رشد اخلاقی (مطالعه موردی اخلاق اجتماعی) از منظرامام علی(علیه‎السلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-رشته علوم قرآن و حدیث. Email: jafar3152@yahoo.com ,

چکیده

مقدمه: اخلاق یکی از دغدغه‌های همیشگی جوامع بوده است. نگرانی از افت و خیز اخلاق و میزان پایبندی به اصول اخلاقی و نتایج ناگوار آن، سبب شده است حجم عظیمی از گفتارها و مکتوبات متفاوت، درباره این مؤلفه بنیادین انسانی شکل بگیرد.
روش پژوهش: مطالعه‌ مقایسه‌ای میان این رویکردها و تفاوت در نگاه‌ها، نشان می‌دهد موضوع اخلاق و رشد اخلاقی، واجد جنبه‌های کثیری است که هر یک از آنان در جای خود مهم و اساسی است. برخی از آنان به مبادی اخلاق و بنیان‌های نظری و مفاهیم اخلاق پرداخته‌اند. برخی دیگر به پیامدها و آثار فردی و اجتماعی، عدم رعایت موازین اخلاقی توجه کرده‌اند. این مقاله به روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و با بهره‌گیری از سخنان امیرالمومنین(ع) انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه امام علی(ع) در هر جامعه آدمیان در عین استقلال، هویت و روح جمعی دارند و اصالت هم با فرد است و هم با جمع. در چشم انداز علی(ع)، انسان در هر شرایطی مسئول است و هیچ‎گاه انسان را شرطی شرایط تلقی نمی‌نماید.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از این پژوهش به این نتیجه می‌رسیم که سبک زندگی امام علی(ع) یکی از بهترین و با ارزش‎ترین الگوهای زندگی است که در خود، بهترین شاخصه‌های برخورد با دیگران را به ‎همراه دارد. یکی از زیباترین ابعاد زندگی امام علی(علیه‎السلام) شیوه زندگی اجتماعی(اخلاق اجتماعی) ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Development (A Case Study of Social Ethics from the perspective of Imam Ali)

نویسندگان [English]

 • Seyednader Mohammadzadeh 1
 • Gholamhosein EntesarFoomani 1
 • Jafar Shahbazi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
2 Corresponding author and doctoral student of Islamic Azad University, Zanjan Branch, Quran and Hadith Sciences. Email: jafar3152@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: Introduction Ethics is one of the frequent concerns of societies. Concern of the decline in morality and the degree of adherence to the ethical principles and its consequences, has led to a huge volume of different discourses about this fundamental human element.
Method: A comparative study of these approaches and differences in looks indicates that the issue of ethics and ethical growth is subject to many aspects, each of which is important in its place. Some have dealt with the principles of ethics and theoretical foundations and ethics concepts. Others have paid attention to outcomes and personal and social impacts, lack of moral standards. This paper has been done by documents (library) and using Imam Ali words.
Results: The results indicate that from the viewpoint of Imam Ali (as)in any society of men, they have a collective identity and spirit, and originality is both equal and plural. In the outlook of Ali, man is in charge of all circumstances and never regards man as condition condition
Conclusion: based on the results of this study, we conclude that the lifestyle of Imam Ali is one of the most valuable and most valuable patterns of life in which he has the best features of dealing with others. One of the most beautiful aspects of life of Imam Ali is the way of social life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Ali" Ethical Growth" Morality
 1. Ahmadpour, M, Shanakht’s Book of Islamic Ethics, Islamic Reporting Book of the Seminary of Qom. Pژohashi's assistant. Peshgah Uloom and Islamic Farhang, Qom. Iran, 2006. St.
 2. Al-Ragheb Al-Isfahani, Abu Al-Qasim Al-Hussein Bin Muhammad, Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, verified and controlled by Muhammad Sayyid Kilani, Dar Al-Maarifa, and Beirut.
 3. Ibn Faris bin Zakaria, Abul-Hussein Ahmed, Dictionary of Language Measures, edited and controlled by Abd al-Salam Muhammad Harun, second edition, Al-Halabi Library and Printing Company, Egypt.
 4. Qur'an (God's translation of Qamsheh A).
 5. Daoudi, Muhammad Seerah Tarbet Piyambar (PBUH) and Ahl Beit, Volume 3, Peshgah Hawzah and Daneshgah. 2013.
 6. Tosi, Khawaja Nasiruddin Akhlaq Nasiri, corrected by Mojtaba Minavi and Alireza Heydari, Tehran, Khwarizmi. 1981.
 7. Shariatmadari, Ali, The origins of philosophy, education and upbringing, Tehran, Amirkabir, 1985.
 8. Al-Muttaqi Al-Hindi, Treasure of the Workers, AD 975, Chap Al-Resala Foundation, Beirut, Lebanon.
 9. Motahari, Mortada, Islamic education and upbringing, Tehran, Sadra. 1996.
 10. Tabataba’i, Seyyed Muhammad Husayn Al-Mizan in the Interpretation of the Qur’an, translated by Seyyed Muhammad Baqir Mousavi Hamdani, Ch. Pengam, Qom, Teachers University 1995.
 11. Abi Al-Hadid Mu’tazilites, Explanation of Nahj Al-Balaghah Ibn Abi Al-Hadid, A.D. 656, C 11, Chap Awal, House of Revival of Arabic Books, Issa Al-Babi Al-Halabi and Co. 1999.
 12. Yacoubi Ahmed Bin Ishaq, History of Yacoubi, translated by: Muhammad Ibrahim Aity, Volume 2, Scientific and Farangi publications 2010.
 13. Thaqafi Kofi Ibrahim bin Muhammad bin Saad, The Raids (Volume 2), Tehran, Publisher: Mercury 1994.
 14. Ibn Babawayh, Muhammad bin Ali, Al-Khisal, Edited by: Ghafari, Ali Akbar, Volume 1 University of Teachers, Qom 1983 St.
 15. The Majlis of Muhammad Baqir, Bahar Al-Anwar, AD 1111, Chap Dome 1403, Al-Wafa Institution, Beirut, Lebanon.
 16. Ardakani Seyyed I.. Councils of Preachers, Volume 1, Scientific and Farangi Institution, Dar Al-Hadith, Qom, 1941 BC.
 17. Shushtri Muhammad Taqi Bahj al-Sabbagh in Sharh Nahj al-Balaghah, Volume 12, Tehran Amir Kabir 1997.
 18. Qazvini's preacher, Mirza Rafi' al-Din Muhammad ibn Fathullah, The Gates of Heaven, Volume 1, 1089 BC.
 19. Mahmoudi Muhammad Baqir, Nahj al-Hada fi al-Mustadrak, Nahj al-Balaghah, Volume 4, Al-Numan Press, Najaf Al-Ashraf.