الگوی علی رضایتمندی زوجین بر اساس مولفه های ویژگی شخصیتی با میانجی ارتباط مادرـ فرزند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی به معنای نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند. پژوهشگران امروزه به دنبال یافتن عوامل مرتبط با رضایت زناشویی هستند. پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل علی رضایتمندی زوجین با میانجی‌گری رابطه مادرـ فرزند بر اساس مولفه‌های ویژگی شخصیتی انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم دبستان‌های پسرانه و دخترانه شهر شیراز همراه با مادرشان بودند که از میان آنها 260 نفر براساس پیشنهاد رایکو و مارکونلیدز (2006) به عنوان نمونه به روش تصادفی منطقه‌ای از نه منطقه آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ پنج عامل شخصیت نئو، مقیاس زوجی انریچ و روابط والدـ فرزندی فاین، مورلند و شوبل استفاده شد. داده‌ها با روش آماری همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها بین عامل شخصیتی روان‌آزردگی و رضایت زناشویی رابطه منفی نشان دادند، ولی عوامل شخصیتی انعطاف‌پذیری، برون‌گرایی، توافق‌پذیری و مسئولیت‌پذیری با رضایتمندی زوجین رابطه مثبت داشت. همچنین متغیر رابطه مادر و فرزند رضایت زناشویی را در جهت مثبت پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه‌گیری: از آنجا که صفات شخصیتی به عنوان پیش‌آمادگی‌هایی که افراد با خود در روابط زناشویی وارد می‌کنند می‌توانند بر سازه‌های میانجیگر از جمله رابطه مادر و فرزند اثرگذار باشند بنابراین، رضایت زناشویی تحت تاثیر عوامل درون فردی به ویژه ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد. نتایج حاکی از آن بود که ویژگی‌های شخصیتی با نقش میانجی ارتباط مادرـ فرزند می‌توانند رضایت زناشویی را تبیین کنند (P≤ 0/01).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causal pattern of couples satisfaction based on personality trait components by mediating role of mother-child relationship

نویسندگان [English]

 • Rozita Parpaee 1
 • hasan amiri 2
 • mokhtar arefi 3
1 PhD student, Department of psychology and counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant professor, Department of psychology and counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Associate professor, Department of psychology and counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction: Marital satisfaction means a positive attitude which couples gain from different aspects of life. The researchers nowadays in search of factors related to marital satisfaction. The purpose of this study was to test the causal model of couples’ satisfaction by mediating role of mother-child relationship based on personality trait components.
Method: This research was applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive method. The statistical population included both sexes of boys and girls in grade six of primary schools and their mothers in Shiraz city. The sample was 260 individuals according to Raykov and Marconlides (2006) who were selected by stratified random sampling from 9 part of Educational System of Shiraz city to collect research data from NEO Personality test, ENRICH Couple Scale and Fine, Moreland and Schwebel parent-child relationship were used. Data analysis was performed by Pearson correlation and structural equation modelling.
Results: Findings showed significant negative correlation between neuroticism and couples’ satisfaction but positive correlation with extraversion, openness experience, agreeableness and conscientiousness. Also, the mother-child relationship variable predicts couples ‘satisfaction in a positive direction.
Conclusion: Personality traits, as the preconceived forms of engagement by individuals in marital relationships affect the mediating structures including the mother child relationship. Therefore, couples’ satisfaction affected by intrapersonal factors in particular personality traits. The results also revealed that personality trait components with mediating role of mother-child relationship has the capacity to determine marital satisfaction (P≤ 0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

 • couples satisfaction" mother
 • child relationship" personality trait components
 1. Baniasadi R.. The role of women in the strength of the family by modeling on the rich Islamic culture. Journal woman and culture, 2020; 12(45): 87-96.
 2. Whisman A., Gilmour L., Salinger M.. Marital satisfaction and mortality in the United States adult population. Health psychology. 2018; 37(11): 1041-44.
 3. Yarigarravesh M., Ameri F., Farahbidjari A., Dehshiri GhR.. Mediating roles of marital satisfaction and mother-child relationship in pathological use of social networking sites of mothers and behavioral problems of children (Quantitative and Qualitative study). Applied psychological research quarterly. 2019; 10(2): 137-158.
 4. Xuemei Hu, Tarrezz Nash Sh.. Marriage and the Family: Mirror of Diverse Global Society. Routledge; 2019: 780.
 5. Guidi A., Gentili C., Scilingo EP., Vanello N.. Analysis of speech features and personality traits. Biomedical signal processing and control. 2019; 51: 1-7.
 6. Benzi I., Preti E., Di Pierro R., Clarkin JF., Made ddu F.. Maladaptive personality traits and psychological distress in adolescence: The moderating role of personality functioning. Personality and individual differences. 2019; 140: 33-40.
 7. Chehreh H., Ozgoli G., Abulmaali husseini Kh., Nasiri M.. The relationship between personality traits and marital satisfaction based on five factors model of personality: A Systematic Review. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2018; 22(5): 121-132.
 8. Sheikh Zeineddin H., Farrokhi N., Abbaspoor Azar Z.. Mediating role of psychological capital in the relationship between personality features with marital adjustment in students. Quarterly of Applied psychology, 2018; 12(3): 439-462.
 9. Schaffhuser K., Allemand M., Martin R.. Personality traits and relationship satisfaction in intimate couples: three perspectives on personality. European Journal of personality. 2014; 28(2): 120-133.
 10. Rohner. Handbook for the study of parental acceptance and rejection. USA: Rohner research publications; 2007.
 11. Yazdkhasti F., Ghasemi S.. The relation between parent’s personality characteristics and their acceptance-rejection toward their elementary school children in Shahreza. Journal of educational psychology studies. 2011; 7(12): 131-144.
 12. Carnes-Holt K.. Child-parent relationship therapy for adoptive families.         
    The Family Journal. 2012; 20(4): 419-426.          
 13. Halford WK., Snyder D.. Universal processes and common factors in couple   
   therapy and relationship education. Behavior Therapy. 2012; 43, 1-12.
 14. Shafiee Kandjani AR., Shafiee S., Vatankhah S., Farvareshi M.. Socioeconomic status, personality traits, coping styles and mental health of parents of children with Autism spectrum. Quarterly Journal of family and research. 2020; 17(3): 89-104.
 15. Ahmadifarsani M., Bagheri N., Sharifi T.. The impact of training program on the improvement of the mother-child relationship among anxious students. Quarterly Journal of family and research. 2020; 17(3):127-142.
 16. Raykov T, Marconlides GA.. A first course in structural equation modeling, 2nd Edition, Mawwah, and N.J: Etlbaum; 2006: p.238.
 17. Costa, McCrae RR.. Revised NEO personality inventory And NEO five factor inventory. Lutz, Florida: Psychological Assessment Resource, Inc; 1992.
 18. Khojasteh Mehr R.. Mediating role of communication notes and unconstructive conflict resolution strategies in relationship between attachment styles and marital quality. Contemporary psychology. 2013; 7(2): 3-14.
 19. Fowers BI., Olson DH.. Enrich marital inventory Discriminated validity and cross-validity assessment. Journal of marital and family therapy. 1989; 15, 65-79.
 20. Asoodeh MH.. Factors of successful marriage: accounts from self-described happy couples. Procedia social and behavioral science. 2010; 5, 2042-2046.
 21. Sanaee Zaker B.. Family measurement scale. Tehran: Publications Besat; 1991.
 22. Salayani F., Asghari Ebrahim Abad M.J., Rasoolzadeh Tabatabaei K., Rougoushouee R.. Mediating role of loving styles in the relationship between personality characteristics and marital satisfaction. Journal of psychology. 2020; 24(1): 23-40.
 23. Koohi S., Etemadi O., Fatehizadeh M.. The relationship between personality characteristics, mental health and marital dissatisfaction of couples. Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2014; 4(1): 71-84.
 24. Clark LA., Kochanska G., Ready R.. Mothers' personality and its interaction with child temperament as predictors of parenting behavior. Journal of Personality and Social Psychology. 2000; 79(2): 274-285.
 25. Lopoo LM., DeLeire T.. Family structure and the economic wellbeing of children in youth and adulthood. Social Science Research. 2014; 43, 30-44.