رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان با آزمون نقش میانجی سرمایه روان شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول) esmaeili@bojnourdiau.ac.ir

چکیده

مقدمه: فرهنگ ضعیف و ناکارآمد، انسان و هویت ضعیف تولید می‌کند. این وضعیت مساله‌خیز با ویژگی‌هایی چون پرهیز از برخورد نقادانه و پرسشگرانه، آماده‌خوری فرهنگی و علمی، ضعف خلاقیت، گریز از مشارکت در فرایند آموزشی و یادگیری منفعل بروز می یابد. هدف پژوهش، تبیین رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی سرمایه روان شناختی بود.
روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل 500 نفر دانش آموزان دختر مدارس شبانروزی شهر بجنورد بود. نمونه بر اساس فرمول کوکران 217 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار  پژوهش، پرسشنامه فرهنگ مدرسه الساندرو و ساد، از خود بیگانگی تحصیلی دیلون و گروات (1976) و پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از  ضریب آلفای کرونباخ، به  ترتیب 96/0، 94/0و 95/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم ‌افزار Smart PLS تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و از خود بیگانگی تحصیلی با ضریب همبستگی (406/0-) رابطه معکوس وجود دارد. بین سرمایه روان شناختی با از خودبیگانگی تحصیلی (283/0-) رابطه معکوس وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی با سرمایه روان شناختی با ضریب همبستگی (731/0) رابطه مثبت وجود دارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، نقش میانجی سرمایه روان شناختی در رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی تأیید گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of relationship between organizational culture of school and educational alienation with emphasizing on intermediary role of psychological capital

نویسندگان [English]

  • Maasoomeh Kharashahi 1
  • Behrang Esmaili Shad 2
1 Graduated Student, Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran (Corresponding Author) esmaeili@bojnourdiau.ac.ir
چکیده [English]

Introduction: The weak and inefficient culture produces a weak personality and identity. This problematic situation has diverse features such as avoidance of critical and questionable attitudes, cultural and scientific preparation, weakness of the cooperation and collective work, weakness of creativity, avoidance of participation in the educational process and non-cooperative education, and Passive learning emerges and emerges. The purpose of the research is to explain the relationship between the school's organizational culture and the academic self-esteem of students with the role of mediator of psychological capital.
Methodology: The purpose of research is applied and in terms of method is descriptive correlation. The statistical population includes 500 female students of Shaabenrouzi schools in Bojnourd city. Based on Cochran's formula, 217 individuals were selected using stratified random sampling. The research tool was Alsandro and Sade School of Culture, Dylon and Groat, and the Luttens Capital Inventory. The faculty and content validity of the questionnaires was confirmed by the professors. Reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.96, 0.94 and 0.95, respectively. Data was analyzed using Smart PLS software.
Results: Findings showed an inverse relationship between organizational culture and academic self-alienation with correlation coefficient (-0.446). There is an inverse relationship between psychological capital and academic self-esteem (-0.283). There is a positive relationship between organizational culture with psychological capital and correlation coefficient (0.731).
Conclusion: According to research findings, the role of mediator of psychological capital in the relationship between school organizational culture and academic self-esteem was confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • alienation educational" psychological capital" schools' organizational culture
  • students