اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و درمان متمرکز برشفقت درمانی برسخت رویی زنان در شرف طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران(نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

زنان فاقد ویژگی شخصیتی سخت رویی کیفیت زندگی پایین تری را تجربه می کنند .این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری ودرمان متمرکز بر شفقت درمانی برسخت رویی زنان درشرف طلاق انجام شد
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مداخله ای پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه در سال 1400 انجام گرفت.نمونه به روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی از جامعه آماری ، کلیه زنان در شرف طلاق مراجعه به مراکز اورژانس اجتماعی شهر تهران بود که 45 زن در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه قرار گرفتند . آموزش گروهی درمان متمرکز برشفقت (براساس پروتکل درمانی گیلبرت و نف، 2007)و برنامه جلسات آموزش درمان شناختی – رفتاری (براساس طرح درمانی ویلدرموت 2008) درطی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد.گروه گواه درمانی نداشت.ابزار پژوهش پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1997) بود. نتایج داده ها با آزمون آماری واریانس یک طرفه با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند
یافته‌ها: میانگین و انحراف استاندارد نمره سخت رویی در پیش آزمون درمان متمرکز بر شفقت از53 /51±64/1 به 20/59±86/1 در پس آزمون ، و در پیگیری20 /61±86/1 ) 01/0 < P) رسید.نمره سخت رویی در پیش آزمون درمان شناختی-رفتاری از80 /50± 007/2 به 67/56±23/1 در پس آزمون و در پیگیری به 67/58±23/1 رسید ( 01/0 < P) همچنین گروه گواه از 40/49±242/1 در پیش آزمون به40/50±24/1 در پس آزمون و در پیگیری به 47/51±3/1 ( 01/0 < P) رسید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش،درمان شناختی-رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر افزایش سخت رویی زنان در شرف طلاق می‌تواند اثربخش باشد،همچنین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت نسبت به درمان شناختی-رفتاری ماندگارتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) and Compassion-Focused Therapy (CFT) on the Resilience of Women on the Verge of Divorce Referring to Social Emergency Centers

نویسندگان [English]

  • maryam ghahramani 1
  • javad khalatbari 2
  • davood taghvaei 3
1 Student
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran (Corresponding Author).
3 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

زنان فاقد ویژگی شخصیتی سخت رویی کیفیت زندگی پایین تری را تجربه می کنند .این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری ودرمان متمرکز بر شفقت درمانی برسخت رویی زنان درشرف طلاق انجام شد
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مداخله ای پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه در سال 1400 انجام گرفت.نمونه به روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی از جامعه آماری ، کلیه زنان در شرف طلاق مراجعه به مراکز اورژانس اجتماعی شهر تهران بود که 45 زن در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه قرار گرفتند . آموزش گروهی درمان متمرکز برشفقت (براساس پروتکل درمانی گیلبرت و نف، 2007)و برنامه جلسات آموزش درمان شناختی – رفتاری (براساس طرح درمانی ویلدرموت 2008) درطی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد.گروه گواه درمانی نداشت.ابزار پژوهش پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1997) بود. نتایج داده ها با آزمون آماری واریانس یک طرفه با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند
یافته‌ها: میانگین و انحراف استاندارد نمره سخت رویی در پیش آزمون درمان متمرکز بر شفقت از53 /51±64/1 به 20/59±86/1 در پس آزمون ، و در پیگیری20 /61±86/1 ) 01/0 < P) رسید.نمره سخت رویی در پیش آزمون درمان شناختی-رفتاری از80 /50± 007/2 به 67/56±23/1 در پس آزمون و در پیگیری به 67/58±23/1 رسید ( 01/0 < P) همچنین گروه گواه از 40/49±242/1 در پیش آزمون به40/50±24/1 در پس آزمون و در پیگیری به 47/51±3/1 ( 01/0 < P) رسید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش،درمان شناختی-رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر افزایش سخت رویی زنان در شرف طلاق می‌تواند اثربخش باشد،همچنین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت نسبت به درمان شناختی-رفتاری ماندگارتر است

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardiness
  • Cognitive behavioral therapy
  • compassion terapy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1401