تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش جنسی و ناگویی خلقی زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران eforoughi69@gmail.com

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد تهران- شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد تربت‌جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

5 دانشیار مشاوره و راهنمایی، واحد تهران- شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش جنسی و ناگویی خلقی زنان متأهل بود.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعه‌کننده فرهنگ­سرای خانواده ناحیه 4 شهر مشهد تشکیل داد، از بین زنان مراجعه‌کننده که 112 نفر بودند که پرسشنامه­ها روی کلیه آن‌ها اجرا شد، 96 نفر پاسخ دادند، که از بین آن‌ها 54 نفر نمره ناگویی خلقی و نگرش جنسی پایین داشتند، پس از غربالگری اولیه از بین 54 نفر، 30 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. نمونه موردنظر به ابتدا به‌عنوان پیش­آزمون به پرسشنامه­های نگرش جنسی دهقانی (1384) و ناگویی تورنتو 20 (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) پاسخ داده و پس از اجرای آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برای گروه آزمایش، مجدداً به پرسشنامه­های موردنظر پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس و از طریق نرم‌افزار SPSS-21 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌طور معناداری باعث بهبود نگرش جنسی و کاهش ناگویی خلقی زنان متأهل می­شود (0001/0 P=).
نتیجه­گیری: افراد با شرکت در جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد توانایی لازم جهت کاهش ناگویی هیجانات و ابراز صحیح آن‌ها را فراگرفتند، همچنین نگرش جنسی در آن‌ها نیز به‌طور چشمگیری بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acceptance and commitment training on the Sexual attitude and Alexithymia of married women

نویسندگان [English]

 • Elnaz Froughi 1
 • Maryam Hoseini Motaghaed 2
 • Davood Razirood 3
 • Elham Nasiri 4
 • Shohre Ghorban Shiroodi 5
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Torbat-e Jam Branch, Torbat-e Jam, Iran, Email:eforoughi69@gmail.com
2 Master's student in Counseling and Guidance, Tehran-North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Master's student in clinical psychology, Torbet-Jam branch, Islamic Azad University, Torbet-Jam, Iran.
4 Master's student in cognitive psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor of Counseling and Guidance, Tehran-North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment training on the Sexual attitude and Alexithymia of married women.
Method: The statistical population of the study consisted of all women referred to the 4th District Family Cultural Center in Mashhad. Among 112 women referring women, the questionnaires were administered to all of them, 96 people answered. Of these, 54 had low mood and mood attitudes. After initial screening of 54 people, 30 were selected randomly. And were replaced in two groups of 15. The target sample was first responded to theDehghani 's Sexual attitude questionnaire (2005) and Alexithymia Toronto20 (Bagby, Parker, and Taylor, 1994) as a preliminary test. After completing admission and commitment training for the experimental group, they replied to the questionnaire.
Results: The results of the study showed that acceptance and commitment training significantly improved the Sexual attitude and reduced the morbidity of married women (P = 0.0001). Data analysis was used to analyze covariance and to accelerate the results of SPSS21 software.
Conclusion: By participating in acceptance and Commitment training sessions, people were able to relieve their emotions and express them correctly. Sexual attitude also improved dramatically.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance and Commitment training
 • " Sexual Attitude" Alexithymia" Married Women
 1. Haqqani Zanjani H.. Divorce or disaster of the dissolution of the family. Qom: Islamic culture; 2003.
 2. Rio M.. Motivation and Emotion. Translator: Yahya Seyed Mohammadi. Edition of the edition, Tehran; 2009.
 3. Taylor, G. J.. The alexithymia construct: Conceptualization, validation, and relationship with basic dimensions of personality. New trends in experimental and clinical psychiatry; 2004; 10: 61-74.
 4. Baktay, M.. Investigating the relationship between attachment and anxiety styles with self-hostility in non-clinical population of students of Ferdowsi University of Mashhad. master thesis. Ferdowsi University of Mashhad, 2012.
 5. Bouchard, G.. Alexithymia among students and professional in function of disciplines. Social behavior and personality, 2010; 36 (3): 303-314.
 6. Zabihi Rig Cheshmeh, M; Mirzayian, B; Hassanzadeh, R and Shahidi, M.. Comparison of sexual attitudes in fertile and infertile couples. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2011; 21 (3): 281-272.
 7. Spence, S.. Treatment of sexual dysfunction, 2005.
 8. Oohadi, B.. Human sexual tendencies and behaviors. Eighth edition Isfahan: Sadeq Hedayat Publishing, 2003.
 9. Hayes, S. A., Orsillo, S. M. & Roemer, L.. An acceptance-based behavioral therapy for individuals with generalized anxiety disorder. Cognitive and Behavioral Practice; 2013, 20(3) : 264-81.
 10. Hayes, S. C., Pistorello, J. & Levin, M. E.. Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. Counseling Psychologist, 2014; 40 (7): 976-1002.
 11. Pirani, Z; A, M; Kelvani, M & Nourbakhsh, P.. Effect of acceptance and commitment therapy on sexual self-esteem, mood mood and marital adjustment in veterans' wives. Quarterly Journal of Veterans Medicine, 2017.
 1. Kalal quchan, Y and Sarai, F.. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Marital Adjustment, Sexual Satisfaction and Satisfaction with Women's Life. Magazine Principles of Mental Health, 2016; 4 (11): 527-533.
 2. Stone. M.V and Larry. B.. Effect of treatment based on Acceptance and Commitment to quality of life and tolerance of distress among couples. Family relations, 2016; 62: 269-274.
 1. Rezazadeh, M.. Comparison of Emotional-Self-Regulatory Relationship in Juvenile and Normal Adolescents in Mashhad. Master thesis. Ferdowsi University of Mashhad, 2014.
 2. Hayes, S. C., & Strosahl, K. D.. A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer Press, 2010.