اثربخشی رفتار‌درمانی شناختی در بهبود شاخص‌های بالینی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال دو‌قطبی به عنوان یکی از معضلات روانی شدید با دوره‌ا‌ی طولانی و میزان قابل توجهی از مرگ‌و‌میر است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بود.
روش پژوهش: روش این پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری پژوهش بیمارانی بودند که در سال 1398 به مرکز توانبخشی بیماران مزمن روانی دلارام گرگان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل ۱۶ بیمار با اختلال دو قطبی بودند که از میان مراجعه کنندگان به مرکز درمانی و توانبخشی بیماران مزمن روانی دلارام گرگان به شکل هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفره جایگزین شدند. گروه آزمایشی علاوه بر مصرف دارو، به مدت 10 جلسه 70 دقیقه ای مداخله رفتاردرمانی شناختی را نیز دریافت کرد. گروه گواه صرفاً درمان دارویی دریافت نمود و در حین مطالعه هیچگونه درمان روان‌شناختی دریافت نکرد. دو گروه تحت بررسی یک دوره پیگیری سه ماهه قرار گرفتند. مقیاس افسردگی دوقطبی پیش از آغاز درمان و پایان جلسات درمان به‌طور گروهی اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر و نرم افزار Spss-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی رفتاردرمانی شناختی همراه با درمان دارویی در کاهش علائم، از درمان دارویی به تنهایی بیشتر می‌باشد. به علاوه اثرات رفتار‌درمانی شناختی با توجه به دوره پیگیری در همه شاخص‌های بالینی پایدارتر بود.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری درکنار دارو درمانی می‌تواند عاملی موثر و اثربخش در کاهش و تثبیت نشانه‌های بالینی اختلال دوقطبی نوع یک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive- Behavioral Therapy in improving Clinical Indicators of Patients with Bipolar I Disorder

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Rasooli 1
 • Afsaneh Khajevand 2
 • Javanshir Asadi 3
1 Ph.D. student of psychology, Department of psychology, faculty of human science, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Assistant professor, Department of psychology, faculty of human science, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Assistant professor, Department of psychology, faculty of human science, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Bipolar disorder is one of the most worrisome mental illnesses, with grave consequences. This study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder type I.
Methods: This was a pre-test-post-test, quasi-experimental study with a control group and a 3-month follow-up. The statistical population of the study consisted of patients who were referred to the Delaram Rehabilitation Center for Chronic Mental Patients in Gorgan (the capital city of Golestan Province, Iran) in 2019. The sample included 16 patients with bipolar disorder who were referred to the center. They were chosen using the purpose sampling method and then divided into two groups of eight subjects each. In addition to medication, the experimental group received cognitive behavioral therapy for ten 70-minute sessions. The control group received only medical treatment and did not receive any psychological treatment during the study. The two groups were followed for three months. The bipolar depression scale was administered in groups at the beginning and end of treatment sessions. Data were analyzed using repeated measures mixed analysis of variance and Spss-23 software.
Results: addition of cognitive-behavioral therapy to drug therapy has shown further improvement in clinical indicators. . Furthermore, according to the follow-up period, the effects of cognitive behavioral therapy were more stable in all clinical indicators.
Conclusion: Based on the findings of this study, it is possible to conclude that cognitive-behavioral therapy, in conjunction with drug therapy, can be an effective factor in reducing and stabilizing clinical symptoms of bipolar disorder type 1.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bipolar I disorder
 • cognitive-behavioral therapy
 • clinical indicators
 1. Chiang K.J., Tsai J.C., Liu D., Lin C.H, Chiu H L & Chou K R. Efficacy of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. PloS one. 2017; 12(5): e0176849. doi: 10.1371/journal.pone.0176849
 2. Rowland T.A. Marwaha S.. Epidemiology and risk factors for bipolar disorder. Therapeutic advances in psychopharmacology. 2018; 8(9): 251-269. doi: 10.1177/2045125318769235
 3. Bebbington P. Ramana R.. The epidemiology of bipolar affective disorder. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 1995; 30(6): 279-292. DOI: 10.1007/BF00805795
 4. Solé B., Jiménez E., Torrent C., Reinares M., Bonnin C.D.M., Torres I., ... Vieta E.. Cognitive impairment in bipolar disorder: treatment and prevention strategies. International J Neuro psychopharmacology. 2017; 20(8): 670-680. DOI: 10.1093/ijnp/pyx032
 5. Mohajjel Rezaie S., Hashemi T.. The Comparison of Cognitive Functions in Bipolar Disorder Type I Patients and Normal Subjects. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2018; 13(49): 27-36. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_1463.html?lang=en
 6. Sanches M., Bauer I.E., Galvez J.F., Zunta-Soares G.B. Soares J.C.. The management of cognitive impairment in bipolar disorder: current status and perspectives. American J therapeutics. 2015; 22(6): 477-485. doi: 10.1097/MJT.0000000000000120.
 7. Crump C., Sundquist K., Winkleby M.A. Sundquist J.. Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA psychiatry. 2013; 70(9): 931-939. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2013.1394
 8. Pompili M., Gonda X., Serafini G., Innamorati M., Sher L., Amore M., Girardi P.. Epidemiology of suicide in bipolar disorders: a systematic review of the literature. Bipolar disorders. 2013; 15(5): 457-490. DOI: 10.1111/bdi.12087
 9. Abé C., Rolstad S., Petrovic P., Ekman C.J., Sparding T., Ingvar M Landén M.. Bipolar disorder type I and II show distinct relationships between cortical thickness and executive function. Acta Psychiatrica Scandinavica, 217(4): 325-335. DOI: 10.1111/acps.12922
 10. Fletcher K., Parker G., Bayes A., Paterson A., McClure G.. Emotion regulation strategies in bipolar II disorder and borderline personality disorder: Differences and relationships with perceived parental style. Journal of affective disorders. 2014; 157: 52-59. DOI: 10.1016/j.jad.2014.01.001
 11. Goodwin F.K., Jamison K.R.. Manic-depressive illness: bipolar disorders and recurrent depression (Vol. 2). Oxford University Press; 2007. doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07121846
 12. Perlis RH., Ostacher M.J, Patel JK., Marangell L.B., Zhang H., Wisniewski SR., Thase ME.. Predictors of recurrence in bipolar disorder: primary outcomes from the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD). American J Psychiatry. 2006; 163(2): 217-224. Doi: 10.1176/appi.ajp.163.2.217.
 13. Watkins E.. Combining cognitive therapy with medication in bipolar disorder. Advances in Psychiatric Treatment. 2003; 9(2): 110-116. DOI: https://doi.org/10.1192/apt.9.2.110
 14. Miklowitz D.. Bipolar disorders. In Barlow DH. Clinical handbook of psychological disorders-a step-by-step treatment manual–(4. uppl.) New York; 2008.
 15. Cuijpers P., Van Straten A., Andersson G., Van Oppen P.. Psychotherapy for depression in adults: a meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of consulting and clinical psychology. 2008; 76(6): 909-915. DOI: 10.1037/a0013075
 16. Miklowitz D.J.. A review of evidence-based psychosocial interventions for bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 2006; 67: 28-33. PMID: 17029494.
 17. Hasani Ardakani H., Javidi H., Mehryar A., Hosseini E.. Comparing the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Recovery-focused Cognitive Behavioral Therapy on bipolar depression and mania in Patients with Bipolar Disorder. MEJDS. 2019; 9: 8-18. URL: http://jdisabilstud.org/article-1-1454-en.html
 18. Bi-Yu Y., Ze-Yu J., Xuan L.. Effectiveness of cognitive behavioral therapy in treating bipolar disorder: An updated meta-analysis with randomized controlled trials. Psychiatry and clinical Neuroscience. 2016; 70: 351-361. doi: 10.1111/pcn.12399.
 19. Zaretsky A., Lancee W., Miller C., Harris A. Parikh S.V.. Cognitive-behavioural therapy more effective than psycho education in bipolar disorder?. The Canadian journal of psychiatry. 2008; 53(7): 441-448. DOI: 10.1177/070674370805300709
 20. Szentagotai A., David D.. The efficacy of cognitive-behavioral therapy in bipolar disorder: a quantitative meta-analysis. The Journal of clinical psychiatry. 2010; 7(1): 66-72. DOI:10.4088/JCP.08r04559yel
 21. Oud M., Mayo-Wilson E., Braidwood R., Schulte P., Jones S.H., Morriss R., Kendall T.. Psychological interventions for adults with bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. The British J Psychiatry. 2016; 208(3): 213-222. DOI: 10.1192/bjp.bp.114.157123
 22. Ye B.Y., Jiang Z.Y., Li X., Cao B., Cao L.P., Lin Y., Miao GD.. Effectiveness s of cognitive behavioral therapy in treating bipolar disorder: An updated meta‐analysis with randomized controlled trials. Psychiatry and clinical neurosciences. 2016; 70(8): 351-361. doi: 10.1111/pcn.12399.
 23. Lopez M.A., Basco M.A.. Effectiveness of cognitive behavioral therapy in public mental health: Comparison to treatment as usual for treatment-resistant depression. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. 2015; 42(1):87-98.‏ DOI: 10.1007/s10488-014-0546-4
 24. Berk M., Malhi G.S., Cahill C., Carman A.C., Hadzi‐Pavlovic D., Hawkins M T., Mitchell P.B.. The Bipolar Depression Rating Scale (BDRS): its development, validation and utility. Bipolar disorders. 2007; 9(6): 571-579. doi: 10.1111/j.1399-5618.2007.00536.x.
 25. Ebrahimi A., Barekatain M., Bornamanesh A., Nassiri H.. Psychometric Properties of the Persian Version of Bipolar Depression Rating Scale (BDRS) in Patients and General Population. IJPCP. 2015; 21 (1): 60-68. URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2355-en.html.
 26. Taylor J.L., Novaco R.W., Gillmer B.T., Robertson A. Thorne l.. Individual cognitive- behavioral anger for people with mild-borderline intellectual disabilities and histories of aggression: A controlled trial. The British Journal of Clinical Psychology. 2005; 44: 367-383. DOI: 10.1348/014466505X29990
 27. Golshani F.. Comparison of the effect of lifestyle education and cognitive-behavioral education on happiness and hope of adolescent girls. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan; 2015.
 28. Molavi P., Salvat H., Salmaniaghdam N., Mohammadi M.. The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT+TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2020; (72): 92-103. doi: 10.52547/shenakht.7.2.92.