بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد راه‌حل‌محور بر انعطاف‌پذیری‌شناختی و رضایت‌زناشویی زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: انعطاف­پذیری­شناختی از مهمترین متغیرهایی است که با روابط­زناشوویی در ارتباط است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد راه­حل­محور بر انعطاف­پذیری­شناختی و رضایت­زناشویی زنان متاهل اجرا گردید.
روش پژوهش: مطالعه حاضر بصورت طرح­های نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون و پس‌آزمون که به شیوه نمونه­برداری دوطلبانه و انتخاب­تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه انجام شده است. جامعه آماری تعداد 30 نفر از زنان  داوطلب مراجعه­کننده به مراکز مشاوره منطفه 3 تهران بود که در دو گروه آزمایش (15نفر) و گروه گواه (15نفر) اختصاص داده شده بودند. برای اعمال متغییر مستقل از پروتکل راه­حل­محور استفاده شده بود که به مدت هشت هفته­، هر هفته یک جلسه به مدت 90 دقیقه اجرا شد. جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه انعطاف­پذیری­شناختی دنیس و فندروال و پرسشنامه رضایت­زناشویی­انریچ استفاده شده بود . اطلاعات در  نرم افزار SPPS26 و آزمون های  آنکوا (ANCOVA) و مانکوا (­MANCOV) استفاده شد.
یافته ها: آموزش گروهی راه­حل­محور بر انعطاف­پذیری­شناختی و رضایت­زناشویی زنا­ن متاهل مراجعه­کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 تهران تاثیر داشته و رابطه معنا­دار بود (50/0p< ) بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی آموزش گروهی راه‌حل­محور بررضایت­زناشویی و انعطاف­پذیری شناختی­، انتظار میرود درمان راه‌حل‌محور به درمانگران و مشاوران حوزه­خانواده در سطح دانشگاه­ها، فرهنگ‌سراهای شهرداری و مراکز مشاوره دادگستری معرفی شود تا  با بکارگیری این درمان برای‌زوجین، جهت‌بهبود­رضایت‌زناشویی و خودکارآمدی­زوجین گامی عملی برداشته  شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of group training based on solution-based approach on cognitive flexibility and marital satisfaction of married women

نویسندگان [English]

 • Saeideh Sajjadi 1
 • Parvaneh Ghodsi 2
1 Master Student, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cognitive flexibility is one of the most important variables related to marital relationships The aim of this study was to evaluate the effectiveness of group training based on the solution-oriented approach to flexibility, cognition and marital satisfaction of married women.
Methods: This study was a quasi-experimental design of pre-test and post-test that was performed by bilateral and random sampling in experimental and control groups. The statistical population included women referring to counseling centers in District 3 of Tehran, from which 30 volunteers were selected. They were divided into two experimental groups (15 people) and a control group (15 people). The solution-based protocol was used to apply the independent variable, which was run for 90 minutes per week for eight weeks. Dennis and Fenderval Cognitive Flexibility Questionnaire and Enrich's Marital Satisfaction Questionnaire were used. Data in SPPS26 software were used in two sections of descriptive findings using standard mean standard deviation and linear graph statistical indices and in inferential findings and hypothesis tests using ANCOVA and MANCOVA tests.
Results: Solution-based group training had an effect on cognitive flexibility and marital satisfaction of married women referring to counselling centers in Tehran Region 3 and the relationship was significant (p <0.50).
Conclusion: Due to the effectiveness of solution-oriented group training on marital satisfaction and cognitive flexibility, solution-oriented treatment is expected to be introduced to therapists and family counsellors at the university, municipal, municipal cultural centers and justice counseling centers to use this treatment for Take practical steps to improve marital satisfaction and self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group training" solution
 • oriented approach" cognitive flexibility: marital satisfaction
 1. Bean R.C., Ledermann T., Higginbotham B.J., Galliher RV.. Associations between Relationship Maintenance Behaviors and Marital Stability in Remarriages. J Div Rem, 2020;61(1):62-82.
 2. Stratton P., Low DC.. Family Therapy. The Handbook of Systemic Family Therapy. Systemic Family Therapy and Global Health Issues, 2020;4(1):77-84.
 3. Sidis A., Ramirez J., Dawson L., River J., Buus N., Singh R., Deane F.. Not ‘Just a Talking Head’: Experiences of Australian Public Mental Health Clinicians Implementing a Dialogical Family Therapy Approach for Young People with Severe Mental Health Concerns. J Family Ther, 2020;41(1):6-28.
 4. Moghadasali S., Mirhashemi M., Bagheri N.. The Role Communication Patterns and Identity Styles on Prediction Marital Satisfaction: A Discrimination Study. J Appli Psychol, 2021;15(1):168-141.
 5. Karney B.R., Bradbury T.N.. Research on marital satisfaction and stability in the 2010s: Challenging conventional wisdom. J Marriage Fam, 2020;82(1):100-116.
 6. Aman J., Abbas J., Nurunnabi M., Bano S.. The Relationship of Religiosity and Marital Satisfaction: The Role of Religious Commitment and Practices on Marital Satisfaction Among Pakistani Respondents. Behav Sci (Basel), 2019;9(3):20-30.
 7. Lee J.K., Orsillo S.M.. Investigating cognitive flexibility as a potential mechanism of mindfulness in generalized anxiety disorder. J Behav Ther Exp Psychiatry, 2014;45(1):201-208.
 8. Salari Far M., Fattahi R.. The role of mediator of cognitive flexibility in the relationship between spiritual intelligence and marital satisfaction. Contemp Islam, 2021;7(1):71-88.
 9. Eichorn N., Marton K., Pirutinsky S.. Cognitive flexibility in preschool children with and without stuttering disorders. J Fluency Disord, 2018;57(1):37-50.
 10. Salehi H., Hosseinian S., Yazdi S.M.. The relationship between cognitive flexibility and successful marriage: The mediating role of cognitive emotion regulation. Rooyesh, 2021;10(8):93-102.
 11. Mohammadipour M., Shojaei KalateBali N., Bakhshipour A.. The effect of solution focused couple therapy on marital adjustment, marital relationship quality and social health in divorce applicant couples. J Soc Psychol, 2021;9(57):75-85.
 12. Garcia S.Y.. News of difference: Understanding, highlighting, and building exceptions in Solution-Focused Brief Therapy. J Sys Ther, 2019;38(2):35-46.
 13. Franklin C., Bolton W., Guz S.. Solution-focused brief family therapy. In B.H. Fiese M., Celano K., Deater-Deckard E.N. Jouriles, M.A. Whisman (Eds.), APA handbooks in psychology®. APA handbook of contemporary family psychology: Family therapy and training. American Psychological Association, 2019: 139-153.
 14. De Shazer S.. Keys to solution in brief therapy. New York: Norton;1970.
 15. Nugroho AH, Puspita DA, Mulawarman M. Penerapan Solution-Focused Brief Counseling (SFBC) untuk Meningkatkan Konsep Diri Akademik Siswa. J Bikotetik, 2018;2(1):5-22.
 16. Mirabi M., Hafezi F., Mehrabizadehonarmand M., Naderi F., Ehteshamzadeh P.. The Comparison Effect of Emotion-Oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on marital intimacy in Women with Marital Conflicts Referring to Psychological Centers. Women Studies, 2021;35(12):241-256.
 17. Najarpourian S., Hassani F., Samavi A., Samani S.. Comparing the Effectiveness of Positive Couple Therapy and Solution-Focused Therapy on Improving Marital Adjustment and Psychological Well-Being among Family in Shiraz. J Psychol Meth Mod, 2021;42(11):59-72.
 18. Mokhles H., Fattahi Andbil A., Shafiabady A.. The Effectiveness “Solution -Focused Brief Therapy” on Marital Intimacy and Contingencies of Self-Worth in Divorce Applicant Couples. JHPM, 2021;10(2):110-122.
 19. Altundağ Y., Bulut S.. The effect of solution-focused brief counseling on reducing test anxiety. J Av en Psicol Latinoam, 2020;37(1):1-11.
 20. Taghavi S.. Gholamzadeh Jofre M., Shahbazi M.. Comparison Effects of Solution-Focused Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Marital Satisfaction of Housewives. J Med Sci, 2020;63(3):2448-2458.
 21. Turns B., Jordan S.S., Callahan K., Whiting J., Springer N.P.. Assessing the effectiveness of solution-focused brief therapy for couples raising a child with autism: A pilot clinical outcome study. J Couple & Relatsh, 2019;18(1):257-279.
 22. Behbahani M., Zolfaghari M.. The Effectiveness of Solution-Focused Couple Therapy on Cognitive Flexibility of Couples Seeking Divorce. JARCP. 2021;3(1):17-27.
 23. Johnson S.M., Simakhodskaya Z., Moran M. Addressing issues of sexuality in couple's therapy: emotionally focused therapy meets sex therapy. Curr Sex Health, 2018;10(2):65-71.
 24. Dennis J.P., Vanderwall J.S.. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cogni Ther Rese. 2010;34(3):241-253.
 25. Imani M.. Evaluation of the factor structure of the Flexibility-Psychology Questionnaire in students. J Educ Studi, 2016;8(1):181-162.
 26. Olson D.H., Fournier D.G., Druckman J.M.. Counselor’s Manual for PREPARE-ENRICH. (rev. ed.), Minneapolis, MN: Prepare- ENRICH, Inc;1989.
 27. Salimaniyan A, mohammad A. A study of the relationship between emotional intelligence and marital satisfaction. Educ Res. 2009;5(19):1-13.
 28. Dinmohammadi S., Dadashi M., Ahmadnia E., Janani L., Kharaghani R.. The effect of solution-focused counseling on violence rate and quality of life of pregnant women at risk of domestic violence: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2021;20(1):221-230.