اثربخشی واقعیت درمانی بر حساسیت اضطرابی در زنان واجد طلاق عاطفی

نوع مقاله : نیمه تجربی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، hatami513@gmail.com

3 دانشیار، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

4 دانشیار، عضو هیأت علمی مؤسسه ویلیام گلسر، استرالیا.

چکیده

مقدمه: مردم می­توانند با انتخاب آگاهانه احساس­ها و رفتارشان، زندگی خود را بهتر کنند. از آنجا که رفتارها به عنوان راهی برای حل ناکامی ناشی از رابطه­ای ناخوشایند انتخاب می­شوند، پس هنگام تعامل با افرادی که در زندگی به آن­ها نیاز است می­بایست انتخاب­های مؤثرتری انجام گیرد. همچنین رفتار غیر مسئولانه فرد باعث بروز اضطراب می­شود، شاید بتوان از طریق واقعیت درمانی حساسیت اضطرابی را هدف قرار داد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر حساسیت اضطرابی زنان واجد طلاق عاطفی انجام شده است.
روش پژوهش: طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل، 30 زن که براساس پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن واجد طلاق عاطفی بودند از جامعه آماری شامل تمام زن­های مراجعه­کننده به مرکزهای مشاوره سراهای محله شهر تهران در سال ۱۳۹۵ انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) جایگزین شدند. پس از ۸ جلسه آموزش نظریه انتخاب برای گروه آزمایش، هر دو گروه جهت پس آزمون به فهرست تجدید نظر شده حساسیت پاسخ دادند. داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد واقعیت درمانی و آموزش نظریه انتخاب منجر به کاهش میانگین مؤلفه­های حساسیت اضطرابی در زن­های واجد طلاق عاطفی شده است.
نتیجه­گیری: واقعیت درمانی یک روش مبتنی بر عقل سلیم و درگیری هیجانی است که می­توان از آن در جهت کاهش آسیب­های ناشی از طلاق عاطفی نظیر حساسیت اضطرابی استفاده 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of reality therapy on anxiety sensitivity in women eligible for emotional divorce

نویسندگان [English]

  • Parvin Fattahiyan 1
  • Mohammad Hatami 2
  • HamidReza Hatami 3
  • Ali sahebi 4
1 . Ph.D student in general psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author, Associate professor, Kharazmi University, Tehran, Iran.hatami513@gmail.com
3 Associate professor, Emam Hosein University, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Faculty member of William Glasser institute, Australia.
چکیده [English]

Introduction: People with conscious choice of their feelings and behaviors can make better their lives. Since the behavior is selected as a way to solve the failure of unpleasant relationship, when interacting with the people who are need in life should effective choices be done. Also irresponsible behavior of the person cause anxiety, maybe through reality therapy can target anxiety sensitivity. This study was done with aim to determine the effectiveness of reality therapy on anxiety sensitivity in women eligible for emotional divorce.
Method: In a quasi-experimental design with pretest-posttest and control group, 30 women who were eligible for emotional divorce based on Emotional Divorce Scale and for anxiety sensitivity based on Anxiety Sensitivity Index-Revised were selected from statistic population included of all women referred to Sarahay Mahaleh counselling centers of Tehran city in 2016 and were replaced randomly into two groups (experimental group and control group). After 8 session choice theory training for experimental group, both group for posttest responded to Anxiety Sensitivity Index-Revised. Research data were analyzed using analysis of covariance.
Results: Results showed that reality therapy and choice theory training has caused to reduction in means of anxiety sensitivity components in women eligible for emotional divorce.
Conclusion: Reality therapy is a common-sense and emotional engagement approach that can be used to reduce the effects of emotional divorce, such as anxiety sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety sensitivity" emotional divorce" reality therapy