بررسی آگاهی مادران از القای زایمان با اکسی توسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران، تلفن: 44802220-013 Email: .pirdel@iau-astara.ac.ir, آدرس پستی: گیلان، آستارا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

مقدمه: تجربیات زنان از زایمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می­گیرد. اینداکشن یکی از شایع­ترین روش­های مورد استفاده در زایمان می­باشد که می­تواند بر تجربه زنان از زایمان تاثیر داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی آگاهی و تجربیات زنان نخست­زا و چندزا از القاء زایمان با اکسی توسین می­باشد.
روش پژوهش: این مطالعه­ی توصیفی – مقایسه­ای بر روی 400 زن نخست­زا و چندزا با زایمان طبیعی که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند با روش مصاحبه انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ­بود. داده­ها جمع­آوری شده و با استفاده آزمونهای آماری توصیفی، تی استیودنت و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که در 63 درصد زنان نخست­زا و 70 درصد زنان چندزا سطح آگاهی و نگرش از القاء زایمان در حد متوسط بود. در ارتباط با بررسی آگاهی مادران از القاء زایمان در زنان نخست­زا 69 درصد انجام معاینات واژینال، 62 درصد ترس از آسیب به نوزاد، 59 درصد درد بیشتر در مقایسه با زایمان خودبخودی و در زنان چندزا 65 درصد عدم آزادی حرکت، 61 درصد انجام معاینات واژینال و 57 درصد مشارکت مادران در فرآیند تصمیم­گیری درباره شروع و پایان زمان القاء زایمان را بیان نمودند.
نتیجه ­گیری: القاء زایمان بر تجربیات زنان از زایمان تاثیر می­گذارد و در مقایسه با زایمان خودبخودی میزان رضایتمندی کمتری به همراه دارد. به منظور بهبود مراقبت­ها و در نتیجه افزایش رضایتمندی و بهبود تجربه شخصی زنان از القاء زایمان باید اطلاعات و آگاهی زنانی که تحت القاء قرار می­گیرند بهبود یابد و به خوبی حمایت شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of mothers' awareness and knowledge of induction of labor with oxytocin

نویسنده [English]

 • Manijeh Pirdel
M.Sc of Midwifery, Department of Midwifery, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Women’s experiences of childbirth are influenced by various factors. Labor induction is a commonly used procedure in obstetrical care and its impact on women's birth experiences is inconclusive. The aim of this study was to assess the knowledge and experience of primiparas and multiparas women with induced labor with oxytocin.
Materials and Methods: In this Descriptive-Comparative study a randomly sample of 400 primiparas and multiparas who delivered vaginally were interviewed. The data was collected by a questionnaire. For data analysis, it was used descriptive and analytical statistics t-test and Pearson's correlation.
Results: The results indicated 63% of primiparas women and 70% of multiparas women the overall level of knowledge and attitude with induction of labor was moderate. In association with the study of mothers' awareness and knowledge of induction of labor in primiparas women 69% vaginal examination, 62% fear of baby damage, 59% intensity of pain compared to spontaneous onset of labour was reported. Also, in multiparas women 65% mobility, 61% vaginal emanation and 57% involvement of mothers in the decision-making process about the beginning and end of labor induction was reported.
Conclusion: Labour induction affects women's experiences of birth and induced labour does result in lower satisfaction rates as compared to that following spontaneous onset. In order to improve care and thus increase women's satisfaction and personal experience of induction of labor, the information and awareness of women who are induced should be improved. Also, they need to be well supported.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge" Labour induction" Oxytocin" Multiparous
 1. Bugg GJ., Siddiqui F., Thornton JG.. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. Cochrane Database Syst Rev. 2013; (6): CD007123.
 2. Henderson  J., Redshaw . Women's experience of induction of labor: a mixed methods study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013; 92(10): 1159-67.
 3. Espada-Trespalacios X.. Oxytocin Administration in Low-Risk Women, a Retrospective Analysis of Birth and Neonatal Outcomes. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(8): 43-75.
 4. Selin L., Berg M., Wennerholm UB., Dencker A.. Dosage of oxytocin for augmentation of labor and women’s childbirth experiences: a randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021; 100: 971–978.
 5. Shetty A., Burt R., Rice. Women's perceptions, expectations and satisfaction with induced labour - A questionnaire-based study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2005; 123(1):56-61.
 6. Adler K., Rahkonen L, Kruit H. Maternal childbirth experience in induced and spontaneous labour measured in a visual analog scale and the factors influencing it; a two-year cohort study.

BMC Pregnancy and Childbirth. 2020; 20:415.

 1. Stock. Outcomes of elective induction of labour compared with expectant management: population-based study. BMJ. 2012; 344: 1-13.
 2. Reid M.. The home as an appropriate setting for women undertaking cervical ripening before the induction of labour. 2011; 27(1):30-5.
 3. OBrien. Women's experiences of outpatient induction of labour with remote continuous monitoring. Midwifery. 2013; 29(4):325-31.

 

 1. Datta S., farrant N., Opara E., Hanna L.. Location of induction of labour must be considered further. Lancet. 2012; 15:976.
 2. Falk M, Nelson M, Blomberg M. The impact of obstetric interventions and complications on women’s satisfaction with childbirth a population-based cohort study including 16,000 women. BMC Pregnancy Childbirth. 2019; 19: 494.
 3. Hildingsson I., Karlstrom A., Nystedt A.. Women’s experiences of induction of labor-findings from a Swedish regional study. Aust New Zealand J Obstet Gynecol. 2011; 51(2):151–7.
 4. Strandberg M., Wallstrom T., Wiberg-Itzel E.. Women’s expectations and experiences of labor induction – a questionnaire-based analysis of a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. 2021; 21(355): 2-10.
 5. Konig-Bachmann, Schwarz CH., Zenzmaier CH.. Women’s experiences and perceptions of induction of labour: Results from a German online-survey. European Journal of Midwifery. 2017; 1(2): 1-8.
 6. Hermus M.. Comparison of induction of labour and expectant management in post term pregnancy: a matched cohort study. J Midwifery Women's Health. 2009; 54(5):351-356.
 7. Ulker K., Kivrak Y.. The Effect of Information About Gynecological Examination on the Anxiety Level of Women Applying to Gynecology Clinics: A Prospective, Randomized, Controlled Study. Iran Red Crescent Med J. 2016; 18(6): 1-8.
 8. Hannah W.. Women’s experiences with vaginal examinations during labor in the Netherlands. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2018; 39(2):90-95.
 9. Schwarz C., Gross MM., Heusser P., Berger B.. Women’s perceptions of induction of labour outcomes: Results of an online-survey in Germany. Midwifery. 2016; 35:3–10.
 10. Gross MM.. Onset of labour: Women's experiences and midwives' assessments in relation to first stage duration. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2009; 280(6):899-905.
 11. Gatward H.. Women's experiences of being induced for post-date pregnancy. Women Birth.2010; 23(1):3–9.