تدوین مدل ساختاری برای پیش‌بینی استرس ناباروری بر اساس تنظیم شناختی هیجان، ذهن-آگاهی، نیازهای بنیادی روان‌شناختی با میانجی‌گری سرسختی روان‌شناختی در زنان و مردان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران. Golchin.neda@gmail.com

2 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) malekfd@yahoo.com

3 استاد گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران. hpssr@yahoo.com

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی الگوهای ساختاری بر اساس تنظیم شناختی هیجان، ذهن­آگاهی، نیازهای بنیادی روان­شناختی با  نقش سرسختی روان­شناختی به عنوان میانجی با استرس ناباروری در زنان و مردان نابارور انجام گرفت.
روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان نابارور شهر تهران می­باشد. بدین منظور 200 زن و 200 مرد با تشخیص ناباروری اولیه و ثانویه مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر تهران در سال 98 به صورت نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس، پرسشنامه­های تنظیم شناختی هیجان، پنج عاملی ذهن­آگاهی، ارضای نیازهای بنیادی روان­شناختی و سرسختی روان­شناختی استفاده شد. سپس، داده­ها با استفاده از نرم­افزارهایSPSS  و Amoss و با روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که همه متغیرها ضریب مستقیم معناداری با متغیر وابسته اصلی دارند، اما با توجه به معنادار بودن ضرایب غیرمستقیم و مستقیم در مدل زنان می­توان گفت که سرسختی به صورت جزیی رابطه بین این متغیرها را میانجی­گری می­کند. اما در مدل مردان نقش میانجی سرسختی به دلیل عدم معنادار بودن ضرایب غیرمستقیم تایید نشد.
نتیجه ­گیری: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در رابطه با تأثیر غیرمستقیم سرسختی بر استرس ناباروری می­توان چنین گفت که تمام افراد در مواجهه با شرایط استرس­زا واکنش­های درستی انجام نمی­دهند، بر اساس نتایج این پژوهش افراد سخت­رو در مواجهه با موقعیتهای مختلف اجتماعی، احساس توانایی و تعهد بیشتری می­کنند. آنها مطمئن هستند که با اتخاذ روش­های مناسب و بهره­گیری از روابط و حمایت­های اجتماعی، قادر به مبارزه و رفع موانع مختلف زندگی می­باشند، بنابراین، پیشنهاد می­شود تیم­های بهداشت و سلامت با آگاهی از این مسائل در درمان و بهبود استرس افراد نابارور تدابیر بهتری را بیاندیشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of Infertility Stress Based on Cognitive Emotion Regulation, Mindfulness, Basic Psychological Needs mediated by Psychological Hardiness in infertile women and men

نویسندگان [English]

 • Neda Golchin 1
 • Malek Mirhashemi 2
 • Hasan PashaSharifi 3
1 PhD, Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Social Science, Islamic Azad University Roudehen Branch, Roudehen, Iran
2 Corresponding author: Associate Professor, Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Social Science, Islamic Azad University Roudehen Branch, Roudehen, Iran,
3 Professor, Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Social Science, Islamic Azad University Roudehen Branch, Roudehen, Iran,
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to evaluate structural patterns based on cognitive regulation of emotion, mindfulness, and basic psychological needs with the role of psychological Hardiness as a mediator of infertility stress in infertile men and women.
 
Methods: The method of the present study is descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical population includes all infertile men and women in Tehran. For this purpose, 200 women and 200 men with primary and secondary infertility diagnosed referring to infertility centers in Tehran in 2018 were selected by multi-stage random sampling. To collect the data, the Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS), Cognitive  Emotion Regulation questionnaire, Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S) and Psychological Hardiness were used. Then, the data were analyzed using SPSS and Amoss software and confirmatory factor analysis and structural equation modeling.
 
Results: The results showed that all variables have a significant direct coefficient with the main dependent variable, but considering the significance of indirect and direct coefficients in the female model, it can be said that Hardiness mediates the relationship between these variables in detail. However, in the male model, the role of Hardiness mediation was not confirmed due to the lack of significant indirect coefficients.
 
Conclusions: According to the results of this study, according to the indirect effect of Hardiness on infertility stress, it can be said that not all people react properly to stressful conditions. Faced with different social situations, they feel more empowered and committed. They are confident that they will be able to fight and overcome various barriers to life by adopting the right methods and taking advantage of social relationships and support, so it is recommended that health teams be aware of these issues. Think of better measures to treat and improve the stress of these infertile people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertility Stress" Cognitive Emotion Regulation"
 • Mindfulness" Basic Psychological Needs" Psychological Hardiness" infertile men and women
 1. Kaliarnta S, Nihlén-Fahlquist J, Roeser S. Emotions and ethical considerations of women undergoing IVF-treatments. HEC Forum. 2011; 23(4):281-293.
 2. Hammarberg K, Baker HWG, Fisher JRW. Men’s experiences of infertility and infertility treatment 5 years after diagnosis of male factor infertility: A retrospective cohort study. Hum Reprod. 2010; 25(11): 2815-2820.
 3. Straub H, Adams M, Kim JJ, Silver RK. Antenatal depressive symptoms increase the likelihood of preterm birth. Am J Obstet Gynecol. 2012; 207(4): 329. e1-4.
 4. Gurunath S, Pandian Z, Anderson RA, Bhattacharya S. Defining infertility: a systematic review of prevalence studies. Hum Reprod.2011; 17: 575–588.
 5. Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod.2007; 22:1506–1512.
 6. Boivin J, Griffiths E, Venetis CA. Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: meta-analysis of prospective psychosocial studies. BMJ. 2011; 342:d223.
 7. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, Vanderpoel S, Stevens GA. National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS Med. 2012; 9 (12): e1001356.
 8. Sabanegh E, Agarwal A. Male infertility. 10th ed. Philadelphia, USA: Saunders; 2012.
 9. Louis JF, Thoma ME, Sørensen DN, McLain AC, King RB, Sundaram R, Keiding N, Buck Louis GM. The prevalence of couple infertility in the United States from a male perspective: evidence from a nationally representative sample. Andrology. 2013; 1(5): 741-748.
 10. Akhondi MM, Kamali K, Ranjbar F, Shirzad M, Shafeghati S, Behjati Ardakani Z, Goodjani A, Parsaeian M, Mohammad K. Prevalence of Primary Infertility in Iran in 2010. Iran J Public Health. 2013; 42(12): 1398-1404.
 11. Fisher J. Infertility and assisted reproduction. In: Astbury J, Mello MC, Cottingham J, Fisher J, Izutsu T, Pinel A, Saxena S, editors. Mental health aspects of women's reproductive health: a global review of the literature. Geneva: World Health Organization. 2009. P. 128–146.
 12. Wiweko B, Anggraheni, U, Elvira SD, Lubis HP. Distribution of stress level among infertility patients. Middle East Fertil. Soc. J. 2017;22, 145-148.
 13. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven, P. Negative life events, cognitive emotion regulation, and emotional problems. Pers Individ Dif. 2001; 30: 1311-1327.
 14. Garnefski N, Van der kommer T, Kraaij V, Teerds J, Legerstee J, Tein E.O. The Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Problems: Comparison between a Clinical and a Non-Clinical Sample. Eur J Pers. 2002; 16, 403–420.
 15. Garnefski N, Kraaij V. Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences. 2006; 40: 1659-1669.
 16. Gross JJ, Thompson RA. Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation New York: Guilford; 2007.
 17. DunkelSchetter C, Dolbier C. Resilience in the context of chronic stress and health in adults. Soc Personal Psychol Compass. 2011; 5634–5652.
 18. Maddi SR, Khoshaba DM, Persico M, Lu J, Harvey R, Bleecker F. The Personality Construct of Hardiness, II: Relationships with Comprehensive Tests of Personality and Psychopathology. J Res Pers. 2002; 36: 72–85.
 19. Didonna F. Mindfulness and obsessive-compulsive disorder: Developing a way to trust and validate one's internal experience. In F. Didonna (Ed.), Clinical Handbook of Mindfulness. Vicenza: Italy; 2007.
 20. Kabat-Zinn J. Mindfulness‐Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Clin Psychol. 2003; 10: 144 - 156.
 21. Walsh R, Shapiro SL. The meeting of meditative disciplines and western psychology: A mutually enriching dialogue. Am Psychol. 2006; 61(3): 227–239.
 22. Segal ZV, Teasdale JD, Williams JM. Mindfulness Based cognitive therapy for depression. New York: The Guilford Press; 2002.
 23. Kabat-Zinn J. Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. New York: Hyperion; 2005.
 24. Tufford L. Helping couples through the crisis of infertility. Psych. 2011; 33(1): 24-30.
 25. Howitt D, Cramer D. Introduction to research methods in psychology. 3rd ed; Prentice Hall; 2011.
 26. Antony MM, Bieling PJ, Cox BJ, Enns MW. Swinson R.P. Psychometric Properties of the 42-Item and 21-Item Versions of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in Clinical Groups and a Community Sample. Psychol Assess. 1998; 10: 176-181
 27. Samani S, Jokar B, Sahragard N. Effects of Resilience on Mental Health and Life Satisfaction. IJPCP. 2007; 13 (3): 290-295.
 28. Besharat MA, Bazazian S. Psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire in a sample of Iranian population. Adv Nurs Midwifery. 2014; 24 (84): 61-70.
 29. Baer RA, Smith GT, Lykins E, Button D, Krietemeyer J, Sauer S, Walsh E, Duggan D, Williams JM. Construct validity of the five facet mindfulness questionnaire in meditating and nonmeditating samples. Assessment. 2008; 15(3): 329-342.
 30. Ahmadvand Z, Heydarinasab L, Shairi MR. An investigation of the validity and reliability of psychometric characteristics of five facet mindfulness questionnaire in Iranian non-clinical samples. 2015; 7 (3): 229-237. 
 31. Gagné M. The role of autonomy support and autonomy orientation in prosaically behavior engagement. Motiv Emot. 2003; 27: 199-223.
 32. Besharat MA, Ranjbar Kalagari E. The Basic Needs Satisfaction in General Scale: Reliability, validity, and factorial analysis. Educ Meas. 2015; 4(14): 147-168.
 33. Lang A, Goulet C, Amsel R. Lang and Goulet Hardiness Scale: development and testing on bereaved parents following the death of their fetus/infant. Death Stud. 2003; 27(10): 851-880.
 34. Roshan R, Shakeri R.The study of the validity and reliability of hardiness scale for university students. CPAP. 2010; 40 (17); 35-52.
 35. Hammerli K, Znoj H, Berger T. What are the issues confronting infertile women? A qualitative and quantitative approach. Qual Rep. 2010; 15: 766-782.
 36. Besharat MA, Shahidi V. Mediating role of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between attachment styles and alexithymia. Eur J Psychol. 2014; 10: 352-362.
 37. Asberg K. Hostility/anger as a mediator between college students’ emotion regulation abilities and symptoms of depression, social anxiety, and generalized anxiety. J Psychol: Interdiscip Appl. 2013; 147: 469-490.
 38. Florian V, Mikulincer M, Taubman O. Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? The roles of appraisal and coping. J Pers Soc Psychol. 2014; 68(4): 687-695.
 39. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-Regulation Strategies across Psychopathology: A Meta-analytic Review, Clin Psychol Rev. 2010; 30: 217-237.
 40. Martin R, Dahlen ER. Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Pers Individ Dif. 2005; 39: 1249-1260.
 41. Weinstein N, Brown KW, Ryan M. A multi-method of effects of mindfulness on stress attribution, coping, and emotional well-being. J Res Pers. 2009; 43: 374-85.
 42. Guz H, Ozkan A, Sarisoy G, Yanik F, Yanik A. Psychiatric symptoms in Turkish infertile women. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2003; 24(4): 267-271.
 43. Morone NE, Lynch CP, Losasso VJ, Liebe K, Greco CM. Mindfulness to Reduce Psychosocial Stress. Mindfulness. 2012; 3(1): 22-29.
 44. Jalali A, Pourhosein R. Mindfulness and Stress, Rooyesh. 2020; 9(4): 145-158.
 45. Bowen S, De Boer D, Bergman AL. The role of mindfulness as approach-based coping in the PTSD-substance abuse cycle. Addict Behav. 2016; 64(1): 212-216.
 46. Lynch MF, Salikhova NR, Eremeeva AV. Basic Needs in Other Cultures: Using Qualitative Methods to Study Key Issues in Self-Determination Theory Research. 2020; 17(1): 134-144.
 47. Uzman E. Basic psychological needs and psychological health in teacher candidates. Soc Behav Sci. 2014; 116: 3629-3635.
 48. Quested E, Bosch JA, Burns VE, Cumming J, Ntoumanis N, Duda JL. Basic Psychological Need Satisfaction, Stress-Related Appraisals, and Dancers’ Cortisol and Anxiety Responses. J Sport Exerc Psychol. 2011; 33: 828- 846.
 49. Gana K, Jakubowska S. Relationship between infertility-related stress and emotional distress and marital satisfaction. J Health Psychol. 2016; 21(6):1043-1054.
 50. Quant HS, Zapantis A, Nihsen M, Bevilacqua K, Jindal S, Pal L. Reproductive implications of psychological distress for couples undergoing IVF. J Assist Reprod Genet. 2013; 30 (11): 1451-1458. 
 51. Chen B., Vansteenkiste M., Beyers W., Boone L., Deci EL., Van der Kaap-Deeder J, Verstuyf J. Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. J Motiv Emot. 2015; 39(2): 216-236.