بررسی تاثیر طرحواره درمانی بر اجتناب شناختی، اضطراب و همدلی در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران aseman37@yahoo.com

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول) askary47@yahoo.com

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران b.makvandi@iauahaz.ac.ir

4 استاد، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. رضایت، مطلوبیت، خشنودی، کیفیت و کارکرد مطلوب خانواده عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد و شکوفایی اعضای خانواده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر اجتناب شناختی، اضطراب و همدلی در زنان متأهل شهر اهواز انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز به دلیل ناسازگاری زناشویی در سال 1399 بودند. نمونه پژوهش، 30 نفر از زنان متأهل بودند که به صورت نمونه­گیری دردسترس، انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها شامل پرسشنامه­های خرده مقیاس اضطراب، پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس و مقیاس صفات همدلی باتسون بود. اعضای گروه آزمایش، به صورت گروهی تحت طرحواره درمانی در 9 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل برنامه مداخله­ای دریافت نکرد. پیگیری مداخله 45 روز پس از پس­آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. داده­ها با روش کوواریانس چندمتغیری و تک­متغیری توسط نرم افزار SPPSS تحلیل شد.
یافته ­ها: یافته­ها نشان داد که بین گروه­های آزمایش و کنترل از نظر اجتناب شناختی، اضطراب و همدلی تفاوت معنی­داری وجود داشت (0.001p<). به عبارت دیگر، طرحواره درمانی باعث کاهش معنی­دار اجتناب شناختی و اضطراب و افزایش همدلی در افراد متأهل شد (0.001p<).
نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد که در متغیرهای وابسته‌ (اجتناب شناختی، اضطراب و همدلی) بین گروه های طرحواره درمانی و گواه تفاوت معنی‌دار وجود داشت. همچنین نتایج در دوره 45 روزه تداوم داشته است. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر، از برنامه طرحواره درمانی می­توان در جهت کاهش اجتناب شناختی و اضطراب و افزایش همدلی در زوجین دارای تعارض بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Schema Therapy on Cognitive Avoidance, Anxiety, and Empathy in Couples Referring to Ahvaz Counseling Centers

نویسندگان [English]

 • Shabnam Mohammd 1
 • Parviz Asgari 2
 • Behnam Makvandi 3
 • Farah Naderi 4
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. aseman37@yahoo.com,
2 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. nmafrah@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: The family as one of the most important social institutions has an important role in shaping the personality of individuals. Satisfaction, desirability, contentment, quality and optimal functioning of the family are important and influential factors on the growth and prosperity of family members. The aim of this study was to investigate the effect of schema therapy on cognitive avoidance, anxiety and empathy in married women in Ahvaz.
Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and follow-up with a control group. The statistical population included all married women who referred to counseling centers in Ahvaz due to marital incompatibility in 2020. The sample consisted of 30 married women who were selected by available sampling and randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). Data collection tools included Anxiety subscale questionnaire from SCL-90 (1973), Sexton and Dagas Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ) (2008) and Batson Empathy Traits Scale (BEA) (1983). The members of the experimental group underwent group therapy schemas in 9 sessions of 90 minutes and the control group did not receive any intervention program. Follow-up intervention was performed 45 days after post-test in experimental and control groups. Data were analyzed by multivariate and univariate covariance using SPPS software.
Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of cognitive avoidance, anxiety and empathy (p<0.001). Schema therapy effectively decreased anxiety and cognitive avoidance and also increased empathy among couples with low marital adjustment in the experimental group (p<0.001).
Conclusion: The results showed that there was a significant difference in the dependent variables (cognitive avoidance, anxiety and empathy) between schema therapy and control groups. Also, the results lasted for a period of 45 days. Also, according to the results of the present study, schema therapy program can be used to reduce cognitive avoidance and anxiety and increase empathy in couples with conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety" Cognitive avoidance" Empathy" Marital adjustment"
 • Schema therapy
 1. Norouzadeh S., Abdollahpour M.. The relationship between personality traits and self-differentiation with life satisfaction in couples applying for divorce in Malekan city. Journal of Excellence in counseling and psychotherapy, 2017; 6(23): 1-14.
 2. Salehpour P., Ahghar G., Navabi Nejad S.. The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Reducing Irrational Beliefs and Emotional Divorce in Married Women Referred to Tehran Counseling Centers. medical journal of Mashhad university of medical sciences, 62(December), 2019:169-178.
 3. Amini M., Heydari H.. Effectiveness of Relationships Enrichment Education on Improvement of Life Quality and Marital Satisfaction in Married Female Students. Journal of Education and Community Health, 2016; 3(2): 23-31.
 4. Tafreshi A.. Job satisfaction prediction based on quality of work life and quality of life (Case Study). Journal of Excellence in counseling and psychotherapy, 2019; 8(29): 28-38.
 5. Xie J., Shi Y., Ma H.. Relationship between similarity in work-family centrality and marital satisfaction among dual-earner couples. Personality and Individual Differences, 2017; 113: 103-108.
 6. Delbarnasab F., Mirzamani Bafghi S., Vatankhah H.. The effectiveness of cognitive- behavioral group therapy on coping strategies in people with anxiety disorder. Journal of Excellence in counseling and psychotherapy, 2016; 5(18): 45-59.
 7. CislerM., Olatunji B.O., Feldner M.T., Forsyth J.P.. Emotion Regulation and the anxiety disorders: An Integrative Review. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 2010; 32(1): 68–82.
 8. Noosh Kia M., Rasouli M., Zare Bahramabadi M.. Effectiveness of Dialectical Behavioral Group Therapy on Rumination and Emotional Regulation Strategies in Patients with Generalized Anxiety Disorder. Journal of Excellence in counseling and psychotherapy, 2020; 9(34): 69-83.
 9. Meacham F., Bergstrom. Adaptive behavior can produce maladaptive anxiety due to individual differences in experience. Evolution, medicine, and public health, 2016; (1): 270–285.
 10. Tavakol Z., Nikbakht Nasrabadi A., Behboodi Moghadam Z., Salehiniya H., Rezaei E.A.. Review of the Factors Associated with Marital Satisfaction. Galen Medical Journal, 2017; 6(3): 197-207.
 11. Hofmann G. Cognitive factors that maintain social anxiety disorder: a comprehensive model and its treatment implications. Cognitive behavior therapy, 2007; 36(4): 193–209.
 12. Khodabakhsh Pirkalani R., Rahim Jamarouni H.. Effectiveness of Mixed Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness Based stress reduction in Treating a Case of Generalized Anxiety Disorder. Clinical Psychology Studies, 2013;4(13): 121-147.
 13. Aghajani S., Samadifard H., Narimani M.. The Role of Cognitive Avoidance Components and Metacognitive Belief in the Prediction of Quality of Life in Diabetic Patients. Quarterly Journal of Health Psychology, 2017; 6(21): 142-156.
 14. Esmaeilian N., Dehghani M., Akbari F., Hasanvand M.. Evaluation of psychometric and factor structural properties of Experiential Avoidance multidimensional questionnaire (short form). Thoughts and Behavior in Clinical Psychology, 2016; 11(39): 57-66.
 15. Sharifi Rigi A., Amini Z., Mehrabizadeh Honarmand M., Beshlideh K.. A study of the role of cognitive behavioral avoidance and diffuse avoidance style in prediction of adjustment to college with control of cognitive flexibility. Journal of Fundamentals of Mental Health, 2018; 20(5): 325-331.
 16. Shahsiah M.. Effect of attachment-based couple therapy on sexual satisfaction and intimacy. Journal of Fundamentals of Mental Health, 2010; 12(46): 496-505.
 17. Soltani Azemat E., Mohammadian A., Kamie M., Jebreeili M., Doolatshahi B.A.. Comparison of Theory of Mind and Empathy in Male and Female Students at University of Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran. The-Neuroscience-Journal-of-Shefaye-Khatam, 2016; 4(2): 19-26.
 18. Zare B., Safyari Jafarabad H.. The Study of Marital Satisfaction and its Determinants on Married Women and Men in Tehran City. Women's Studies Sociological and Psychological, 2015; 13(1): 111-140.
 19. Rajabi G., Harizavi M., Taghipour M.. Evaluating the model of the relationship between self-compassion, marital empathy, and depression with mediating marital forgiveness in Female. Biannual Journal of Applied Counseling, 2017; 6(2): 1-22.
 20. Pakandish S., Kraskyan A., Jomehri F.. Comparing the Effectiveness of Schema Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy on Quality of Life and Body Image of Obese Women. Journal of Excellence in counseling and psychotherapy, 2020; 9(34): 20-32.
 21. Young J.E., Klosko J.S., Weishaar E.. Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press, 2003.
 22. Asgari A., Goodarzi K.. The effectiveness of Emotional Schema Therapy on marital burnout on the Brink of Divorce. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2018; 8(0): 55-55.
 23. Saeidnia, Z., & Makvandi, B. Schema Therapy Efficacy Training on Early Maladaptive Schemas and Conflict Resolution Patterns in Married Women Referring to Counseling Centers. Scientific Research Quarterly of Woman and Culture, 2018, 10(37), 99-113.
 24. Naeinian, M., Shaeiri, M., Sharif, M., & Hadian, M. To Study Reliability and Validity for A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7). Clinical Psychology and Personality, 2011, 9(1), 41-50.
 25. Hassanvand Amouzadeh, M. Evaluation of validity and reliability of social phobia inventory among students in Payame Noor University of Lorestan. JFUMS, 2017, 7(2), 181-189.
 26. Sereda Y., Dembitskyi S.. Validity assessment of the symptom checklist SCL-90-R and shortened versions for the general population in Ukraine. BMC Psychiatry, 2016; 16(1): 300.
 27. Sexton K. A., Dugas M.J.. The Cognitive Avoidance Questionnaire: validation of the English translation. Journal of anxiety disorders, 2008; 22(3): 355–370.
 28. FinchamD., Paleari G., Regalia C.. Forgiveness in marriage: The role of relationship quality, attributions, and empathy. Personal Relationships, 2002; 9: 27-37.
 29. Cookel.. Models of Forgiveness and Adult Romantic Attachment in Ended Relationships: Forgiveness over Time. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science at Virginia Commonwealth University, 2006.
 30. Lerner A. J. Gender and Forgiveness in Early Married Couples. Dissertation. Virginia Commonwealth University, 2003.
 31. Sadarinia M., Zare H., Karami J., Solgi Z.. The efficacy and continuing impact of group schema therapy in treating students’ social anxiety disorder. Pajoohandeh, 2014; 19(4): 211-218.
 32. Farokhzadian A., Rezaei F., Sadeghi M.. The Effectiveness of Emotional Schema Therapy with Metacognitive Therapy on Reducing Symptoms of Generalized Anxiety Disorder in elderly people. Aging Psychology, 2018; 4(2): 83-91.
 33. Mahmoudpour A., Aminian A., Nowzari M., Naeimi E.. The role of cognitive avoidance and emotional expression in predicting marital conflict in women in Tehran. Journal of Psychoscience, 2021; 20(98): 209-218.
 34. Jomepour M., Mahmoudipour M.. The effectiveness of marital life enrichment program education on balanced emotional empathy and responsibility of the couples. fpcej, 2019; 4(2): 29-42.
 35. Jahandoost S., Alaedini Z., Barati H.. The role of successful intelligence and emotional empathy in marital satisfaction Considering the moderating role of age. Counseling Culture and Psycotherapy, 2020; 11(41): 139-156.
 36. Refahi Z., Moghtaderi N.. The Effectiveness of Empathy Skill Training to the Group on Increasing Intimacy Couples. Family Counseling and Psychotherapy, 2013; 3(1): 44-56.