اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر دلزدگی زناشویی و رضایت جنسی زنان مبتلا به افسردگی غیربالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران. Noushan80@gmail.com

2 مولف مسوول، استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران. yarali.doosti@gmail.com

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ایران.

چکیده

مقدمه:در راستای رویکردهای گوناگون رواندرمانی، بررسی رفتارمتقابل  بعنوان روشی که اثربخشی زیادی درحیطه ارتباطات مختلف بخصوص روابط زناشویی دارد،پرکاربرد به نظر میرسد.از این رو پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر دلزدگی زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای اختلال افسردگی غیر بالینی انجام پذیرفته است.
روش پژوهش: پژوهش بصورت نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه زنان دارای اختلال افسردگی غیر بالینی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال 95 بودند که از این میان 40 نفر به روش دردسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش  و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه روان درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل را دریافت نموده و هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه های افسردگی بک  (بک  و براون، 1996) ، دلزدگی پاینز(1996) و رضایت جنسی هادسون(1981) پاسخ دادند. داده‌های جمع آوری شده به وسیله آزمون کوواریانس و با استفاده از نرم افزارSPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین میانگین دلزدگی زناشویی و رضایت جنسی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. (01/0>P)
بحث و نتیجه گیری: می‌توان از روان‌درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بردرمان دلزدگی زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای اختلال افسردگی غیر بالینی سودجست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Psychotherapy Based on Transactional Analysis on Couple burnout and Sexual Satisfaction in Women with Non-Clinical Depression

نویسندگان [English]

 • Nooshan Rezaiefar 1
 • Yarali Doosti 2
 • Bahram Mirzaieyan 3
1 Department of Human Science, College of Psychology, sari branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Human Science, College of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran (Corresponding author; Email: yarali.doosti@gmail.com)
3 Assistant Professor , Department of Human Science, College of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: In line with development of various psychotherapy methods, the impact of transactional analysis on relationships and it’s implication on  couple’s  behavior is very practical. The main objective of this study was to investigate the effectiveness of psychotherapy based on transactional analysis method on couple burnout and sexual satisfaction in women with non-clinical depression.
 
Method: This research was a semi-experimental study including a pretest-posttest design and a control group. The study population  is consisted of all women with non-clinical depression referring to health centers in Tehran; Out of this sample population, 40 -individuals were selected by an entry-exit method purposefully and  randomly assigned to experimental (n=20) and control (n=20) groups. The experimental group received 10 psychotherapeutic sessions based on transactional analysis. In the pre-test and post-test stages, both groups completed Beck’s Depression Questionnaire (Beck and Brown, 1996), Pines couple burnout measurement (1996) and Hudson’s Sexual Satisfaction Questionnaire (Hudson, 1981). Covariance of the data was calculated by using SPSS-22 software.
Results: The findings of the study showed that, the mean of couple burnout and sexual satisfaction are significantly different in the experimental and control groups in the post-test stage (p<0.01).
Conclusion: The study results indicated that psychotherapy based on the transactional analysis has a positive impact on couple burnout and sexual satisfaction in women with non-clinical depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couple burnout" Depression disorder" Psychotherapy" Transactional analysis" Sexual satisfaction
 1. Hessam, Parinaz.The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Reducing Depression, Despair, and Ineffective attitudes of the Elderly. Master Thesis, Unpublished, Islamic Azad University of Sari. 2014

 

 1. Habibi, Hassan. The Investigation of the Relationship between Social Support and Mental Health and Depression in Infertile Women in Amol City. Master Thesis, Unpublished, Islamic Azad University of Amol, 2014

 

 1. Lombas, A, S., Martin-Albo, J., Valdivia- Salas., S., Jimenez, T, I.,. The relationship between perceived emotional intelligence and depressive symptomatology: The mediating role of perceived stress. Journal of Adolescence, 2014؛ 37, 7, 1069–1076.

 

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders (DSM-5). Translation by: Yahya, Seyyed Mohammadi, Tehran: Ravan publication, 2014

5.Nam, B., Kim, J, Y., Devylder, J, E., Song, A.. Family functioning, resilience, and depression among North Korean refugees. Psychiatry Research, 2016؛ 245, 451-457.

 

 1. Safapouriyan, Shahin., Ghadami, A., Khakpour, M.,Sodani, M &Mehrafarin,M..The effect of counseling using interpersonal therapy (IPT)in reducing marital boredom in female divorce applicants. Journal of Nursing Education, 2016؛ 1,1-11.

 

 1. Tagaddosi, Mohsen., Ghanbari, Afra., Leila, Gilasi., Hamid Reza, Ghanbari., et al. The Relationship between Sexual Satisfaction and Quality of Life in Patients with Acute Coronary Syndrome.Journal of Internal Nursing and Surgery, 2015؛ 4 (1), 16-22.

 

 1. Rahmani, Azam., Merqati Khoie, Efat Sadat., Sadeghi Narjes, Gholi.,& Lila, Allah. The Relationship between Sexual Satisfaction and Satisfaction with Marital Life. Iranian Journal of Nursing, 2011؛ 24 (70), 90-82.

 

 1. Ebrahimi Sani, Ibrahim. The Effectiveness of Group Psychotherapy of Interpersonal Behavior Analysis in Increasing the Self-esteem of Servicemen Serving in North Khorasan Prisons. Journal of Military Medicine, 2012؛14 (3), 214-220.

 

 1. Ardeshiry Lordajani, Fahimeh., Sharifi ,Tayybah.,& Ghasemi Pirbalouti, Mohammad. The Effectiveness of Training the Interpersonal Behavioral Analysis in Couples’ Marital Conflicts in Esfahan.The First National Conference on Islamic Science of Law and Management. 2016.

 

 1. Honari, R.,. The Effect of Transactional Analysis Group Training on Marital Satisfaction of Men and Women referring to the Counseling Centers and Cultural Centers in Isfahan. Journal of Biological Sciences ؛ 2014،6(6): 208-214.

 

 1. Beck, A. T., Steer, R A., & Brown, G. K. (1996). Beck Depression Inventory–II. San Antonio: Psychological Corporation.

 

 1. Dobson, K., Mohammad Khani,P.. BDI-II Psychometric Properties. Rehabilitation Magazine, 2006؛ (29), 82-88.

 

 1. Pinez, A. M.. Couples burnout: courses and cures: London rout ledge, ؛ 199632, 1-27.

 

 1. Ndaderi, F., Azadmanesh P. Comparison of couple burnout, family operation and male and female employee’s intimacy. Journal of Social psychology, 2012؛22(7),97-112

 

 1. Pourakbar, Shahin. Investigating the Role of Complaint Features in Explaining the Relationship between Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction. Master thesis, Tarbiat Modarres University. 2010

 

 1. Sediqi, Saeideh., Mcvand Hosseini, Shahrokh., Ghanbari, Hashemabadi., Bahram, Ali. The Effectiveness Group Therapy of Interpersonal behavior Analysis in Improving Couples’ Communication Patterns. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology, 2016; 17 (65), 36-44.
 2. Kalan, Ghowchan. The Effectiveness of Group Therapy based on Interpersonal Behavior Analysis on Communication Beliefs and Frustration of Married Male Students. Principles of Mental Health, Volume 18, Special Issue of the 3rd International Conference on Psychology and Educational Sciences, 2016.

 

 1. Nowshadi, Shamsieh., Motamedi, Hadi. The Effectiveness of Group Training on Interpersonal Behavior Analysis on Increasing Marital Satisfaction. Journal of Social Welfare, 2015؛ 15 (57), 73-94.

 

 1. Atadokht, Akbar., Jafarian Dehkordi, Fatemeh., Basharpour ,Sajjad.,& Narimani ,Mohammad. The Effectiveness of Group Training on Interpersonal Behavior Analysis in Increasing Cognitive Flexibility and Promoting Family Function in Women with Marital Conflicts. Journal of Personality and Individual Differences, 2016؛ 4 (8), 25-44.

 

 1. Akbari, Ibrahim., Poursharafi, Hamid., Azimi, Zainab., Fahimi, Samad., et al. The Investigation of the Effectiveness of Group Therapy of Interpersonal Behavior Analysis on Increasing Satisfaction, Adjustment, Positive emotions, and Intimacy of Couples Experiencing an Emotional Divorce. Journal of Family counseling and psychotherapy, 2012؛. 2 (4), 455-485.

 

 1. Soudani, Mansour., Dehghani ,Mostafa., Dehghanzadeh Zahra. The Effectiveness of Training Interactive Relationship on Couples’ Marital Boredom and Life Quality. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2012؛ 3( 2), 160-180.

 

 1. Yahyaee, Gh., Nooranipoor, R., Shafiabadi, A., Farzad, V. Group-counseling on the Improvement of Couples’ Family Functioning. Journal of Arch Hyg Sci, 2015؛. 4(2): 73-79.

 

 1. Honari, R. The Effect of Transactional Analysis Group Training on Marital Satisfaction of Men and Women referring to the Counseling Centers and Cultural Centers in Isfahan. Journal of Biological Sciences, 2014؛ 6(6): 208-214.

 

 1. Sadeghi Masoud, Ahmadi Seyyed Ahmad, Bahrami Fatemeh, Etemadi Ozra, Poursayed Sayed Reza. “Investigating the Effects of Training by Interpersonal Behavior Analysis Method on Couples' Love Styles”, Cognitive and Behavioral Sciences Research, ؛ 20133 (2), 84-71.

 

 1. Kazemi, Z., Neshatdoost, H., Kajbaf M., Abedi, A., et al. The effect of TA on runaway girls, social intimacy in Isfahan. Journal of woman's studies, 2012؛10(2),139-161

 

 1. Yazdan Panah, Sharareh., &Ahmadi Oloun Abadi, Seyyed Ahmad. The Effects of Group Counseling with Interpersonal Behavior Analysis Approach on Improving Female Students’ Intimacy in Isfahan Conservatories. Sixth International Conference on Psychology and Social Sciences, 2016.

 

 1. Nowshadi, Shamsieh., Motamedi, Hadi. The Effectiveness of Group Training on Interpersonal Behavior Analysis on Increasing Marital Satisfaction. Journal of Social Welfare, 2015؛ 15 (57), 73-94.