اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مثبت‌نگر بر خودشفقت‌ورزی و عزت‌نفس مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران (نویسنده مسئول) Email: amir.karamouz@gmail.com

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس فکری- عملی با مشکلات فراوانی به‌ویژه در زمینه کاهش خودشفقت‌ورزی و عزت‌نفس همراه است. در نتیجه، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مثبت‌نگر بر خودشفقت‌ورزی و عزت‌نفس مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی منطقه یک شهر تهران در فصل پاییز سال ۱۳۹۹بودند. نمونه پژوهش 40 نفر بودند که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با روش تصادفی به کمک قرعه‌کشی در دو گروه (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش ذهن‌آگاهی مثبت‌نگر قرار گرفت و گروه گواه در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با مقیاس خودشفقت‌ورزی نف و مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ جمع‌آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
یافتههای پژوهش: یافته‌ها نشان داد بین گروه‌های آزمایش و گواه از نظر جنسیت، سن و سطح تحصیلات تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>). همچنین، گروه‌های آزمایش و گواه از نظر هر دو متغیر خودشفقت‌ورزی و عزت‌نفس تفاوت معنی‌داری داشتند (001/0P<). به عبارت دیگر، آموزش ذهن‌آگاهی مثبت‌نگر باعث افزایش خودشفقت‌ورزی و عزت‌نفس مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی شد (001/0P<).
نتیجه گیری: نتایج نشان‌دهنده اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مثبت‌نگر بر افزایش خودشفقت‌ورزی و عزت‌نفس مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی بود. بنابراین، متخصصان و درمانگران می‌توانند از روش مذکور برای بهبود متغیرهای روانشناختی به‌ویژه خودشفقت‌ورزی و عزت‌نفس استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of positive mindfulness training on self-compassion and self-esteem of patients with obsessive-compulsive disorder

نویسنده [English]

  • SeyedAmir Meysam Karamooz Mahmoodabadi
MA of General Psychology, Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran (Corresponding Author), Email: amir.karamouz@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: Obsessive-compulsive disorder is associated with many problems, especially in the field of reducing self-compassion and self-esteem. As a result, this research was conducted with the aim of determining the effectiveness of positive mindfulness training on self-compassion and self-esteem of patients with obsessive-compulsive disorder.
Method: Present research was semi-experimental with a pretest and posttest design with a control group. The research population was patients with obsessive-compulsive disorder referring to the counseling centers and psychological services of district 1 of Tehran city in the winter season of 2021 year. The research sample was 40 people who after reviewing the inclusion criteria to study were selected by available sampling method and replaced by random method with the help of lottery into two groups (each group 20 people). The experimental group underwent 10 sessions of 90 minutes of positive mindfulness and the control group was placed on the waiting list for training. Data were collected with the Neff self-compassion scale and Rosenberg self-esteem scale and were analyzed by multivariate analysis of covariance method in SPSS version 19 software.
Results: The findings showed that there was no significant difference between the experimental and control groups in terms of gender, age and education level (P>0.05). Also, the experimental and control groups had significant differences in terms of both variables of self-compassion and self-esteem (P<0.001). In other words, positive mindfulness training increased self-compassion and self-esteem of patients with obsessive-compulsive disorder (P<0.001).
Conclusion: The results indicated the effectiveness of positive mindfulness training on increasing self-compassion and self-esteem of patients with obsessive-compulsive disorder. Therefore, specialists and therapists can use the mentioned method to improve psychological variables, especially self-compassion and self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive mindfulness" self-compassion" self-esteem
  • obsessive-compulsive disorder
1- Pazuniak M., Pekrul S.R.. Obsessive–compulsive disorder in autism spectrum disorder across the lifespan. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2020;29(2):419-432.
2- Hao L.S., Du Y., Chen L., Jiao Y.G., Cheng Y.. Brain-derived neurotrophic factor as a biomarker for obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis. Journal of Psychiatric Research. 2022;151:676-682.
3- Burton HA.L., Pickenhan L., Carson C., Salkovskis P., Alderdice F.. How women with obsessive compulsive disorder experience maternity care and mental health care during pregnancy and postpartum: A systematic literature review. J ffective Disorders. 2022;314:1-18.
4- Leeuwerik T., Cavanagh K., Strauss C.. The association of trait mindfulness and self-compassion with obsessive-compulsive disorder symptoms: Results from a large survey with treatment-seeking adults. Cognitive Therapy and Research. 2020;44:120-135.
5- Boland L., Campbell D., Fazekas M., Kitagawa W., Maclver L., Rzeczkowska K., Gillanders D.. An experimental investigation of the effects of perspective-taking on emotional discomfort, cognitive fusion and self-compassion. Journal of Contextual Behavioral Science. 2021;20:27-34.
6- Phillips W.J.. Future-outlook mediates the association between self-compassion and well-being. Personality and Individual Differences. 2018;135:143-148.
7- Dryer R., Chee P., Brunton R.. The role of body dissatisfaction and self-compassion in pregnancy-related anxiety. Journal of Affective Disorders. 2022;313:84-91.
8- Waring S.V., Kelly AC.. Trait self-compassion predicts different responses to failure depending on the interpersonal context. Personality and Individual Differences. 2019;143:47-54.
9- Jaeger T., Moulding R., Yang Y.H., David J., Knight T., Norberg M.M.. A systematic review of obsessive-compulsive disorder and self: self-esteem, feared self, self-ambivalence, egodystonicity, early maladaptive schemas, and self-concealment. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2021;31(47):1-47.
10- Pietrabissa G., Gullo S., Aime A., Mellor D., McCabe M., Alcaraz-Ibanez M., et al. Measuring perfectionism, impulsivity, self-esteem and social anxiety: Cross-national study in emerging adults from eight countries. Body Image. 2020;35:265-278.
11- Rao U.T., Noronha J.A., Adiga K.. Effect of aerobic exercises on depressive symptoms, anxiety, self-esteem, and quality of life among adults with depression. Clinical Epidemiology and Global Health. 2020;8(4):1147-1151.
12- Bates L., Taylor M., Lin J.P., Gimeno H., Kingston J., Rudebeck S.R.. Mental health and behaviour in children with dystonia: Anxiety, challenging behaviour and the relationship to pain and self-esteem. European Journal of Paediatric Neurology. 2021;35:40-48.
13- Ivtzan I., Young T., Martman J., Jeffrey A., Lomas T., Hart R., Eiroa-Orosa F.J.. Integrating mindfulness into positive psychology: A randomised controlled trial of an online positive mindfulness program. Mindfulness. 2016;7(6):1396-1407.
14- Klee D., Colgan D.D., Hanes D., Oken B.. The effects of an internet-based mindfulness meditation intervention on electrophysiological markers of attention. International Journal of Psychophysiology. 2020;158:103-113.
15- Dutcher J.M., Cole S.W., Williams A.C., Creswell J.D.. Smartphone mindfulness meditation training reduces Pro-inflammatory gene expression in stressed adults: A randomized controlled trial. Brain, Behavior, and Immunity. 2022;103:171-177.
16- Bekhet A.K.. Positive thinking training intervention for caregivers of persons with autism: Establishing fidelity. Archives of Psychiatric Nursing. 2017;31(3):306-310.
17- Amonoo H.L., Kurukulasuriya C., Chilson K., Onstad L., Huffman J.C., Lee S.J.. Improving quality of life in hematopoietic stem cell transplantation survivors through a positive psychology intervention. Biology of Blood and Marrow Trasplantation. 2020;26(6):1144-1153.
18- Allen J.G., Romate J., Rajkumar E.. Mindfulness-based positive psychology interventions: a systematic review. BMC Psychology. 2021;9(116):1-18.
19- Mousavi S.M., DasthBozorgi Z., Heidarie A., Pasha R., Borna M.R.. The effectiveness of positive training on self-compassion and emotion regulation in men's substance dependents. Positive Psychology Research. 2021;7(1):65-76. [Persian]
20- Sakeni Z., Farahani S., Eshaghi Moghaddam F., Rafieepour A., Jafari T., Lotfi P.. The effectiveness of mindfulness training on Improving the experience of anger and self-compassion in cancer patients. Clinical Psychology Studies. 2020;9(36):1-23. [Persian]
21- Yazdani M., Esmaeili M., Namdari K.. The effect of positive mindfulness training program on self-compassion of male adolescents with depressive symptoms. Positive Psychology Research. 2018;4(3):65-76. [Persian]
22- Hansen J., Povlsen J., Jensen H.. Applied positive psychology and mindfulness: An intervention study. Psychology. 2021;12(6):925-942.
23- Cebolla A., Enrique A., Alvear D., Soler J., Garcia-Campayo J.. Contemplative positive psychology: Introducing mindfulness into positive psychology. Psychologist Papers. 2017;38(1):12-18.
24- Shoviachi J.. Mindfulness therapy on the level of social anxiety and self-esteem of elementary school students with learning disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2019;9(30):1-8. [Persian]
25- Aghasi F., Farhadi H., Aghaei A.. Effectiveness of mindfulness on self-esteem and procrastination in girl students. Research in Curriculum Planning. 2019;16(36):152-162. [Persian]
26- Saraff S., Tiwari A., Rishipal P.. Effect of mindfulness on self-concept, self-esteem and growth mindset: Evidence from undergraduate students. Journal of Psychosocial Research. 2020;15(1):329-340.
27- Farnam A., Madadizade T.. Effect of positive training on positive psychological states (character strengths) of female high school students. Positive Psychology Research. 2017;3(1):61-76. [Persian]
28- Alboye G., Tabatabaee S.M., Rahimian Bogar I., Tabatabaie Kh.S.. The effect of positivist psychology intervention on self-concept, self-esteem and educational achievement of failed girl students of first grade in high school. J Educational Psychology Studies. 2015;12(22):1-22. [Persian]
29- El-Abbassy A.A., ElDin Salam A.H., ElBerry K.I., Elfeshawy R.. Positive psychology intervention for promoting mental health, life satisfaction and happiness level among adolescents. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020;11(10):996-1008.
30- Delavar A.. Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publications; 2006.
31- Neff K.D.. The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness. 2016;7(1):264-274.
32- Mohammadali S., Manavipour D., Sedaghatifard M.. Investigating the psychometric characteristics (validity and reliability) of the self-compassion scale: Finding empirical evidence for using the total score and defining the concept of self-compassion. Quarterly J Psychology. 2020;14(2):29-50. [Persian]
33- Rosenberg M.. Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press; 1965.
34- Gana K., Alaphilippe D., Bailly N.. Factorial structure of the French version of the Rosenberg self-esteem scale among the elderly. International Journal of Testing. 2005;5(2):169-176.
35- Ranjbar F., Rahbari Sh., Mohtashami J., Nasiri Oskuee N.. Correlation between family processes and self-esteem in depressed patients. Iranian J Psychiatric Nursing. 2014;1(4):66-73. [Persian]