اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، مهارت‌های ارتباطی و استرس والدگریِ مادرانِ کودکانِ کم‌توانِ ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 نویسنده مسئول، استاد گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه ویژه­ای که در سال­های اخیر نسبت به آموزش مهارت­های زندگی در زندگی روزمره و تربیت کودکان کم توان ذهنی در حوزه های خانوادگی مشاهده می­شود مقاله حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، مهارت­های ارتباطی و استرس والدگری مادران کودکان کم­توان ذهنی انجام شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل است.
روش پژوهش: جامعه آماری، کلیه مادرانِ دانش آموزانِ کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهر ارومیه در سالتحصیلی400-1399 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس40 نفر به عنوان نمونه جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند و  به صورت دو گروه آزمایش(20 نفر) وکنترل(20 نفر) گمارده شدند. جهت سنجش بهزیستی روانشناختی از پرسشنامه ریف، جهت سنجش مهارت­های ارتباطی از پرسشنامه ماتسون و جهت سنجش استرس والدگری مادران از پرسشنامه آبیدین استفاده شد. روایی ابزارها توسط متخصصان تایید شد و پایایی ابزار با آلفای کرون­باخ سنجش و مورد تایید واقع شدند(7/0<α). قبل از اجرای مداخله از هر دو گروه پیش­آزمون بهزیستی روانشناختی، مهارت­های ارتباطی و استرس والدگری مادران به عمل آمد. گروه آزمایش مهارت­های زندگی را از طریق پکیج آموزشی در10 جلسه دریافت کرد و گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله در مرحله پس­آزمون، هر دوگروه مجدا ابزارهای مرحله پیش­آزمون را پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از آزمون کواریانس تک­متغیره و کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت­های زندگی در افزایش بهزیستی روانشناختی و پنج خرده­مقیاس آن و مهارت­های ارتباطی و همچنین کاهش استرس ­والدگری و خرده­مقیاس­های آن اثربخش بوده است(05/0> p).
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی مهارت­های زندگی در پژوهش حاضر؛ پیشنهاد می­شود مدیریت مدارس استثنایی به برقراری ارتباط بین مسئولین مدرسه با مادرانِ­ دارای­کودکِ کم­توان­ذهنی از طریق برگزاری جلسات آموزشِ مهارت­های زندگی و مشاوره به آنها در راستای بهبود وضعیت بهزیستی­روانشناختی، مهارت­های ارتباطی و کاهش استرس والدگری اینگونه مادران اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training on the Psychological Well-being, Communication Skill and Maternal Parenting Stress of Mothers of Children with Intellectual Disability

نویسندگان [English]

 • Masoomeh sarhangi 1
 • SeyyedDavood HoseiniNasab 2
 • Amir panahali 3
1 Ph.D candidate of Educational Psychology, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. * Corresponding Author, E-mail: davoodhosseininasab@gmail.com
3 Professor, Department of Psychology and Counseling, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The present article was done with the aim to investigate the effectiveness of Life Skills therapy on the psychological well-being, communication skills and maternal parenting stress of mothers of Children with Intellectual Disability.
Methods: The research method was quasi-experimental method with a pretest and posttest design plus control group. The statistical society of the study consisted of all the mothers of Children with Intellectual Disability in exceptional schools of Urmia city during 2021-2022; among them 40 students were selected in available sampling method as the sample case and categorized in experimental group (20 children) and control group (20 children). Data collection instruments included Riff psychological well-being questionnaire, Matson scale to evaluate mothers’ communication skills and Abidin (1983) to estimate maternal parenting stress level. The validity of research instruments was confirmed by the approval of specialists and the reliability was estimated and approved by calculating Cronbach alpha coefficient (α> 0.7). Prior to the study, pre-test of psychological well-being, communication skills and maternal parenting stress was implemented in both groups. The experimental group received life skills therapy through the training package in 10 sessions, but the control group did not receive any training therapy. After the training course in the post-test stage, both of the groups answered to the same questionnaire of pre-test stage. The research data was analyzed with one way and Multivariate Covariance Analysis.
Results: The results revealed that life skills therapy had a positive effect on the increase of psychological well-being and its five subscales, communication skills and maternal parenting stress and its subscales(P<0.05).
Conclusion: According to the effectiveness of life skills therapy in the present research, it was suggested to the principles of exceptional schools to establish relations among school officials and mothers with intellectually disabled children, through life skills training and counseling sessions to improve these mothers’ psychological well-being and communication skills and also, to reduce their parenting stress.  

 1. Rollè L., Prino L. E., Sechi C., Vismara L., Neri E., Polizzi C., Brustia, P.. Parenting stress, mental health dyadic adjustment: A structure equation model. Frontiers in Psychology, 2017; 8: 839.
 2. Paul B.. Shame of having a disabled child. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 69 (2 Pt 2), 2016: 306 -313.
 3. Boehm T.L., Carter E.W.. Family Quality of Life and Its Correlates among Parents of Children and Adults with Intellectual Disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 2019; 124 (2): 99- 115
 4. Sharifi Behnam.. Predicting life expectancy based on positive thinking and religious beliefs in mothers with mentally retarded children. Master Thesis in Psychology, Khayyam University, 2020
 5. Cooper R.. Diagnosing the diagnostic and statistical manual of mental disorders. Routledge, England, 2018
 6. Alidosti F., Jangi F., Shojaeifar Sh.. The effectiveness of emotion regulation training based on Gross model on emotion regulation, anxiety and depression of mothers with mentally retarded children. Family Psychology Quarterly, 2020; 7(1): 80-69.
 7. Panjeh A., Behrad F., Mahdian, M.. The effectiveness of music therapy on executive functions (emotional control and attention transfer) in children with severe mental retardation (trainable). First National Conference on Mental Pathology, Ardabil, https://civilica.com/doc/1222617, 2020
 8. Weinberg M., Gueta N., Weinberg J., Mays A.M., Akawi A., Sharkia R. Mahajnah M.. The relationship between parental stress and mastery, forgiveness, and social support among parents of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 2021: 81.
 9. Prout H. T., Strohmer D. C.. Counseling with persons with mental retardation: Issues and considerations. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 2019; 26: 49-54.
 10. Morya M., Agrawal A., Kumar S., Upadhyaya D. Sharma. Stress & Coping Strategies in Families of Mentally Retarded Children. J Evol Med Dental Sci, 2015; 4 (52): 8977-85.
 11. Azizollahi Y.. The effectiveness of acceptance and commitment group therapy on patience, happiness and child acceptance of mothers with mentally retarded children. Master Thesis in Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, 2021
 12. Abbasi B.. The effect of behavior management training program for mothers on parenting stress and their quality of life and adaptive behavior of their mentally retarded children. Master Thesis in Educational Psychology, Farhangian University, 2021
 13. Bourke-Taylor H.M., Jane F., Peat J.. Healthy Mothers Healthy Families Workshop Intervention: A Preliminary Investigation of Healthy Lifestyle Changes for Mothers of a Child with a Disability. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019; 49 (3): 935-949.
 14. Talebi M., Naderi, F., Bakhtiarpour S., Safarzadeh S.. The effect of psychological well-being training on tolerance of confusion, mental confusion and depression in mothers of mentally retarded children. Journal of Nursing Education, 2020; 9 (2): 36-27.
 15. Tamnaeifar R. Ghiyasi A.. Comparison of psychological well-being of mothers with mentally retarded children and mothers with normal children. New Advances in Psychology, Educational Sciences and Education, July 1, 1397; 1: 18-25.
 16. Dadras L.A, Ahmad M.M.. Psychometric properties of the parenting stress index with parents of children with autistic disorder. Journal of intellectual disability research, 2014;58(6): 560-571.
 17. Dirks E., Uilenburg N., Rieffe C.. Parental stress among parents of toddlers with moderate hearing loss Evelien. Research in Developmental Disabilities, 2016; 55: 27 –36.
 18. Abidin R.. Parenting stress index: Short form. Lutz، FL: Psychological Assessment Resources: Inc, 1999
 19. Ritchotte J.A., Zayhlawan H.Y.. Coaching parents to use higher level questioning with Their Twice- Exceptional Children Gifted child quarterly, 2019; 63(2): 86-101.
 20. Baghan Zarchi M.H.. Investigating the effect of group counseling in a combined cognitive, existential and religious way on improving coping skills with stress and reducing its symptoms in mothers with disabled children under the auspices of Yazd city welfare department. Thesis for receiving a master's degree, Allameh Tabatabai University, 2012
 21. Desert N.. Uncertainty and parenting stress in mothers with mentally retarded children and mothers with normal children. Master Thesis in Women Studies, Shahid Madani University of Azerbaijan, 2018
 22. Alhuzimi T.. Stress and emotional wellbeing of parents due to change in routine for children with Autism Spectrum Disorder at home during COVID_19 pandemic in Saudi Arabia. Research in Developmental Disabilities, 2021:
 23. Ghasemi Ham and Saemian, F.. Comparison of self-branding status and communication skills of physical education students with other disciplines. Applied Research in Sports Management, 2017; 6, 23 (3): 52-44.
 24. Harji, A., Saunders, K. and Dixon, d.. Social skills in interpersonal communication. Tehran, Roshd Publishing. 2012
 25. Karademas E.. Positive and negative aspects of well-being. Common and specific predictors. In Personality and Individual Differences. 2007;43 (2): 277 –287. DOI: 10.1016 / j.paid.2006.11.031.
 26. Ryff C.D.. Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological Well-being. Journal of personality and social psychology, 2006; 57 (6): 1069-1081.
 27. Soleimani, A. and Habibi, J.. The relationship between emotion regulation and resilience with psychological well-being in students. Urmia: Urmia University of Medical Sciences Publications, 2014
 28. Kashmirshkan M., Majdian N.. A comparative study of psychological well-being and rumination in mothers of children with special and normal learning disorders. Ninth National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran, 2021: 9-1.
 29. Faramarzi, S., Karami Manesh, and and Mahmoudi, M.. Meta-analysis of the effectiveness of psychological interventions on the mental health of families with children with mental disabilities (2012-2011). Clinical Psychology Studies, 2012;13: 106-89.
 30. Navas P., Tamor A.M., Crespo M., Wolowiec Z., Verdugo M.A.. Supports for peoplewith intellectuall and developmental disabilities during the COVID-19 pandemic from their own perspective. Research in Developmental Disabilities, 2021:
 31. Hunter, K.. Life Education Guide. Translation: N. Abdullahzadeh, Tehran: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2000
 32. World Health Organization (WHO). The skills education project. Geneva. WHO Technical report series, 1994; 37:93
 33. Tarmian F.. Life skills Definitions and theoretical foundations. Tehran: Tarbiat Publications, 2009
 34. Hamish C.. Designing, implementing and evaluating a resilience - based life skille intervention for adolescents within West Wales via the golf vehicle. Thesis submitted to Cardiff Metropolitan University in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, 2016
 35. Mofrad K., Isfahani Khaleghi A. Taybi A.. The effectiveness of life skills training on parenting stress. Third International Conference on New Horizons in Educational Sciences, Psychology and Social Injuries, Tehran, 2017: 10-1.
 36. Maghribi Sinki H., Hassanzadeh S., Arjmandnia A.A. Khademi, M.. The effectiveness of communication skills training to mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder on promoting parent-child interaction. Developmental Psychology, 2016; 13 (49): 69-57.
 37. Ghasemi M., Fathabadi RA, Mousavi S.B. and Rezazadeh M.. Evaluation of the effectiveness of life skills training on communication skills of mothers of students with autism. Family Conference, Autism Disorder and Associated Challenges, Tehran, 2019: 7-1.
 38. Fooladcheng M., Mercy Z.. The effectiveness of life skills training from the perspective of Islam and psychology on psychological well-being. Journal of Applied Issues of Islamic Education, 2017;2 (2): 112-91.
 39. Companions A.. The effectiveness of group life skills training on promoting the mental health of mothers with mentally retarded children. Fourth National Conference on Counseling and Mental Health, Quchan, 2015: 13-1.
 40. Taherkhani M.. The effect of communication skills training on social welfare and psychological well-being of mothers with children with mental disabilities. Master Thesis in Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, 2017
 41. Monjamizadeh A.. The relationship between interpersonal communication skills and the level of social acceptance of students of Payame Noor University of Khorasgan, Bachelor Thesis, Department of Social Sciences, 2012
 42. Kaveh M.. Development of a plan to increase coping with stress and the effect of its education on the components of quality of life of parents with children with mild mental disabilities, PhD thesis in the field of exceptional psychology, Faculty of Psychology and educational sciences Allameh Tabatabai, 2009
 43. Fadaei Z., Dehghani M., Tahmasbian K. Farhadi, F.. Evaluation of factor structure, validity and validity of the short form - parenting stress index (PSI-SF) of mothers of normal children 7-12 years. Behavioral Science Research, 2010; 8 (16): 91-81.
 44. Ebrahimi A.. Assessing the effectiveness of group life skills on adolescent parent-child conflicts. Master Thesis, University of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, 2012
 45. Mohammadkhani Sh. Nouri R.. Life skills, especially for students, Deputy Minister of Theory and Skills, Ministry of Education, Tehran: Tolo Danesh, 2002
 46. Tsermentseli S., Kouklari E-Ch.. Impact of Child Factors on Parenting Stress of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability: A UK School-Based Study. Early Child Development and Care, 2021; 191 (10): 1555-1566.