طراحی و تدوین مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت میان فردی کودکان و اثربخشی آن بر این مهارت در کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران. kmeysareh@yahoo.com,

2 استادیار روان شناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار، ایران. نویسنده مسئول psyhic2006@gmail.com,

3 استادیار روان شناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به تأثیر بازی در مورد اختلالات رفتاری و اجتماعی کودکان، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اثربخشی مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت ها در کودکان پیش دبستانی انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی)، جامعه آماری در بخش کیفی کلیه زنانی که در حیطه بازی درمانی کودک فعالیت می‌کنند و در بخش کمّی نیز کلیه کودکان پیش‌دبستانی مناطق 1، 4، 9، 14، 18، 20 در سال تحصیلی 1399-1398 بودند. برای این منظور 30 نفر در بخش کمی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. در بخش کیفی نیز با 13 نفر از خبرگان مصاحبه و از 1 مورد اسناد کتابخانه‌ای استفاده شده است. نمونه­ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مهارت‌های میان فردی ارزیابی شدند. داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد: بازی‌های ذهنی و فکری، فیزیکی و ترکیبی از مهمترین بازی‌هایی هستند که بر رشد مهارت میان فردی کودکان تاثیر دارند. همچنین، مهمترین ابعاد مهارت‌های میان فردی در کودکان شامل ارتباط موثر با دیگران، توانایی‌های فردی و سازگاری روانی هستند. افزون بر این، مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت­ها کودکان پیش‌دبستانی تاثیر دارد.
نتیجه­ گیری: با توجه به مؤثر بودن بازی‌ آموزشی بر رشد مهارت‌ها، می‌توان گفت در دوره تحصیل این گروه سنی، بازی‌های آموزشی بیشتر مورد توجه متولیان برنامه‌ریزی در سطح کلان و خرد مربیان قرار بگیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and compiling an educational game model with an emphasis on the development of children's interpersonal skills and its effectiveness on this skill in preschool children

نویسندگان [English]

  • Meysareh Keramati 1
  • Akbar Mohammadi 2
  • Sara Haghighat 3
1 PhD Student of Educational Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran. Psyhic2006@gmail.com,
3 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to Design and effectiveness of educational game model with emphasis on the development of skills in preschool children.
Methods: The method of this research was exploratory (quantitative and qualitative), The statistical population in the qualitative part included women who work in the field of child play therapy and in the quantitative part, included all preschool children in regions 1, 4, 9, 14, 18, 20 in the academic year 1398-1399. For this purpose, 30 people in the quantitative section were selected by purposive sampling method and randomly assigned to the experimental and control groups. In the qualitative section, 13 experts were interviewed and 1 library document was used. The samples were evaluated by a researcher-made interpersonal skills questionnaire. Data were analyzed qualitatively using MAXQDA software and quantitatively using SPSS software.
Result: The results showed that mental and intellectual, physical, and a combination of games are the most important games that affect the development of children's interpersonal skills. Also, the most important dimensions of interpersonal skills in children are: effective communication with others, individual abilities, and psychological adjustment. In addition,
the educational game model has an effect with emphasis on the development of skills in preschool children.
Conclusion: Considering the effectiveness of educational games on the development of skills, it can be said that in the study period of this age group, educational games should be considered more by those in charge of planning at the macro and micro level of coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children" educational game model" preschool" skills development
1- Ebrahimi T., Aslipoor A., Khosrojavid M.. The Effect of Group Play Therapy on Aggressive Behaviors and Social Skills in Preschool Children. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2019;6(2):40-52. (Persian)
2- Olyaie S., Taghipour K., Mahmoodi F.. The Effectiveness of Genius Baby Instructional Multimedia Software on Attitude and Learning of Language Skills in Preschool Children. Journal of Instructio and Evaluation. 2021;14(55):185-205. doi: 10.30495/jinev.2020.1939897.2559. (Persian)
3- Spivak A.L., Farran D.C.. Predicting first graders’ social competence from their preschool classroom interpersonal context. Early Education and Development. 2016;27(6):735-750.
4- Pavey B.. Dyslexia and Early Childhood: An essential guide to theory and practice. Routledge, 2016.
5- Foroughipour H.. Management the Children Communicational Skills through Educational Games. Communication Management in Sports Media. 2016;4(14):40-45. (Persian (
6- Ashraf N., Bau N., Low C., McGinn K. Negotiating a better future: How interpersonal skills facilitate intergenerational investment. The Quarterly Journal of Economics, 2020;135(2):1095-1151.
7- Morshed N., Davoodi I., Babamiri M.. Effectiveness of group play therapy on symptoms of oppositional defiant among children. Journal of Education and Community Health, 2015;2(3):12–18. (Persian)
8- Ashouri A.A., Rashid Seyd Abad Y.M., SHahidi Mazraeh Sheikh S.H.. The role of play on learning of Khaf students. Human Sciences Research Journal. New Period, 2020;28:37-70. ISSN (2476-7018). (Persian)
9- Pangrazi R.P., Beighle A.. Dynamic physical education for elementary school children. Human Kinetics Publishers, 2019.
10- El Mawas N., Truchly P., Podhradský P., Muntean C.. The effect of educational game on children learning experience in a Slovakian school. In CSEDU-7th International Conference on Computer Supported Education. 2019.
11- Miller J.L., Kocurek C.A.. Principles for educational game development for young children. Journal of Children and Media, 2017;11(3):314-329.
12- Williams B.W., Kessler H.A., Williams M.V.. Relationship among Practice Change, Motivation, and Self-Efficacy. J Contin Educ Health Prof, 2019;34(1):5–10.
13- Nourian M., Yousefi F., Zafarghandi M.. Components and educational goals of local games in learning and developing students’ skills. Journal of Curriculum Studies (J.C.S). 2022. ISSN (1735-4986). (Persian)
14- Schottelkorb A.A., Swan K.L., Ogawa Y.. Intensive Child‐Centered Play Therapy for Children on the Autism Spectrum: A Pilot Study. Journal of counseling & development. 2020;98(1):63-73.
15- Fatmei M.. The effectiveness of play therapy on communication skills, loneliness and academic adjustment of children with hearing impairment. Master Thesis Islamic Azad University of Shahroud, 2019.
16- Amin Abadi Z., Alizadeh H., Saadipur E., Ebrahimi ghavam S., Fakhri N.A.. Development of Response-to-Intervention model-based Program & Evaluating its Effectiveness on Spelling Improvement. Psychology of exceptional. 2015;6(22):1-25. (Persian)
17- Manzari Tavakoli M.H., Shojaei M., Ghasemi A.. Effects of Perceptual-Motor Training Program On Social Development In Children Aged 6-11 Years With Mental Retarded. Journal of Sportmanagment & Behavior Movement, 2020;15(30):313-325. (Persian)
18- Tannock R., Frijters J., Martinussen R., White E., Ickowicz A., Benson N., Lovett M.. Combined Modality Intervention for ADHD With Comorbid Reading Disorders: A Proof-of-Concept Study. Journal of Learning Disabilities, 2018. DOI:10.1177/0022219416678409.
19- Tampson B., Rodelf Y.. The roots of organicity: Genetics and genograms. In P.J. Accardo T.A. Blondis B.Y. Whitman (Eds), attention deficit disorders and hyperactivity in children. New York: Marcel Dekker. 2014:37-56.
20- Mehrabi R., Islami F., Teymorzadeh S., Golzarari A.. The Effectiveness of Mindful Parenting Training on Improvement of Experiential Avoidance, Self-Compassion and Mindfulness in Stressed Mothers with Preschooler Child. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2019;26(1):26-34. (Persian)
21- Makarem M.. The Effectiveness of Symbolic Play Training on the Improvement of Communication Skills in Autistic Children with High Performance: Single-subject Study. Iranian Registry of Clinical Trials - Beta version. 2019. (Persian)
22- Bahmani M., Naeimi E., Rezaie S.. The Interventional Program Effectiveness of Cognitive-Behavioral Plays on Social and Emotional Skills in Autism Disorder Children with High Performance. Quarterly of Clinical Psychology Studies. 2018;8(31): 157-176. (Persian)
23- Barimani S., Asadi J., Khajevand A.. The Effectiveness of Play Therapy on Deaf Children's Social Adaptation and Communication Skill. Rehabilitation. 2018;19(3):250-261. (Persian)
24- Aghajani T., Vakil Jabbarov R., Mustafayev M.. The Effect of Playing on Children’S Social Skills (Case of Study: Preschool Children in Tehran). Journal of Iranian Social Development Studie. 2014;6(3):97-104. (Persian)
25- Zeng J., Parks S., Shang J.. To learn scientifically, effectively, and enjoyably: A Review of Educational Games. To learn scientifically, effectively, and enjoyably, 2020;2:186-195.
26- Valizadeh L., Rahimian R., Abbaspour A., Khorsandi taaskooh A., Ahghar GH. Identifying the competencies of nursery school administrators. Journal of Educational Sciences. 2019;26(2):51-70. (Persian)
27- Saffari S.H., Hakimzadeh R., Dehghani M., Gholamali Lavasani M.. A Conceptual Model of Game-Based learning with Emphasis on Skill Training: A meta-synthesis. Journal of Educational Sciences (JEDUS), 2021;28(2):97-112. (Persian)
28- Parker R., Thomsen S.. Learning through play at school. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. 2019. (http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-sa/3.09(.
29- Jančič P., Hus V.. Teaching Social Studies with Games. International Journal of Game-Based Learning, 2018;8(2):68-79.
30- Siu A/. Effectiveness of Group theraplay on Enhancing Social skills among children with Developmental Disabilities. international Journal of play Therapy, 2014;23(4):187-203.
31- Farhadiye A., Yazd khasti F., Arizi H.R.. The Effect of Group Theraplay on Children’s Interpersonal Interactions, Flexibility, and Emotional Perception. Social Psychology Research, 2016; 6(22):13-30. (Persian)
32- UNICEF. Learning through play strengthening learning through play in early childhood education programmes. Education Section, Programme Division 3 United Nations Plaza. 2018.
33- Safavi Homami S.H., Ghazinoor N., Abedi A.. The Effects of a Training Course with an Emphasis on Fine Motor Skills on Executive Functions of Children with. Motor Behavior. 2018;9(30):37-56. (Persian)
34- Swan B.S.. Effectiveness of play therapy on problem behaviors of children with intellectual disabilities: a single subject design. Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Philosoph. University of North Texas. 2011.