مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کاهش افکار خودکشی و وسوسه ولع مواد افراد تحت درمان متادون

نوع مقاله : نیمه تجربی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران

2 نویسنده مسئول، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران

چکیده

مقدمه: یکی دیگر از درمان‌های روان‌شناختی که از کارآمدی بالایی در حوزه درمان بیماری‌های مزمن و از اعتیاد برخوردار است، درمان شناختی - رفتاری می‌باشد. این تحقیق باهدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کاهش افکار خودکشی و وسوسه ولع مواد افراد تحت درمان متادون انجام شد.
روش بررسی: روش تحقیق شبه‌آزمایشی، با گروه پیش‌آزمون، پس‌آزمون و شاهد بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه افراد تحت درمان متادون مراکز ترک اعتیاد منطقه دو شهر تهران که تحت‌نظر سازمان بهزیستی در نیمه دوم سال 97 به تعداد 2500 نفر بودند روش نمونه‌گیری این پژوهش هدفمند بود. نمونه این پژوهش شامل 60 نفر از افراد تحت درمان متادون به‌صورت تصادفی در 3 گروه آزمایشی (20 نفر گروه آموزش ذهن‌آگاهی، 20 نفر گروه‌درمانی شناختی - رفتاری و 20 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. گروه‌های آزمایشی تحت جلسات درمان قرار گرفتند، اما در مورد گروه کنترل اقدامی انجام نشد. آزمودنی‌ها قبل و بعد از درمان به پرسش‌نامه‌های وسوسه ولع مواد رایت (1997)، افکار خودکشی بک (1901) پاسخ دادند. آزمون‌ها یک ماه بعد از خاتمه درمان مجدداً اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیب بونفرونی تحلیل شد
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کاهش افکار خودکشی و وسوسه ولع مواد، افراد تحت درمان مؤثر هستند. تأثیر ذهن‌آگاهی بیشتر است و در پیگیری یک‌ماهه تأثیر پابرجا است.
نتیجه‌گیری: در نتیجه می‌توان توصیه کرد آموزش ذهن‌آگاهی در مراکز ترک اعتیاد اجرا شود، به‌ویژه که این تحقیق نشان داد که اثر آموزش ذهن‌آگاهی در طول زمان ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of mindfulness training and cognitive-behavioral group therapy on reducing suicidal thoughts and drug craving temptation in methadone patients

نویسندگان [English]

 • Sara Azad 1
 • Farshid Khosropoor 2
 • Hamid Molaie 3
1 PhD in General Psychology, Islamic Azad University, Zarand Branch, Zarand, Iran
2 Corresponding author, Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Zarand Branch, Zarand, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Zarand Branch, Zarand, Iran
چکیده [English]

Introduction: Another psychological treatment that is highly effective in the field of treating chronic diseases and addiction is cognitive-behavioral therapy. This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of mindfulness training and cognitive-behavioral group therapy on reducing suicidal thoughts and drug cravings in people under methadone treatment.
Research method: The research method was quasi-experimental, with pre-test, post-test and control groups. The statistical population of this research includes all the people undergoing methadone treatment in addiction treatment centers in the two cities of Tehran, under the supervision of the welfare organization in the second half of 2017, in the number of 2500 people. The sampling method of this research was purposive. The sample of this study included 60 people under methadone treatment randomly selected in 3 experimental groups (20 people in the mindfulness training group, 20 people in the cognitive-behavioral therapy group and 20 people in the control group). The experimental groups underwent treatment sessions, but nothing was done about the control group. Before and after the treatment, the subjects answered Wright's (1997) and Beck's (1901) suicidal thoughts questionnaires. The tests were repeated one month after the end of the treatment. The data were analyzed using the analysis of variance method with repeated measurements and the Bonferroni tracking test
Findings: The results showed that mindfulness training and cognitive-behavioral group therapy are effective in reducing suicidal thoughts and the temptation of substance craving in the treated people. The effect of mindfulness is greater and the effect is sustained in the one-month follow-up.
Conclusion: As a result, it can be recommended to implement mindfulness training in addiction treatment centers, especially since this research showed that the effect of mindfulness training continues over time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive behavioral therapy" group therapy" mindfulness" Suicidal thoughts
 1. Ray H., Whitburn S.. Psychopathology, translated by Yahya Seyed Mohammadi, Ravan Publications, 2014
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, 5th ed. Arlington: American Psychiatric; 2013
 3. Jakson D., Firtko A., Edenborough M.. Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of workplace adversity: a literature review. Journal of Advanced Nursing, 2007; 60(1): 1-9.
 4. Bowen S., Chawala N., Marlatt GA.. Mindfulness-Based Relapse Pervention for Addictive Behaviors. The Guilford Press New York London, 2011.
 5. Skanavi S., Laqueille X., Aubin HJ.. Mindfulness based interventions for addictive disorders: a review. Encephale 2011; 37(5): 379-87.
 6. Masudaa A.,. Lillisa J.. Acceptance and Commitment Therapy: Model، processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 2006; 44:1-25.
 7. Kabat-Zinn J.. Mindfulness Based Interventions in Context: Past، Present، and Future. Clinical psychology: Science and practice, 2003; 10 (2): 144-56.
 8. Uhlig D.J.. Mindfulness Based Relapse Prevention and the matrix model in substance abuse relapse prevention. Ph.D., Walden university, 2009.
 9. Litwin P.M.. Feeling of helpessness subsequent to child abuse in who exhibit disruptive behavior disorder. Massachusetts university, 2011
 10. Potek R.. Mindfulness as a school-based prevention program and its effect on adolescent stress, anxiety and emotion regulation, NewYork University, 2012.
 11. McCarney R.W., Schulz J., Grey AR.. Effectiveness of mindfulness-based therapies in reducing symptoms of depression: A meta-analysis. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 2012; 14 (3): 279-99.
 12. Basharat Lu L.. The effectiveness of cognitive behavioral training on perceived self-efficacy and academic vitality in sixth grade elementary school students, Psychological Studies and Educational Sciences Quarterly, 2016; 3(4): 76-87.
 13. Michalak J., Burg J., Heidenreich T.. Don't Forget Your Body: Mindfulness، Embodiment, and the Treatment of Depression. Mindfulness, 2012; 3(3): 190-9.
 14. Hamedi A., Shahidi SH., Khademi A.,.Effectiveness of mindfulness-based stress reduction in drug relapse prevention, Research on Addiction, 2014; 7(28): 101-118.
 15. Brown K.W., Ryan RM., Creswell DJ. Addressing Fundamental Questions about Mindfulness. Psychological Inquiry, 2007; 18(4):272–281.
 16. Derakhshanpour ZH., Bahrainian Z., Abdul Majid S.. The role of psychological function and the interaction of the nervous system and sex steroids in premenstrual dysphoric disorder, the second international conference on new research achievements in social sciences, educational sciences and psychology, Karaj, 2017.
 17. Goudarzi AH., Golmohammadi AA., Bashirgonbadi S., Samadi S.. Effectiveness based on reducing stress (MBSR) on Suicidal Thoughts and Aggression in the Soldiers with Normal Task Force of Malek-e-Ashtar Arak Garrison Training Course, J Police Medicine, 2018; 7(4): 147-152.
 18. Sepehreinjad M., Hatamian P.. Forecast of Suicidal thoughts based on Emotional Dysregulation and Experimental Avoidancein Nurses, Iranian J Nursing Research, 2018; 13(55): 39-44.
 19. Nateghi M., Sohrabi F.. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Suicidal Thoughts and Impulsivity among Adolescents with Addiction. etiadpajohi. 2017; 11(42) :213-228. URL: http://etiadpajohi.ir/article-1-1389-fa.html
 20. Kashdan TB., Vetter C.S. Collins L.. Substance use in young adults: Associations with personality and gender. Addictive Behaviour 2005; 30: 259-269.
 21. Marlatt G.A.. Buddhist Psychology and the tratment of addictive behavior. Cognitive and behaivoral Practice 2002; 9: 44-49.