اثربخشی رفتار‌درمانی شناختی در بهبود شاخص‌های بالینی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران(نویسنده مسئول) khajevand_a@yahoo.com

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال دو‌قطبی به عنوان یکی از معضلات روانی شدید با دوره‌ا‌ی طولانی و میزان قابل توجهی از مرگ‌و‌میر است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بود.
روش پژوهش: روش این پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری پژوهش بیمارانی بودند که در سال 1398 به مرکز توانبخشی بیماران مزمن روانی دلارام گرگان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل ۱۶ بیمار با اختلال دو قطبی بودند که از میان مراجعه کنندگان به مرکز درمانی و توانبخشی بیماران مزمن روانی دلارام گرگان به شکل هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفره جایگزین شدند. گروه آزمایشی علاوه بر مصرف دارو، به مدت 10 جلسه 70 دقیقه ای مداخله رفتاردرمانی شناختی را نیز دریافت کرد. گروه گواه صرفاً درمان دارویی دریافت نمود و در حین مطالعه هیچگونه درمان روان‌شناختی دریافت نکرد. دو گروه تحت بررسی یک دوره پیگیری سه ماهه قرار گرفتند. مقیاس افسردگی دوقطبی پیش از آغاز درمان و پایان جلسات درمان به‌طور گروهی اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر و نرم افزار Spss-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی رفتاردرمانی شناختی همراه با درمان دارویی در کاهش علائم، از درمان دارویی به تنهایی بیشتر می‌باشد. به علاوه اثرات رفتار‌درمانی شناختی با توجه به دوره پیگیری در همه شاخص‌های بالینی پایدارتر بود.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری درکنار دارو درمانی می‌تواند عاملی موثر و اثربخش در کاهش و تثبیت نشانه‌های بالینی اختلال دوقطبی نوع یک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive- Behavioral Therapy in improving Clinical Indicators of Patients with Bipolar I Disorder

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Rasooli 1
 • Afsaneh Khajevand 2
 • Javanshir Asadi 3
1 Ph.D. student of psychology, Department of psychology, faculty of human science, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Assistant professor, Department of psychology, faculty of human science, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran, (corresponding author)
3 Assistant professor, Department of psychology, faculty of human science, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Bipolar disorder is one of the most worrisome mental illnesses, with grave consequences. This study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder type I.
Methods: This was a pre-test-post-test, quasi-experimental study with a control group and a 3-month follow-up. The statistical population of the study consisted of patients who were referred to the Delaram Rehabilitation Center for Chronic Mental Patients in Gorgan (the capital city of Golestan Province, Iran) in 2019. The sample included 16 patients with bipolar disorder who were referred to the center. They were chosen using the purpose sampling method and then divided into two groups of eight subjects each. In addition to medication, the experimental group received cognitive behavioral therapy for ten 70-minute sessions. The control group received only medical treatment and did not receive any psychological treatment during the study. The two groups were followed for three months. The bipolar depression scale was administered in groups at the beginning and end of treatment sessions. Data were analyzed using repeated measures mixed analysis of variance and Spss-23 software.
Results: addition of cognitive-behavioral therapy to drug therapy has shown further improvement in clinical indicators. . Furthermore, according to the follow-up period, the effects of cognitive behavioral therapy were more stable in all clinical indicators.
Conclusion: Based on the findings of this study, it is possible to conclude that cognitive-behavioral therapy, in conjunction with drug therapy, can be an effective factor in reducing and stabilizing clinical symptoms of bipolar disorder type 1.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bipolar I disorder
 • cognitive-behavioral therapy
 • clinical indicators

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in the Clinical Indicators of Patients with Bipolar Disorder Type I

Mehrdad Rasooli[1], Afsaneh Khajevand*[2], Javanshir Asadi[3]

[1]. PHD student of psychology, Gorgan branch, Islamic Azad University of Gorgan, Iran. merasooli60@yahoo.com

[2]. correspond author: Assistant Professor Department of psychology, Gorgan branch, Islamic Azad University of Gorgan, Iran, khajevand_a@yahoo.com, ORCID: 0000000315661475     

[3]. Assistant Professor Department of psychology, Gorgan branch, Islamic Azad University of Gorgan, Iran, ardeshir.asadi@yahoo.com

 

© 2020 The Author(s). This work is published by family and health as an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Non-commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.

 

Abstract

Introduction: Bipolar disorder is one of the most worrisome mental illnesses, with grave consequences. This study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder type I.

Methods: This was a pre-test-post-test, quasi-experimental study with a control group and a 3-month follow-up. The statistical population of the study consisted of patients who were referred to the Delaram Rehabilitation Center for Chronic Mental Patients in Gorgan (the capital city of Golestan Province, Iran) in 2019. The sample included 16 patients with bipolar disorder who were referred to the center. They were chosen using the purposive sampling method and then divided into two groups of eight subjects each. In addition to medication, the experimental group received cognitive behavioral therapy for ten 70-minute sessions. The control group received only medical treatment and did not receive any psychological treatment during the study. The two groups were followed for three months. The bipolar depression scale was administered in groups at the beginning and end of treatment sessions. Data were analyzed using repeated measures mixed analysis of variance and Spss-23 software.

Results: addition of cognitive-behavioral therapy to drug therapy has shown further improvement in clinical indicators. Furthermore, according to the follow-up period, the effects of cognitive behavioral therapy were more stable in all clinical indicators.

Conclusion: Based on the findings of this study, it is possible to conclude that cognitive-behavioral therapy, in conjunction with drug therapy, can be an effective factor in reducing and stabilizing clinical symptoms of bipolar disorder type 1.

Keywords: Bipolar Disorder Type I, Cognitive-Behavioral Therapy, Clinical Indicators

Citation: Mehrdad Rasooli, Afsaneh Khajevand, Javanshir Asadi.. Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in the Clinical Indicators of Patients with Bipolar Disorder Type I, Family and health, 2022; 12(2): 115-125

 

Received:  26/October/2021        Accepted: 21/February/ 2021

 

Introduction:

Bipolar disorder is one of the most worrisome mental illnesses, with grave consequences (1). It is the world's fifth most debilitating mental disorder, with a lifetime prevalence of 1 to 1.5 percent (2-3). Bipolar disorder is associated with impaired cognition (4-5), decreased function (6), decreased health (7), and increased suicidal behavior (8), and has a significant impact on patients' and others' lives.

Bipolar disorder is classified into two types: type I and type II. In general, the absence of thorough manic periods in type II, as opposed to type I, is regarded as the primary distinction between the two types (9). In addition to the difficulty in diagnosing and overlapping bipolar disorder with other disorders, such as borderline personality disorder (10), the findings show that treatment of bipolar disorder is recognized as one of the major challenges (11), so that despite 58 percent improvement in Bipolar patients, nearly half of whom experienced relapses over two years (12).

Pharmacological interventions are now regarded as the first-choice treatment for bipolar disorder (13). Most psychiatrists believe that bipolar disorder medication treatment is divided into three stages: acute (the goal is to control the most severe symptoms of mania, depression, or a combination of the two), stabilization (the goal is to complete recovery from the acute stage), and maintenance (prevention of Recurrence). Although antipsychotic and antidepressant medications are used to treat bipolar disorder, psychotherapy interventions are recognized as one of the best treatment methods that play an important role in the improvement of this disorder, particularly during the maintenance and prevention stages (14).

In clinical settings, cognitive-behavioral therapy is recognized as one of the selected non-pharmacological interventions that is widely used for disorder and depression. Beck founded and developed the cognitive-behavioral model nearly 50 years ago (15). This treatment is regarded as one of the best options for mood stabilization, as it can prevent recurrence and relieve clinical symptoms (16-17-18-19). However, recent meta-analyses have called into question the efficacy of cognitive-behavioral therapy in treating the clinical symptoms of bipolar disorder. In fact, due to data limitations in this field, there is limited, incomplete, and contradictory evidence regarding the efficacy of cognitive-behavioral therapy (21-20). Some findings also suggest that cognitive-behavioral interventions are effective in reducing clinical symptoms and periods of bipolar disorder in the short term (22). Some researchers, such as Lopez and Basco, demonstrated in a study that people who receive cognitive-behavioral therapy improve more than controls in terms of reducing depressive symptoms (23).

According to some studies, cognitive deficits are recognized as one of the major problems in bipolar patients (4-6). As a result, cognitive therapies should only be used to reduce the clinical symptoms of these patients, if they are supported by clinical research. Hence, this study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder type I.

Method:

The study used a quasi-experimental design that included pre- and post-tests as well as a control group. The statistical population included all the patients referred to Delaram Center (a center for rehabilitating chronic mental patients, located in Gorgan city, Iran; 2019). The sample group was purposefully selected from the statistical population. Given the possibility of several subjects withdrawing from the study, a sample group of 16 people was chosen, and they were then randomly divided into experimental and control groups.

criteria for entering the study were: Psychiatric diagnosis of bipolar disorder Type I; Existence of a history of patient hospitalization; Not being in the acute phase of the disorder; Appropriate therapeutic collaboration; Being on drug treatment during and before the intervention; Age 25 to 55 years; No other acute or chronic physical, psychological, or substance or drug disorders. Participants would be excluded from the study if any of these criteria were not met.

The study was performed in several steps: first, eligible patients were interviewed. Then, the inclusion criteria were checked, and the final sample was selected from among the eligible individuals who were willing to cooperate. After that, the selected patients were randomly divided into two groups of 8 people each. In addition to medication, the experimental group received cognitive behavioral therapy for ten 70-minute sessions. The control group received only medical treatment and did not receive any psychological treatment during the study. Pre-tests were performed for both groups before the intervention and a post-test was performed one week after the end of the sessions. Finally, after a three-month follow-up period, the tests were performed on the two groups again.

Data were analyzed using repeated measures mixed analysis of variance and Spss-23 software. Research tools:

Bipolar Depression Rating Scale (BDRS): This scale is one of the most reliable scales for differential diagnosis of bipolar disorders and measures physical, psychological, and mixed symptoms of depression. The items of the BDRS are extracted from the phenomenological research on bipolar disorders, reviews of research literature on the nature of bipolar depression and its differences with unipolar depression, and the clinical experiences of members of the International Association for Bipolar Disorders. The BDRS has 20 items and three subscales and is scored by the examiner on a Likert scale. According to Berk et al (24), the BDRS has a high internal consistency (α=0.91) for assessing physical, psychological, and mixed symptoms of depression and a favorable correlation between It and the Yang Mania Scale (0.75) has observed. In Ebrahimi et al (25), which was conducted to examine the psychometric properties of the Persian version of the BDRS in an Iranian population, the researchers reported a high internal correlation for the scale (α= 0.81). Furthermore, its mixed subscale had a 0.69 correlation with the Young Mania Rating Scale. Also, the most appropriate clinical incision point was 18 with a sensitivity of 93% and a specificity of 94%.

Ten sessions of cognitive-behavioral therapy were used. Each week, two 70-minute sessions were held. Taylor et al. (26) created the cognitive therapy method used in this study, which was validated by Golshani (27) and is widely used by many researchers.

 

 

 

Table 1. Summary of the content of cognitive-behavioral therapy sessions

Meetings

Purpose

Content

Expected Change

Homework

1

familiarize members with each other, explain the purpose and meaning of the treatment

Introduce group members to each other and the therapist, familiarize members with group rules, answer questions and possible ambiguities, explain the purpose and necessity of meetings and form medical alliances, help members determine specific goals related to the symptoms of the disorder

Motivate to engage in sessions and be aware of the treatment process

 

Continue to practice specific purposes related to the symptoms of the disorder

2

Learn more about the disorder and its theoretical patterns

Review of homework assignments; education on the nature of the disorder; familiarity with existing theoretical models of the disorder, and how to adapt the theoretical models to personal experiences of the disorder.

Increase motivation and knowledge about the theoretical model of the treatment

Identify situational stimuli, excitement, and related thoughts

3

Awareness of the cognitive-behavioral model

Review of homework assignments; Introduce members to the conceptual model of cognitive-behavioral therapy for the bipolar disorder

Explain symptoms of the disorder in the framework of the cognitive-behavioral model

Re-address the identification of situational stimuli, excitement, and related thoughts

4

Investigate the role of emotions in the primary understanding of the disorder-related experience cycle

Review of homework assignments, examine the role of emotions in experiencing the symptoms of the disorder

Increase clients' awareness of the role of emotions in the first stage of triggering the cycle of experience

Focus on the role of emotions In unpleasant mental states associated with the disorder

5

Control negative emotions; identify how the unhealthy experience cycle continues

Review of homework assignments; describe the experience cycle in the continuation of the symptoms of the disorder by the clients themselves; familiarize members with the techniques of managing negative emotions, practice them, and provide feedback to members

Better identification of emotions; increase emotional self-regulation, early understanding of compensatory behavioral reactions, and how to control them

emotional self-regulation and identify situations that perpetuate the cycle of unhealthy experiences

6

Awareness of how dysfunctional negative thoughts and cognitions affect the continuation of the unhealthy experience cycle

Review of homework assignments; Familiarity of members with the role of cognitions in experiencing negative emotions, behavioral patterns, and experiencing the symptoms of the disorder

Identify early spontaneous thoughts in unpleasant situations

Record negative automatic thoughts in unpleasant situations

7

Reduce the value of continuing a cycle of incompatible experience

Review of homework assignments; evaluate advantages and disadvantages of a maladaptive experience cycle; review evidence for the validity of a maladaptive experience cycle; group practice; and review members' feedback

Find evidence of inefficiency that continues the cycle of inconsistent experience

Practice the advantages and disadvantages of the experience cycle associated with the symptoms of the disease

8

Investigate the role of environmental factors and adverse behavioral reactions in the onset and persistence of symptoms of the disorder

Review of homework assignments; Familiarity of members with the role of lifestyle and behavioral patterns in experiencing the symptoms of the disorder; Introducing important triggers for the onset of disorders; examining the behavioral patterns of members in response to symptoms of the disorder; and Introduce members to behavioral management techniques

Identify the triggers of the disorder cycles and increase behavioral management

Practice the behaviors linked to the management of triggers of the disorder episodes

9

Identify current patterns of behavior in response to symptoms of the disorder, and use appropriate alternative patterns of behavior

Review of homework assignments; examine members' behavioral patterns in response to symptoms of the disorder; familiarity with behavior management techniques; and examine alternative thoughts and behaviors

Increase the power of management of behavior and make the right choice in any situation

Exercises related to the use of alternative behaviors

10

Integrate and consolidate what has been learned by considering a compatible and efficient experience cycle

Review of homework assignments; review of behavioral skills, practice techniques in the session, final evaluation

Identify elements of an incompatible experience cycle and challenge such elements; And adopt appropriate patterns to establish a healthy experience cycle

-

A summary of cognitive behavioral therapy sessions is shown in Table 1.

Results:

The mean age of patients in the experimental and the control groups were 39.38 and 37.88, respectively. Men made up 75% of the experimental group, while women made up 25%. In addition, 88% of the control groups were men, while 22% were women. In terms of educational degree, 12.5% of members of the experimental group had an elementary degree, 31.25% had a middle school degree, 31.25% had a diploma degree, and 25% had a degree higher than a diploma. In the control group, 25% had an elementary degree, 25% had a middle school degree, 25% had a diploma degree, and 25% had a degree higher than a diploma.

To assess the normality of data distribution, the Shapiro-Wilk test was applied. The results of the test revealed that the variables had a normal distribution.

Table 2. Default results of sphericity and significance of analysis of variance

Variable

Wilks' lambda

Hoteling test

Mauchly’s Sphericity Test

F

Sig

F

Sig

Statistic

Sig

Psychological symptoms

4.858

0.003

5.323

0.002

0.659

0.015

Mixed Symptoms

1.196

0.327

1.181

0.335

0.861

0.223

Physical Symptoms

2.832

0.037

2.7

0.045

0.895

0.331

Table 2 shows the default results of sphericity and significance of analysis of variance. To check the default sphericity, the Mauchly’s Sphericity test was employed. Given that the value of Mauchly’s Sphericity test is significant for the scores of psychological symptoms and physical symptoms, the sphericity default is not established. This result connotes that statistical corrections should be used in interpreting the results of statistical tests. For this reason, the Greenhouse–Geisser correction was used to analyze the hypotheses related to these symptoms. Because of its conservatism, this correction is ideal for studies with small sample sizes.

Table 3. Results of normality, homogeneity of variances, and covariance tests for clinical indicators

Variable

Normality

Box's M Test

Levene's Test

Z k-s

Sig

F

Sig

Statistic

Sig

Psychological Symptoms

0.636

0.813

1.084

0.369

1.118

0.346

Mixed Symptoms

1.429

0.034

0.682

0.77

0.73

0.494

Physical Symptoms

0.953

0.324

0.775

0.697

0.995

0.401

The Box's M test was done to test the assumption of homogeneity of co-variances. The Box's M test results for the assumption of covariance matrix homogeneity, as shown in Table 3, validate the establishment of this assumption. If this assumption is met, the analyst can apply Wilkes's lambda. Both the Wilks' lambda and the Hotelling's test are used to evaluate the significance of multivariate analysis of variance. As shown in Table 3, when all of the conditions are met and the sample size is the same, the results of both tests are very close to each other. Levene's test is used to test the homogeneity of variance error of dependent variables in all groups. As Table 3 shows, the result of Levene's test verifies that the assumption of homogeneity of the matrix of variances is fulfilled.

Table 4. The mean and standard deviation of clinical indicators in the experimental and control groups

Variable

group

pre-test

post-test

Follow up

Mean

standard deviation

Mean

standard deviation

Mean

standard deviation

Psychological symptoms

Cognitive Behavior Therapy

12.88

4.291

10.00

5.782

3.50

2.449

Control group

13.00

6.164

10.63

5.476

9.25

5.392

Mixed Symptoms

Cognitive-Behavioral Therapy

11.25

4.950

7.38

4.502

4.00

2.268

Control group

10.88

4.853

9.25

4.062

7.13

2.997

Physical Symptoms

Cognitive-Behavioral Therapy

7.00

2.878

4.50

2.878

2.75

2.659

Control group

6.00

2.268

5.50

2.619

4.50

2.726

Sum of clinical indicators

Cognitive-Behavioral Therapy

10.38

3.860

7.29

4.033

3.42

2.266

Control group

9.66

3.942

8.46

3.222

6.96

3.493

Table 4 shows that, compared to the pre-test, all categories of psychological, physical, and mixed symptoms decreased in the post-test in both groups. However, the reduction in physical symptoms in the control group was minor. When compared to the pre-test stage, symptoms continue to decrease in all indicators during the follow-up stage.

Table 5. Summary of results of repeated measures analysis of variance test for clinical indicators

Variable

Sum of squares

df

Mean Square

Statistic value

Significance

Psychological symptoms

6086.722

1

6086.722

130.219

0.000

Mixed Symptoms

3886.681

1

3886.681

183.985

0.000

Physical Symptoms

1512.500

1

1512.500

107.125

0.000

Sum of clinical indicators

3750.125

1

3750.125

171.841

0.000

According to table 5, there is a significant difference between the cognitive-behavioral therapy and the control group groups in terms of the three stages of intervention, namely pre-test, post-test, and follow-up.

Discussion:

This study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder type I. According to the findings of the present study, it can be realized that there is a significant difference between the control and the experimental group in reducing the test subscales. According to the results, compared to the drug treatment merely, cognitive-behavioral therapy was more effective in improving the clinical symptoms of this disorder in the post-test and follow-up. Comparing the means revealed that the patients in the cognitive-behavioral therapy group showed a greater improvement in clinical indicators of the disorder (i.e., psychological, physical, and mixed symptoms) than the patients in the mere drug therapy group. Moreover, reducing the symptoms in the cognitive-behavioral therapy group continued even up to the post-test stage. A review of the research literature indicates that cognitive therapy is effective, which is consistent with the findings of Miklowitz (16), Hassani et al. (17), Bi-Yu et al. (18), and Zaretsky et al. (19).

Molavi et al. investigated the efficacy of cognitive-behavioral therapy in conjunction with drug therapy and discovered that cognitive therapy can be effective in reducing mania symptoms in bipolar patients (28). Chiang et al. conducted a meta-analysis on the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the symptoms of bipolar disorder. They discovered its effectiveness in reducing symptoms among bipolar patients (1).

A variety of factors can be attributed to explaining why cognitive therapy works better than medication. Negative feelings caused by only controlling symptoms until the use of drugs, loss of mania episodes, and side effects such as weight gain and hand tremors (14). However, combining cognitive therapy with drug therapy, as well as familiarity with theoretical models of bipolar disorder, reduces a person's misunderstandings about using medications, leading to increased follow-up and adherence to therapy.

According to the stress vulnerability model, family and interpersonal conflicts can also trigger the bipolar disorder cycle (16). As a result, cognitive therapy's emphasis on emotion regulation methods and environmental factors that trigger emotion can help to moderate the environmental factors of bipolar disorder (26). As previously stated, drug therapies are the most commonly used methods in the early stages of treatment and mood stabilization, whereas psychological therapies are used to maintain the effects for an extended period of time (28).

in sum, based on the findings of this study, it is possible to conclude that cognitive-behavioral therapy, in conjunction with drug therapy, can be an effective factor in reducing and stabilizing clinical symptoms of bipolar disorder type 1.

Research Limitations:

The difficulty of working with bipolar disorder patients, as well as the small sample size, should be added to these limitations. As a result, it is likely that if these treatments are carried out for a long enough period of time, more reliable information about the efficacy of this type of treatment can be obtained. Other tools for measuring and evaluating bipolar disorder are suggested for research into the effects of this type of intervention. Furthermore, using a larger sample size is recommended to generalize the results to other populations.

Ethical considerations:

In this study, ethical standards such as obtaining informed consent, ensuring privacy and confidentiality were followed. Individuals were informed prior to the intervention that they could withdraw from the study at any time and that their information would be kept confidential.

Acknowledgements:

The current study is an excerpt from the first author's doctoral dissertation. All authors contributed to the research at every stage. The authors thank all the people who participated in this study.

Conflict of Interest:

The authors do not have any conflict of interest to declare.

References

 1. Chiang K.J., Tsai J.C., Liu D., Lin C.H, Chiu H L & Chou K R. Efficacy of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. PloS one. 2017; 12(5): e0176849. doi: 10.1371/journal.pone.0176849
 2. Rowland T.A. Marwaha S.. Epidemiology and risk factors for bipolar disorder. Therapeutic advances in psychopharmacology. 2018; 8(9): 251-269. doi: 10.1177/2045125318769235
 3. Bebbington P. Ramana R.. The epidemiology of bipolar affective disorder. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 1995; 30(6): 279-292. DOI: 10.1007/BF00805795
 4. Solé B., Jiménez E., Torrent C., Reinares M., Bonnin C.D.M., Torres I., ... Vieta E.. Cognitive impairment in bipolar disorder: treatment and prevention strategies. International J Neuro psychopharmacology. 2017; 20(8): 670-680. DOI: 10.1093/ijnp/pyx032
 5. Mohajjel Rezaie S., Hashemi T.. The Comparison of Cognitive Functions in Bipolar Disorder Type I Patients and Normal Subjects. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2018; 13(49): 27-36. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_1463.html?lang=en
 6. Sanches M., Bauer I.E., Galvez J.F., Zunta-Soares G.B. Soares J.C.. The management of cognitive impairment in bipolar disorder: current status and perspectives. American J therapeutics. 2015; 22(6): 477-485. doi: 10.1097/MJT.0000000000000120.
 7. Crump C., Sundquist K., Winkleby M.A. Sundquist J.. Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA psychiatry. 2013; 70(9): 931-939. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2013.1394
 8. Pompili M., Gonda X., Serafini G., Innamorati M., Sher L., Amore M., Girardi P.. Epidemiology of suicide in bipolar disorders: a systematic review of the literature. Bipolar disorders. 2013; 15(5): 457-490. DOI: 10.1111/bdi.12087
 9. Abé C., Rolstad S., Petrovic P., Ekman C.J., Sparding T., Ingvar M Landén M.. Bipolar disorder type I and II show distinct relationships between cortical thickness and executive function. Acta Psychiatrica Scandinavica, 217(4): 325-335. DOI: 10.1111/acps.12922
 10. Fletcher K., Parker G., Bayes A., Paterson A., McClure G.. Emotion regulation strategies in bipolar II disorder and borderline personality disorder: Differences and relationships with perceived parental style. Journal of affective disorders. 2014; 157: 52-59. DOI: 10.1016/j.jad.2014.01.001
 11. Goodwin F.K., Jamison K.R.. Manic-depressive illness: bipolar disorders and recurrent depression (Vol. 2). Oxford University Press; 2007. doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07121846
 12. Perlis RH., Ostacher M.J, Patel JK., Marangell L.B., Zhang H., Wisniewski SR., Thase ME.. Predictors of recurrence in bipolar disorder: primary outcomes from the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD). American J Psychiatry. 2006; 163(2): 217-224. Doi: 10.1176/appi.ajp.163.2.217.
 13. Watkins E.. Combining cognitive therapy with medication in bipolar disorder. Advances in Psychiatric Treatment. 2003; 9(2): 110-116. DOI: https://doi.org/10.1192/apt.9.2.110
 14. Miklowitz D.. Bipolar disorders. In Barlow DH. Clinical handbook of psychological disorders-a step-by-step treatment manual–(4. uppl.) New York; 2008.
 15. Cuijpers P., Van Straten A., Andersson G., Van Oppen P.. Psychotherapy for depression in adults: a meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of consulting and clinical psychology. 2008; 76(6): 909-915. DOI: 10.1037/a0013075
 16. Miklowitz D.J.. A review of evidence-based psychosocial interventions for bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 2006; 67: 28-33. PMID: 17029494.
 17. Hasani Ardakani H., Javidi H., Mehryar A., Hosseini E.. Comparing the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Recovery-focused Cognitive Behavioral Therapy on bipolar depression and mania in Patients with Bipolar Disorder. MEJDS. 2019; 9: 8-18. URL: http://jdisabilstud.org/article-1-1454-en.html
 18. Bi-Yu Y., Ze-Yu J., Xuan L.. Effectiveness of cognitive behavioral therapy in treating bipolar disorder: An updated meta-analysis with randomized controlled trials. Psychiatry and clinical Neuroscience. 2016; 70: 351-361. doi: 10.1111/pcn.12399.
 19. Zaretsky A., Lancee W., Miller C., Harris A. Parikh S.V.. Cognitive-behavioural therapy more effective than psycho education in bipolar disorder? The Canadian journal of psychiatry. 2008; 53(7): 441-448. DOI: 10.1177/070674370805300709
 20. Szentagotai A., David D.. The efficacy of cognitive-behavioral therapy in bipolar disorder: a quantitative meta-analysis. The Journal of clinical psychiatry. 2010; 7(1): 66-72. DOI:10.4088/JCP.08r04559yel
 21. Oud M., Mayo-Wilson E., Braidwood R., Schulte P., Jones S.H., Morriss R., Kendall T.. Psychological interventions for adults with bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. The British J Psychiatry. 2016; 208(3): 213-222. DOI: 10.1192/bjp.bp.114.157123
 22. Ye B.Y., Jiang Z.Y., Li X., Cao B., Cao L.P., Lin Y., Miao GD.. Effectiveness s of cognitive behavioral therapy in treating bipolar disorder: An updated meta‐analysis with randomized controlled trials. Psychiatry and clinical neurosciences. 2016; 70(8): 351-361. doi: 10.1111/pcn.12399.
 23. Lopez M.A., Basco M.A.. Effectiveness of cognitive behavioral therapy in public mental health: Comparison to treatment as usual for treatment-resistant depression. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. 2015; 42(1):87-98.‏ DOI: 10.1007/s10488-014-0546-4
 24. Berk M., Malhi G.S., Cahill C., Carman A.C., Hadzi‐Pavlovic D., Hawkins M T., Mitchell P.B.. The Bipolar Depression Rating Scale (BDRS): its development, validation and utility. Bipolar disorders. 2007; 9(6): 571-579. doi: 10.1111/j.1399-5618.2007.00536.x.
 25. Ebrahimi A., Barekatain M., Bornamanesh A., Nassiri H.. Psychometric Properties of the Persian Version of Bipolar Depression Rating Scale (BDRS) in Patients and General Population. IJPCP. 2015; 21 (1): 60-68. URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2355-en.html.
 26. Taylor J.L., Novaco R.W., Gillmer B.T., Robertson A. Thorne l.. Individual cognitive- behavioral anger for people with mild-borderline intellectual disabilities and histories of aggression: A controlled trial. The British Journal of Clinical Psychology. 2005; 44: 367-383. DOI: 10.1348/014466505X29990
 27. Golshani F.. Comparison of the effect of lifestyle education and cognitive-behavioral education on happiness and hope of adolescent girls. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan; 2015.
 28. Molavi P., Salvat H., Salmaniaghdam N., Mohammadi M.. The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT+TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2020; (72): 92-103. doi: 10.52547/shenakht.7.2.92.

 

 1. Chiang K.J., Tsai J.C., Liu D., Lin C.H, Chiu H L & Chou K R. Efficacy of cognitive-behavioral therapy in patients with bipolar disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. PloS one. 2017; 12(5): e0176849. doi: 10.1371/journal.pone.0176849
 2. Rowland T.A. Marwaha S.. Epidemiology and risk factors for bipolar disorder. Therapeutic advances in psychopharmacology. 2018; 8(9): 251-269. doi: 10.1177/2045125318769235
 3. Bebbington P. Ramana R.. The epidemiology of bipolar affective disorder. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 1995; 30(6): 279-292. DOI: 10.1007/BF00805795
 4. Solé B., Jiménez E., Torrent C., Reinares M., Bonnin C.D.M., Torres I., ... Vieta E.. Cognitive impairment in bipolar disorder: treatment and prevention strategies. International J Neuro psychopharmacology. 2017; 20(8): 670-680. DOI: 10.1093/ijnp/pyx032
 5. Mohajjel Rezaie S., Hashemi T.. The Comparison of Cognitive Functions in Bipolar Disorder Type I Patients and Normal Subjects. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2018; 13(49): 27-36. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_1463.html?lang=en
 6. Sanches M., Bauer I.E., Galvez J.F., Zunta-Soares G.B. Soares J.C.. The management of cognitive impairment in bipolar disorder: current status and perspectives. American J therapeutics. 2015; 22(6): 477-485. doi: 10.1097/MJT.0000000000000120.
 7. Crump C., Sundquist K., Winkleby M.A. Sundquist J.. Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA psychiatry. 2013; 70(9): 931-939. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2013.1394
 8. Pompili M., Gonda X., Serafini G., Innamorati M., Sher L., Amore M., Girardi P.. Epidemiology of suicide in bipolar disorders: a systematic review of the literature. Bipolar disorders. 2013; 15(5): 457-490. DOI: 10.1111/bdi.12087
 9. Abé C., Rolstad S., Petrovic P., Ekman C.J., Sparding T., Ingvar M Landén M.. Bipolar disorder type I and II show distinct relationships between cortical thickness and executive function. Acta Psychiatrica Scandinavica, 217(4): 325-335. DOI: 10.1111/acps.12922
 10. Fletcher K., Parker G., Bayes A., Paterson A., McClure G.. Emotion regulation strategies in bipolar II disorder and borderline personality disorder: Differences and relationships with perceived parental style. Journal of affective disorders. 2014; 157: 52-59. DOI: 10.1016/j.jad.2014.01.001
 11. Goodwin F.K., Jamison K.R.. Manic-depressive illness: bipolar disorders and recurrent depression (Vol. 2). Oxford University Press; 2007. doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07121846
 12. Perlis RH., Ostacher M.J, Patel JK., Marangell L.B., Zhang H., Wisniewski SR., Thase ME.. Predictors of recurrence in bipolar disorder: primary outcomes from the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD). American J Psychiatry. 2006; 163(2): 217-224. Doi: 10.1176/appi.ajp.163.2.217.
 13. Watkins E.. Combining cognitive therapy with medication in bipolar disorder. Advances in Psychiatric Treatment. 2003; 9(2): 110-116. DOI: https://doi.org/10.1192/apt.9.2.110
 14. Miklowitz D.. Bipolar disorders. In Barlow DH. Clinical handbook of psychological disorders-a step-by-step treatment manual–(4. uppl.) New York; 2008.
 15. Cuijpers P., Van Straten A., Andersson G., Van Oppen P.. Psychotherapy for depression in adults: a meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of consulting and clinical psychology. 2008; 76(6): 909-915. DOI: 10.1037/a0013075
 16. Miklowitz D.J.. A review of evidence-based psychosocial interventions for bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 2006; 67: 28-33. PMID: 17029494.
 17. Hasani Ardakani H., Javidi H., Mehryar A., Hosseini E.. Comparing the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Recovery-focused Cognitive Behavioral Therapy on bipolar depression and mania in Patients with Bipolar Disorder. MEJDS. 2019; 9: 8-18. URL: http://jdisabilstud.org/article-1-1454-en.html
 18. Bi-Yu Y., Ze-Yu J., Xuan L.. Effectiveness of cognitive behavioral therapy in treating bipolar disorder: An updated meta-analysis with randomized controlled trials. Psychiatry and clinical Neuroscience. 2016; 70: 351-361. doi: 10.1111/pcn.12399.
 19. Zaretsky A., Lancee W., Miller C., Harris A. Parikh S.V.. Cognitive-behavioural therapy more effective than psycho education in bipolar disorder?. The Canadian journal of psychiatry. 2008; 53(7): 441-448. DOI: 10.1177/070674370805300709
 20. Szentagotai A., David D.. The efficacy of cognitive-behavioral therapy in bipolar disorder: a quantitative meta-analysis. The Journal of clinical psychiatry. 2010; 7(1): 66-72. DOI:10.4088/JCP.08r04559yel
 21. Oud M., Mayo-Wilson E., Braidwood R., Schulte P., Jones S.H., Morriss R., Kendall T.. Psychological interventions for adults with bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. The British J Psychiatry. 2016; 208(3): 213-222. DOI: 10.1192/bjp.bp.114.157123
 22. Ye B.Y., Jiang Z.Y., Li X., Cao B., Cao L.P., Lin Y., Miao GD.. Effectiveness s of cognitive behavioral therapy in treating bipolar disorder: An updated meta‐analysis with randomized controlled trials. Psychiatry and clinical neurosciences. 2016; 70(8): 351-361. doi: 10.1111/pcn.12399.
 23. Lopez M.A., Basco M.A.. Effectiveness of cognitive behavioral therapy in public mental health: Comparison to treatment as usual for treatment-resistant depression. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. 2015; 42(1):87-98.‏ DOI: 10.1007/s10488-014-0546-4
 24. Berk M., Malhi G.S., Cahill C., Carman A.C., Hadzi‐Pavlovic D., Hawkins M T., Mitchell P.B.. The Bipolar Depression Rating Scale (BDRS): its development, validation and utility. Bipolar disorders. 2007; 9(6): 571-579. doi: 10.1111/j.1399-5618.2007.00536.x.
 25. Ebrahimi A., Barekatain M., Bornamanesh A., Nassiri H.. Psychometric Properties of the Persian Version of Bipolar Depression Rating Scale (BDRS) in Patients and General Population. IJPCP. 2015; 21 (1): 60-68. URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2355-en.html.
 26. Taylor J.L., Novaco R.W., Gillmer B.T., Robertson A. Thorne l.. Individual cognitive- behavioral anger for people with mild-borderline intellectual disabilities and histories of aggression: A controlled trial. The British Journal of Clinical Psychology. 2005; 44: 367-383. DOI: 10.1348/014466505X29990
 27. Golshani F.. Comparison of the effect of lifestyle education and cognitive-behavioral education on happiness and hope of adolescent girls. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan; 2015.
 28. Molavi P., Salvat H., Salmaniaghdam N., Mohammadi M.. The efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT+TAU) on reducing type-I Bipolar disorder symptoms. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2020; (72): 92-103. doi: 10.52547/shenakht.7.2.92.