اثربخشی موسیقی درمانی بر توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی،واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحداردبیل، دانشگاه آزاداسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) (نویسنده مسئول). Nakhostin1@yahoo.com

3 استادیار،گروه روانشناسی، واحداردبیل، دانشگاه آزاداسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: با تمایل رو به رشدی که در سال­های اخیر نسبت به استفاده از موسیقی و فعالیت­های مرتبط با آن در حوزه های درمانی مشاهده می­شود، مقاله حاضر با هدف اثربخشی موسیقی­درمانی بر توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش­آموزان کم­توان ذهنی انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، کلیه دانش­آموزان پسر دوره دوم ابتدایی کم­توان ذهنی مدارس استثنائی شهر تبریز در سال تحصیلی400-1399 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس30 نفر دانش­آموز کم­توان ذهنی انتخاب شدند و  به صورت دو گروه آزمایش(15 نفر) وکنترل(15 نفر) گمارده شدند. جهت سنجش توجه و تمرکز از حافظه فعال در مقیاس هوش وکسلر- نسخه چهارم، جهت سنجش سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سینها و سینگ و جهت سنجش پرخاشگری از پرسشنامه شهیم استفاده شد. روایی ابزارها توسط متخصصان تایید شد و پایایی ابزار سازگاری اجتماعی با کودر-ریچاردسون و پایایی سایر ابزار با آلفای کرون­باخ سنجش و مورد تایید واقع شدند(7/0<α). قبل از اجرای مداخله از هر دو گروه پیش­آزمون توجه و تمرکز، سازگاری اجتماعی و پرخاشگری به عمل آمد. گروه آزمایش آموزش موسیقی­درمانی را از طریق پکیج آموزشی در 12 جلسه دریافت کرد و گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله در مرحله پس­آزمون، هر دو گروه مجددا ابزارهای مرحله پیش­آزمون را پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از آزمون کواریانس تک­متغیره و کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد آموزش موسیقی­درمانی در افزایش توجه و تمرکز و افزایش سازگاری اجتماعی و دو خرده­مقیاس آن و همچنین درکاهش پرخاشگری و دو خرده­مقیاس آن اثربخش بوده است (05/0> p).
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی موسیقی­درمانی در پژوهش حاضر؛ پیشنهاد می­شود؛ در مدارس استثنایی از روشهای آموزشیِ موسیقی­درمانی در قالب واحد مصوب درسی با هدفِ افزایش توجه و تمرکز و سازگاری اجتماعی و کاهش پرخاشگری دانش­آموزان کم­توان ذهنی بهره گرفته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Music Therapy on Attention and Concentration, Social Adjustment and Aggression of Students with Intellectual Disability

نویسندگان [English]

 • Mehrnaz Mehrafza 1
 • Asghar Nakhostin Goldoost 2
 • Azar Kiamarsi 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Corresponding Author). E-mail: Nakhostin1@yahoo.com
3 Assistant Professor, Department of psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: With the growing tendency towards the use of music and related activities in the field of medicine in recent years, the present article was done with the aim to investigate the effectiveness of music therapy on attention and concentration, social adjustment and aggression of students with intellectual disability.
Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest and posttest design plus control group. The statistical society of the study consisted of male students with intellectual disability in second grade of elementary exceptional schools during 2021-2022 and among them 30 students were selected in available sampling method as the sample case and categorized in experimental group (15 students) and control group (15 students). Data collection tools included Wechsler (4th edition) scale to evaluate students` attention and concentration of active memory, Sinha and Singe social adjustment questionnaire and Shahim aggression questionnaire. The validity of research instruments was confirmed by the approval of specialists, the reliability of social adjustment questionnaire was determined through Kruder-Richardson and for the other research instruments`, the reliability was estimated and approved by calculating Cronbach alpha coefficient (α> 0.7). Prior to the study, Pre-test of attention and concentration, social adjustment and aggression was implemented in both groups. The experimental group received music therapy through the training package in 12 sessions, but the control group did not receive any training therapy. After the training course in the post-test stage, both of the groups answered to the same questionnaire of pre-test stage. The research data was analyzed with one way and Multivariate Covariance Analysis.
Results: The results revealed that the music therapy had a positive effect on the increase of students’ attention and concentration, social adjustment and their two subscales, also on the reduction of their aggression with its two subscales (P<0.05).
Conclusion: According to the effectiveness of the music therapy in the present research, it was suggested to apply periodically the methods of music therapy with the aim to increase their attention and concentration and social adjustment, and also to decrease intellectually disabled students’ aggression and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attention and Concentration" Aggression" Intellectual Disability" Music Therapy" Social Adjustment
 1. Durand G. Plata E. M.. The effects of psychopathic traits on fear of pain, anxiety, and stress. Personality and Individual Differences, 2017; 119: 198-203.
 2. Panje A., F.. The effectiveness of music therapy on auditory working memory, emotional control and attention transfer of children with high level of mental disability (upbringing). Master's Thesis in General Psychology, Imam Javad Institute of Higher Education, 2020
 3. Seligman Reichenberg lW.. Selecting effective treatments: A comprehensive, systematic guide to treating mental disorders (4thed). Hoboken, NJ: wiley, 2012
 4. Belva B.C. Matson J.L.. Examining the psychometrics of the Psychopathology Inventory for mentally retarded adults-II for individuals with mild and moderate intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 2015; 36: 291-302.
 5. Khodaparast B.. The effectiveness of play therapy on visual memory and concentration and attention of students with intellectual disability. Exceptional Education, 2014; 4(6): 21-26.
 6. Rezaee A.. The effectiveness of music on attention and social adjustment of children with intellectual disability. Master's Thesis in Exceptional Children, Allameh Tabataba'i University, 2019
 7. Hadavand Khani F., Ozmani M.. The effect of musical activities on short-term memory of students with intellectual disability. Exceptional Children (Research in the Field of Exceptional Children), 2008; 8(3): 307-316.
 8. Hassanlou Zh., Mahmoodi N.. Explaining the art of music as a facilitator in order to improve the job efficiency of blind people. Quarterly J Arts and Music, 2009; 88: 21.
 9. Nezami L., Azmodeh M.. Predicting social adjustment based on parenting schemas and parent-child attachment styles in adolescent girls' students in Tabriz. Female and Family Studies, 2019; 11(43): 165-145.
 10. Niyazi M.R.. The effectiveness of social skills training on behavioral problems and social adaptation of students with intellectual disability. Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University, 2018
 11. Fazli Ahmadabad., M Elyasi F.. Factors affecting social adjustment in students with intellectual disability. 5th International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Education and Psychology, Tehran, 2019: 13-1.
 12. Diorand B.M.. Severe Behavior problem. A functional communication Training Approach, New York: N. Y the Guilford Press Learning Disabilities, 1990; 3: 15-23.
 13. Qasemzadeh S., Amini, S., Norouzi R.. The effect of motivational painting training on aggressive behavior of mentally retarded male students. Q J Exceptional Children. 2020; 20(1): 45-56.
 14. Cimera R. E.. Mental retardation doesn’t mean “stupid”, A guide for parents and teachers. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education, 2006
 15. Shea S.E.. Mental retardation in children age 6 to 16. Seminars in Paediatrics Neurology, 2006; 13: 262-270.
 16. Bratton S.C., Ray D., Rhine T., Jones L.. The efficacy of play therapy with children: a meta-analytic review of treatment outcomes. Prof Psychol Res Pr. 2005; 36(4): 376–390.
 17. Aba Y.A., Avci D., Guzel Y.. Effect of music therapy on the anxiety levels and pregnancy rate of women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer: A randomized controlled trial / Applied Nursing Research, 2017; 36:19-24.
 18. Razi Yi., N. Farmani Cernesri Sh.. Autotherapy criteria for autism according to music therapy. The 1st National Conference on Knowledge-Based Urbanism and Architecture, Tehran, Iran, 2017
 19. Garton M.. Teaching the educable mentally retarded, practical methods (3rd ed.). Springfield, IL: Thomas, 1970
 20. Mark M.L.. Contemporary music education (3rd ed.). New York, NY: Schirmer Books, 1996
 21. Gillarian M.. Determining and comparing the effect of gentle and stimulating classical music on attention, anxiety and improving professional performance of boys with intellectual disability. Master's Thesis in Optics and Exceptional Children's Education, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, 2010
 22. Shahpanah M., Hatami M., Nouri R.. Effectiveness of music therapy measures in increasing reading skills in primary school children with cochlear implantation. Quarterly J Exceptional Children Empowerment, 2016;19: 79-95.
 23. Jacob U.S., Pillay J. Oyefeso E.O.. Attention Span of Children with Mild Intellectual Disability: Does Music Therapy and Pictorial Illustration Play Any Significant Role? Front. Psychol. 1-8. doi: 10.3389/fpsyg, 2021; 12:677-703.
 24. Kasuya-Ueba Y., Zhao S., Toichi M.. The Effect of Music Intervention on Attention in Children: Experimental Evidence. Front Neurosci, 14, 757. Published 2020 Jul 24. doi:10.3389/fnins, 2020; 24: 757.
 25. Navagare D.D.. Effect of music on learning and retention of concept among the students with mental retardation at primary level. IP Journal of Otorhinolaryngology and Allied Science, January-March, 2019; 2(1): 34-38.
 26. Boroumand G.. The role of music therapy and music therapy on learning of exceptional children with intellectual disabilities. National Conference on Professional Research in Psychology and Counseling with the Approach of New Achievements in Educational and Behavioral Sciences from the Perspective of Teacher, Minab, 2019:10-1.
 27. Ebrahimpour M., Yazidi G.. The effectiveness of musical activities on executive functions of students with mild intellectual disability. Quarterly J Psychology of Exceptional People, 2019; 9(33): 169-201.
 28. Ghanbari A., Kazemi G.R.. The effectiveness of targeted music therapy intervention on social adjustment and life satisfaction in students with intellectual disability. 2nd International Conference on Educational Sciences, Psychology, Counseling, Education and Research, Tehran, 2020:1-26.
 29. Nazari M., Movahedi A.R., Safavid Hamami Sh.. The effect of different musical compositions and coordinated movements on reducing behavioral problems in children with 8-14 years old boys with intellectual disability. Journal of Motor-Sport Growth and Learning, 2005; 3: 331-311.
 30. Gul N., Jameel T., Mohsin M.N.. Effectiveness of Background Music on Aggressive Behavior of Intellectually Disabled Children. J Inclusive Education, 2019; 3(1): 49-61.
 31. Kalgotra R., Warwal J.. Effect of Music Intervention on the Behaviour Disorders of Children with Intellectual Disability using Strategies from Applied Behaviour Analysis. Disability, CBR & Inclusive Development, 2017, 28; 161: 161-177. doi: 10.5463/dcid. v1i1.584.
 32. Abdolmaleki M.. Comparing the effectiveness of play therapy and music therapy on aggression in preschool children of Tuyserkan. Master's Thesis in Torbati Psychology, Kaboudarahang Payame Noor University, 2018
 33. Golmohammadi M.. The effect of music on aggression in mentally retarded female children. 2nd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mashhad, 2015: 1-27.
 34. Aghamohammadi A.R., Alipour A.. The effect of music with rhythmic movements on aggression in children with moderate to severe intellectual disability. Iranian Journal of Exceptional Children, 2010; 10(4): 343-350.
 35. Afrooz Gh ., Kamkari K., Shokrzadeh Sh., Halat A.. Guidelines for implementation, pronation and interpretation of Children's Wechsler Intelligence Scales, Version 4. Tehran: Science of Professors, 2014
 36. Abedi M.R., Sadeghi A., Rabiei M.. Validation and validation of the fourth edition of The Wechsler Children's Intelligence Scale. Developmental Psychology (Iranian Psychologists), 2009; 7(28): 377-386.
 37. Sinha A.P., Singh R.P.. Guide to the adjustment questionnaire of high school students. Translated by Abolfazl Karami. Tehran: Ravan Tajhiz Sein Institute, 2001
 38. Shaheem S.. Overt and relational aggression in primary school children. Psychological Research, 2006; 9(1): 27-44.