پیش بینی ناگویی هیجانی در دانشجویان براساس صفات شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روان‌شناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

مقدمه: پیوستار نشانگان ناگویی هیجانی در جمعیت­های غیر بالینی اعم از دانشجویان نیز مشاهده می­شود. دوره­های پراسترس تغییر مانند دانشگاه، فرد را با چالش­های هیجانی مختلفی روبه رو می­کند. در طول دانشگاه، داشتن مهارت‌های هیجانی الگوی ارتباطی کارآمد و مؤثری را برای زندگی دانشجویان رقم می‌زند و موجب می­شود با تقاضاهای تحصیلی سازگار شوند. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی ناگویی هیجانی در دانشجویان براساس صفات شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت ا... آملی در سال 1396 به­تعداد 1150 نفر بود که از میان آن­ها 285 دانشجو به صورت نمونه‌گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی نئو ساخته مک­ری و کاستا ۱۹۸۵؛ مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ساخته بگبی، پارکر و تیلور (1994) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی، کرایج و اسپینهاون (2001) بود. تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد.
یافته­ ها: ضریب رگرسیون بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود (01/0P<، 344/0=β). از بین ویژگی­های شخصیتی روان رنجورخویی (01/0P<، 278/0=β) به صورت مثبت و برون‌گرایی (01/0P<، 328/0-=β) به صورت منفی و در سطح معناداری 01/0 ناگویی هیجانی دانشجویان دختر را پیش‌بینی کرد.
نتیجه ­گیری: آموزش تنظیم هیجان در جهت مقابله با رویدادهای محیطی و تعدیل تظاهرات شخصیتی در افراد دچار ناگویی هیجانی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Alexithymia in Students Based on Personality Traits and Cognitive Emotion Regulation Strategies

نویسندگان [English]

 • Mehdi Razzaghpoor 1
 • Aliasghar HosseinPoor 2
1 MSc in General Psychology, Psychology department, Ayatollah Amoli Science and Research Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Corresponding author, Assistant professor of psychology department, Ayatollah Amoli Science and Research Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Continuity of alexithymia is also observed in non-clinical populations including students. The person is confronted with various emotional challenges in the stressful courses of change, such as university. Throughout college, having emotional skills sets an efficient and effective communication model for students' lives and makes them adapt to their academic requirements. The purpose of this study was the prediction of alexithymia in students based on personality traits and cognitive emotion regulation strategies.
Method: The research method was descriptive-correlation and the statistical population of the study consisted of all female students of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Science and Research Branch in 2016-2017 in 1150 individuals, among which 285 students were selected by multi-stage sampling. The study tools included NEO-Five Factor Inventory by McCrae & Costa 1985; Toronto Alexithymia Scale by Bagby, Parker & Taylor and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire by Garnefski, Kraaij & Spinhoven. Data analysis was performed using hierarchical regression analysis.
Results: The regression coefficient between negative cognitive emotion regulation strategies and alexithymia was positive and at the level of 0.01 was significant (P<0.01, β=0.344). Among the personality traits neuroticism (P<0.01, β=0.278) positively and extraversion (P<0.01, β=-0.328) negatively and at the level of 0.01 predicted alexithymia in female students.
Conclusion: Emotion regulation training is recommended for coping with environmental events and modifying personality manifestations in people with alexithymia symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • alexithymia" cognitive emotion regulation" personality traits
 1. van der Velde J, Servaas MN, Goerlich KS, Bruggeman R, Horton P, Costafreda SG, et al. Neural correlates of alexithymia: a meta-analysis of emotion processing studies. Neuroscience and biobehavioral reviews. 2013;37(8):1774-85.
 2. Taylor GJ, Bagby RM, Kushner SC, Benoit D, Atkinson L. Alexithymia and adult attachment representations: associations with the five-factor model of personality and perceived relationship adjustment. Comprehensive psychiatry. 2014;55(5):1258-68.
 3. Fang S, Chung MC. The impact of past trauma on psychological distress among Chinese students: The roles of cognitive distortion and alexithymia. Psychiatry Research. 2019;271:136-43.
 4. Besharat MA, Zahedi Tajrishi K, Noorbala AA. Alexithymia and emotion regulation strategies in patients with somatization, anxiety disorders, and normal individuals: A comparative study. Contemporary Psychology. 2014;8(2):3-16.
 5. Potthoff S, Garnefski N, Miklósi M, Ubbiali A, Domínguez-Sánchez FJ, Martins EC, et al. Cognitive emotion regulation and psychopathology across cultures: A comparison between six European countries. Personality and Individual Differences. 2016;98:218-24.
 6. Garnefski N, Koopman H, Kraaij V, ten Cate R. Brief report: Cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of adolescence. 2009;32(2):449-54.
 7. Besharat MA, Ofoghi Z, Aghaei Sabet S, Habibnejad M, Pournaghd Ali A, Geranmayehpour S. Moderating Effect of Cognitive Emotion Regulation Strategies on the Relationship Between Alexithymia And Interpersonal Problems. Advances in Cognitive Science. 2014;15(4):43-52.
 8. Edwards ER, Wupperman P. Emotion Regulation Mediates Effects of Alexithymia and Emotion Differentiation on Impulsive Aggressive Behavior. Deviant Behavior. 2017;38(10):1160-71.
 9. Venta A, Hart J, Sharp C. The relation between experiential avoidance, alexithymia and emotion regulation in inpatient adolescents. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2013;18(3):398-410.
 10. Rakesh P, Prachi S, Akanksha D. Emotion regulation difficulties in alexithymia and mental health. Europe’s Journal of Psychology. 2011;7(4).
 11. Chen J, Xu T, Jing J, Chan RC. Alexithymia and emotional regulation: A cluster analytical approach. BMC psychiatry. 2011;11:33.
 12. Horton PC, Gewirtz H, Kreutter KJ. Alexithymia--state and trait. Psychotherapy and psychosomatics. 1992;58(2):91-6.
 13. Martinez-Sanchez F, Ato-Garcia M, Ortiz-Soria B. Alexithymia--state or trait? The Spanish journal of psychology. 2003;6(1):51-9.
 14. de Haan H, Joosten E, Wijdeveld T, Boswinkel P, van der Palen J, De Jong C. Alexithymia is not a stable personality trait in patients with substance use disorders. Psychiatry Research. 2012;198(1):123-9.
 15. Aghayousefi AR, Tarkhan M, Farmani A. The Role of the Big Five Factors of Personality in Predicting Cognitive Emotion Regulation Strategies with the Mediating Role of Patience Components. Clinical Psychology Studies. 2017;7(26):43-64.
 16. Lotfi M, Amini M, fathi A, Karami A, Ghiasi S. Personality Traits, Emotion Regulation and Impulsive Behaviors in Patients with Borderline Personality Disorder. Practice in Clinical Psychology. 2014;2(1):27-33.
 17. Borges LM, Naugle AE. An Experimental Examination of the Interaction between Mood Induction Task and Personality Psychopathology on State Emotion Dysregulation. Behavioral sciences (Basel, Switzerland). 2015;5(1):70-92.
 18. Purnamaningsih EH. Personality and emotion regulation strategies. International Journal of Psychological Research. 2017;10(1):53-60.
 19. de Raad B, Mlačić B. Big Five Factor Model, Theory and Structure. In: Wright JD, editor. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). Oxford: Elsevier; 2015: 559-66.
 20. Mõttus R. 7 - Five-Factor Theory and personality development. In: Specht J, editor. Personality Development Across the Lifespan: Academic Press; 2017: 87-100.
 21. Ashton MC. Chapter 5 - Biological Bases of Personality. In: Ashton MC, editor. Individual Differences and Personality (Third Edition). San Diego: Academic Press; 2018. p. 107-25.
 22. Spain SM. Chapter 2 - Introduction to Personality Theory. In: Spain SM, editor. Leadership, Work, and the Dark Side of Personality: Academic Press; 2019. p. 19-40.
 23. Besharat MA. Psychometric characteristics of Persian version of the Toronto Alexithymia Scale-20 in clinical and non-clinical samples. Iranian Journal of Medical Sciences. 2008;33(1):1-6.
 24. Abdi R, Chalabianloo G, Joorbonyan A. Prediction of Alexithymia Based on Abnormal Personality Dimension. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2016;22(3):222-9.
 25. Dehghani S, Rostami R, Zareie J, Pourkhaghan F. The mediating role  of  alexithymia  in  the relationship  between  neuroticism  and symptoms  of  depressionin  university  students. J  Res  Behave Sci. 2014;12(3):307-16.
 26. Hashemi T, Khalilzad Behrouzian S, Mashinchi Abbasi N. Gender, Comparison of Alexithymia and Theory of Mind in University Students. Social Cognition. 2013;1(2):6-13.
 27. Nazari R, Sardaripoor M, Kakavand AR, Mansoobifar M. Relationship between emotional skills with marital stability with mediating role of communication patterns. Journal of Family and Health. 2018;8(2).
 28. Austin PC, Steyerberg EW. The number of subjects per variable required in linear regression analyses. Journal of Clinical Epidemiology. 2015;68:627-36.
 29. Bagby RM, Parker JDA, Taylor GJ. The twenty-item Toronto Alexithymia scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research. 1994;38(1):23-32.
 30. Parker JDA, Taylor GJ, Bagby RM. The 20-Item Toronto Alexithymia Scale: III. Reliability and factorial validity in a community population. Journal of Psychosomatic Research. 2003;55(3):269-75.
 31. Costa PT, McCrae RR. The NEO-PI/NEO-FFI manual supplement. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources; 1989.
 32. Garoosi Farshi MT, Mehryar AH, Ghazi Tabatabaee M. Application of The NEOPI-R test and analytic Evaluation of it’s characteristics and factorial structure among Iranian university students Al-Zahra Human Sciences Quarterly. 2001;11(39):173-98. (Persian).
 33. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences. 2001;30(8):1311-27.
 34. Hasani J. The Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Journal of Clinical Psychology. 2010;2(3):73-84.
 35. Ahadian fard P, Asgharnejad farid AA, Lavasani F, Ashoori A. Role of Cognitive, Metacognitive, and Meta-Emotional Components in Prediction of Emotional Distress in Students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2017;23(2):178-91.
 36. Nedaei, A, Paghoosh A, Sadeghi-Hosnijeh, A.H. Relationship between Coping Strategies and Quality of Life: Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Skills. Journal of Clinical Psychology. 2016;8(4):35-48.
 37. Izadpanah S, Schumacher M, Arens EA, Stopsack M, Ulrich I, Hansenne M, et al. Adolescent harm avoidance as a longitudinal predictor of maladaptive cognitive emotion regulation in adulthood: The mediating role of inhibitory control. Journal of adolescence. 2016;52:49-59.
 38. Mulej Bratec S, Xie X, Schmid G, Doll A, Schilbach L, Zimmer C, et al. Cognitive emotion regulation enhances aversive prediction error activity while reducing emotional responses. NeuroImage. 2015;123:138-48.
 39. Haeri H, Shahnazari M. Investigating the role of positive thinking (optimism) and emotion regulation in life satisfaction of housewives in Tehran. Journal of Applied Psycology Research. 2015;6(2):133-46.
 40. Soltan Mohammadlou S, Gharraee B, Fathali Lvasani F, Gohari R. The relationship of behavioral activation and inhibition systems (BAS/BIS), difficulty of emotional regulation, metacognition with worry. Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2013;3(2):85-100.
 41. Amrollahinia M, Eskandari H, Azadfallah P, Ghamkharfard Z. Comparison the life narrative analysis of introversion/ extraversion female students. Journal of Psychological Studies. 2015;11(3):99-118.
 42. Hoseini Nasab D, Mohammadi Sh. The Relationship between the personality characteristics, Mental health with Emotional intelligence of girls high school third grade students in Tabriz. Journal of Instruction and Evaluation. 2009;2(8):129-50.
 43. Lotfi Nia H, Mohseni Nia M. A study of the relashionship between personality stress characteristics with primary teachers’ occupational burnout in Tabriz. Journal of Instruction and Evaluation. 2010;3(11):93-106.
 44. Monshaee G, Veisi N, Safarian Toosi MR, Haji Arbabi F, Ashori J. The relationship between Learning Styles and personality traits with university students' Academic Achievement in English course. Journal of Instruction and Evaluation. 2014;6(24):111-22.
 45. Noorani Poor R, Akbarzadeh Abdoljabbar H. A study of the relationship between personality characteristics and petrochemical corporation personnels’ job satisfaction in Tabriz. Journal of Instruction and Evaluation. 2011;4(14):25-44.