajim Al-Mufahrs to the Words of the Holy Qur'an, Cairo: Darl-Kitab Al-Masriyeh Publications; 1364 AH
 • Tabatabaei Seyyed Mohammad Hossein.. Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an, 5th edition, Qom: Jamia Madrasin; 1417AH
 • - Tabarsi Fazl bin H.. Majmam al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, third edition, Tehran: Nasser Khosro Publications; 1991
 • Majlisi MBbMT. Baharalanvar, published by Dar al-Kitab alIslamiya; 2008
 • Faiz Kashani, Mulla Mohsen.. Al-Wafi, Isfahan: Publisher of the school of Imam Amir al-Mominin Ali (AS); 2010
 • Taghizadeh Akbari A.. Spiritual and cultural factors of holy defense, Vol. 2 (Zamzam Hedayat), Qom: Islamic Research Center Publications; 2008
 • Elhaminia A.A.. Military Ethics, (Zamzam Hedayat), Qom: Islamic Research Center; 2006
 • Nahj al-Balagha.. Translated by Seyed Jafar Shahidi, Tehran: Islamic Revolution Publishing and Education Organization; 1994
 • Al-Zamakhshari O. Tafsir Kashaf, . Tehran: Aftab 2.
 • Akhundi, Mustafa.. Jihad in the Mirror of Traditions, Volume 2, First Edition, Zamzam Hedayat Publications; 2008
 • Kilini, M. bin Yaqub.. Usul Kafi, translated by Hashem Rasouli, Vol. 8, H. 132, Ilmia-Islamiya publication; 1991
 • Kilini, Mohammad bin Yaqub.. Usul Kafi, translated by Hashem Rasouli, Vol. 8, H. 132, Ilmia-Islamiya publication; 1991
 • Al-Jarjani AIM. Definitions, Tehran: Nasser Khosrow, (Bita)
 • Motahari M.. Twenty speech, fifth edition, Tehran: Sadra; 1978
 • Tamimi Amadi, Abd al-Wahd bin Mohammad.. Commentary on Gharr al-Hakm and Darr al-Kalam, revised by Seyyed Jalaluddin Muhaddith, vol. 2, Tehran: University of Tehran; 1982
 • Sobhani J. Forough Abdiyat, Volume 2, Qom: Islamic Propaganda Office; 1988
 • Pak Sarsht, Mohammad Jaafar.. Educational theories and theorizing challenges in Iran's education, educational innovation magazine, 2008; 20: 11
 • Mohaghghegh, Zahra.. Analyzing the concept of hope and comparing it with psychology, Master's thesis, Department of Theology, Faculty of Humanities, Isfahan University; 2011
 • Flag S., Fatehizadeh M., Mohaghghegh, Z.. The three dimensions of Omid Snyder's theory and its application to the perspective of the Qur'an, two quarterly researches of Qur'anic and Hadith sciences, 2012; 19: 76
 • Beheshti A.. The Face of a Believer in the Qur'an and Hadith, first edition, Qom: Book Garden Institute of Qom; 2014
 • Bahrani S.H.. Al-Muhaja fima nazl fi al-Qaim al-Hijjah, quoted by: Tafsir Qomi, 1391; 2: 21
 • Thabit H., Farida.. Religious foundations and psychological analysis of patience based on Quranic verses, Siraj Munir Quarterly, 2011; 2(8): 27.
 • Hosseini Dashti, Seyyed Mustafa.. Maarif and Ma'arif (Islamic Comprehensive Encyclopaedia), vol. 2, first edition, Tehran: Dar al-Fikr Publishing House; 2013
 • Shayiri M. bin Muhammad. Jame Al-Akhbar, Najaf, Iraq, Volume 1.
 • Makarem Shirazi Ayatollah N.. Sample interpretation. The essence and goals of education, Qur'anic Research Quarterly, 2019; 15(60): 63
 • Har Amili, Muhammad bin Hassan Wasal al-Shia, Qom, Al-Al-Bayt Foundation, peace be upon her, for the revival of heritage; 2006
 • Javadi Amoli A.. Thematic interpretation of the Holy Qur'an: Society in the Qur'an. Qom: Isra Publishing Center; 2011
 • Akhot A., Haji Rajabali K.. Basics and methods of soft jihad. Qom: Kitab Farda; 2012
 • Tabatabayi S.M.H.. Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, 5th edition, Qom: Jamia Madrasin; 1417 AH
 • Payandeh A.. Nahj al-Fasaha. Qom: Pious; 2007