راهکارهای تسهیم دانش در بین معلمان مبتنی بر مطالعه کیفی

نوع مقاله : کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با سازماندهی مدیریت و تسهیم دانش، طول عمر دانش خلق شده در مدارس افزایش خواهد یافت، با توجه به اهمیت تسهیم دانش و تاثیر قابل ملاحظه آن در آموزش این پژوهش با هدف شناسایی موانع تسهیم دانش در معلمان آموزش پرورش سراسر کشور به منظور ارائه راهکار  حاصل شده است.
روش پژوهش: روش این تحقیق آمیخته (روش کیفی- کمی) بوده و در  بخش کیفی از رویکرد پدیدار شناسی و در بخش کمی از  روش پیمایشی استفاده شده است. جمع آوری داده ها با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته و معیار اشباع نظری بین 11 نفر از معلمانی­که دارای کارهای پژوهشی بودند انجام شد. همه مصاحبه ها همزمان ضبط و دست­ نویس ­شد و با تکنیک هفت مرحله کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استحکام داده­ ها توسط مشارکت ­کنندگان و اساتید دانشگاه  با استفاده از روایی لاوشه( متخصصین سؤالات را مورد ارزیابی قرار می دهند ) استفاده گردید. جهت تعیین پایایی­ کدهای استخراج شده به مصاحبه شوندگان برگشت داده  شده  تا صحت آن را تایید نمایند. در بخش کمی جمع آوری داده ها با توزیع پرسشنامه بین معلمان کل کشور انجام شد و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار   اسمارت پی ال اس 6-2-3 و اس پی اس اس نسخه 23  استفاده گردید. جهت دست یابی به روایی لازم در طراحی پرسشنامه با اساتید مربوطه مشورت شد. جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته ها: یافته­های تحقیق: شامل 49 کد مفهومی بود که در سه مفهوم اصلی با مفاهیم فرعی­دسته بندی گردید. مفهوم اصلی شامل الف: موانع فرهنگی(با چهار مفهوم ناباوری تسهیم دانش با 5 کد مفهومی، بی اعتمادی با 4 کد مفهومی، عدم پویایی در یادگیری با 5 کد مفهومی و حاکمیت فرهنگ بسته با 5 کد مفهومی). ب: موانع ارتباطی (با مفاهیم فرعی  ضعف در عوامل زمینه ساز جهت تبادل دانش با 5 کد مفهومی، مشکلات رسانه های آموزشی 9 کدمفهومی،­ بی توجهی به سرمایه های فکری سازمان با 6 کد مفهومی).: فقدان رهبری حمایتی(ضعف در ارزشیابی 4 کد مفهومی و سوء مدیریت  با 6 کد مفهومی).
یافته ها:   نتایج تحقیق نشان داد که ؛  موانع ارتباطی با بار عاملی 92/0 بیشترین تاثیر را بر روی تسهیم دانش داشته است.
نتیجه گیری: با استقرار فرهنگ تسهیم دانش در بین معلمان موجب ارتقای رفتار تسهیم بین معلمان گردند. هم چنین با جلب حمایت مسئولان آموزش و پرورش، گردآوری دانش توسط معلمان به عنوان ارزش های سازمانی مدارس شناخته شود و با فرهنگ سازمان مدارس نیز عجین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge sharing strategies among teachers based on qualitative study

نویسندگان [English]

  • Farnaz Kheiri 1
  • Fariba Karimi 2
  • Mohammad Ali Nadi 3
1 PhD student in educational Administration, Department of Educational Sciences and Psychology, Isfahan (Khorasgan)branch Islamic Azad University.
2 Department of Educational Sciences and Psychology. Isfahan (Khorasgan)branch Islamic Azad University, faribakarimi2005@yahoo.com
3 Department of Educational Sciences and Psychology. Isfahan (Khorasgan)branch Islamic Azad University.
چکیده [English]

Introduction: By organizing knowledge management and sharing, the lifespan of knowledge created in schools will increase, considering the importance of knowledge sharing and its significant impact on education, this research aims to identify obstacles to knowledge sharing among teachers of education across the country in order to provide the resulting solution. has been.
Methods: The method of this research is mixed (qualitative-quantitative method), so that in the qualitative part the phenomenological approach is used and in the quantitative part the survey method is used. Data collection was performed using semi-structured interview technique and theoretical saturation criteria between 11 teachers who had research work. All interviews were simultaneously recorded and handwritten and analyzed using the Colaizzi's seven step data analysis method. The robustness of the data was used by participants and university professors using the Lavasheh validation method (experts evaluate the questions). To determine the reliability of the extracted codes, they were returned to the interviewees to confirm its accuracy. Research Findings: Contained 49 conceptual codes, which were classified into three main concepts with sub-concepts. The main concepts include a: cultural barriers (with four concepts of disbelief of knowledge sharing with 5 conceptual codes, distrust with 4 conceptual codes, lack of dynamism in learning with 5 conceptual codes and the governance of closed culture with 5 conceptual codes). B: communication barriers (with sub-concepts of weakness in the underlying factors for knowledge sharing with 5 conceptual codes, problems of educational media with 9 conceptual codes, disregard for the intellectual capital of the organization with 6 conceptual codes) .c: Lack of supportive leadership (weakness in evaluation with 4 conceptual codes and mismanagement with 6 conceptual codes). In the quantitative part, data collection was done by distributing a questionnaire among teachers across the country and Smart PLS 6-2-3 and SPSS version 23 were used for analysis. Relevant professors were consulted to achieve the necessary validity in designing the questionnaire. Cronbach's alpha test was used for reliability.
Results: The results showed that the communication barriers with a factor loading of 0.92 had the greatest impact on knowledge sharing.
Conclusion: By establishing the culture of knowledge sharing among teachers, they will promote the sharing behavior among teachers. Also, by getting the support of the education officials, the collection of knowledge by the teachers should be recognized as the organizational values of the schools and be integrated with the culture of the school organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers to knowledge sharing" knowledge management" knowledge sharing