بررسی رابطه بین معنای زندگی باسلامت جسمانی زوج‌های متقاضی طلاق توافقی: نقش میانجی خردمندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار مشاوره، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. kimiaee@um.ac.ir

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از ابعاد موردبررسی زوج‌های متقاضی طلاق به خطر افتادن سلامت جسمانی این افراد است که حاصل روابط زناشویی آسیب‌دیده و نداشتن معنا و مفهوم مشترک در زندگی هست زیرا که زوج‌ها در حل مسائل پیچیده مرتبط بامعنا و هدایت زندگی به‌نوعی خبرگی یا خردمندی نیاز دارند تا بتوانند بر مسائل فائق آیند ولی در صورت نداشتن معنای زندگی، اختلاف و تعارض بیش‌ازپیش خواهد شد و مشکلات روان‌شناختی و جسمانی بیشتری را دامن خواهد زد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل رابطه بین خردمندی به‌عنوان میانجی در رابطهٔ معناجوئی و سلامت جسمانی در متقاضیان طلاق توافقی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی (رگرسیون چندگانه هم‌زمان) و جامعهٔ آماری پژوهش شامل کلیهٔ زوج‌های متقاضی طلاق توافقی شهر مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین دو مرکز مشاوره، تعداد 197 زن و مرد متقاضی طلاق توافقی پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل نمودند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش مقیاس‌های معنای زندگی (MLQ)، مقیاس سه‌بعدی خردمندی D-WS3)) و سلامت جسمانی (PHQ) بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی هم‌زمان و با استفاده از نرم‌افزار SPSS.21 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقیاس سلامت جسمانی با متغیرهای خردورزی و معنای زندگی همبستگی منفی معنادار و بین خردورزی و معنای زندگی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد (p<0/05) و همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با روش بارون وکنی و آزمون سوبل نشان داد که خردمندی نقش میانجی در رابطه معنای زندگی و سلامت جسمانی زوج‌های متقاضی طلاق توافقی ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از مدل خردمندی به‌عنوان میانجی بین معنای زندگی و سلامت جسمانی است، درنتیجه می‌توان بیان کرد که معنای زندگی از طریق خردورزی نقش مؤثری در سلامت جسمانی افراد دارد، لذا لازم است به آگاه‌سازی مشاوران و خانواده‌های ایرانی در رابطه با نقش و اهمیت متغیرهای مؤثر بر سلامت جسمانی پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between the meaning of life and physical health in couples applying for a mutual agreed divorce: the mediating role of wisdom.

نویسندگان [English]

  • Javad Vakili 1
  • seyyed Ali Seyyed Kimiyaie 2
  • Hamid Zolfaghari 3
1 PhD student, Department of psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Corresponding author Associate professor, Department of Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Kimiaee@um.ac.ir
3 PhD student, Department of psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: dimension of examining couples requesting for divorce  is their physical health exposed to danger and threats , result of damaged marital relationships and not having a common meaning and perception at life ,because couples need wisdom to solve complicated problems concerning  meaning of life and its guidance to overcome problematic barriers .but if they don’t have a concept of life in their minds, conflicts will grow increasingly leading to more psychological and physical problems. Thus present study aims to evaluate a model for wisdom as a mediator in relationship between search for meaning and physical health in couples applying for a mutual agreed divorce.
Method: methodology used in present paper is descriptive correlation (standard Multiple regression). Research statistical population includes all requesting for uncontested divorce in Mashhad. Through available sampling method from two consultation service center in which 197 women and men applying for a mutual agreed divorce, answered research questionnaire. Instruments used in this research include meaning of life quality scale (MLQ), 3-dimensional scale of wisdom (D-WS3), and physical health quality scale (PHQ). Data analysis carried out through Pearson correlation coefficient and simultaneous hierarchical regression using SPSS software.
Results: results of Pearson correlation coefficient suggested that there is a negative significant correlation between physical health scale and wisdom and meaning of life variables, and there is a positive significant correlation between wisdom and meaning of life (P<0.05). As well as hierarchical regression analysis through Baron and Kenny method and Sobel test showed that wisdom plays a mediating role in relationship between "meaning of life “and "physical health " in couples applying for a mutual agreed divorce.
Conclusion: research findings revealed that wisdom model acts as a mediator between life meaning and physical health .Consequently it can be claimed that meaning of life plays an important and effective role in people physical health through wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couples applying for mutual
  • agreed divorce" meaning in life physical health" wisdom
1-Meshki M, shaghasemi Z, Noghabi A, moslem A. The Survey of Condition and Related Factors to Divorce from Divorced Couples' Viewpoint of Gonabad City in 1387-88.Ofogh-e-Danesh;journal of gonabad university of Medical Sciences. 2011;17(2):35-45.
2- Gitipasand Z, Farahbakhsh K, Esmaili M, Zakaei M. Meaning of Life in Divorce Volunteer
Couples. Family counseling and psychotherapy.2015;5(2):50-80.
3-BarrusJ.the Impact of divorce on physical, social, psychological and Brighan young university BYU scholars archive.2008.
4-Bronselar j, koker D, Peer V, The impact of divorce on the health status of ex-partners Arch public Health.2008;66,168-186.
5- Gharechedaghi M, principles For Making Marriages Work. first Edition. Tehran asim.2008. Persian.
6-Richmond P., Roehner Impact of Marital status on health. Physica A:statical Mechanics and its Application.2017;392(15):1-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.05.079
7- Salimi H, Alizade K, Ghotbabadi S., Nikrouy. Evaluating The Mediator Role of Marital Adjustment in Relation to prediction of physical and Mental Health among primary school Married Teachers, Iranian Journal of Health Education and promotion.2016;4(4):289-299.
8- Kalantarkousheh S, Hassan S. Function of Life meaning and marital communication among Iranian spouses in university putra Malaysia. procedia Social and Behavioral sciences.2010;5:1646-1649.
9-Gavahei F. The relationship Between Meaning Life and Life satisfaction. Studies in Education and Psychology.2008,2(8):49-69.
10- Lantz J. Family Logo therapy contemporary Family Therapy.2000;8(2):124-135.
11-Hashemi S.A Study of identity styles and commitment of students based on identity construction model of Berzonsky and their correlation with wisdom – related knowledge in the process of problem solving. Quarterly Journal of psychological Studies.2015;10(1):109-136. DOI: 10.22051/psy.2014.1768
12-Ardelt M, Jest D. Wisdom and Hard time: the Ame Liorating Effect of wisdom on the Negative Association Between Adverse life Event and well-being. journals of Gerontology: psychological Sciences.2016:1-10. doi:10.1093/geronb/gbw137
13-Dezutter j, wachholtz A, luyckx K, Hekking J, vandewiele W. Meaning in Life: An Important Factor For the psychological Well-Being of chronically III patients. Rehabilitation psychology.2013;58(4):334-341. DOi: IO.lO37/aOO34393.
14-Torkmoghadam L,Evaluation of the meaning of Life in cancer Patients. Medical Ethics Journal.2010,3(7):85-97.
15-Tara W, Strine L, Daniel P, Balluz L, Moriarty G, Mokdad A. The Associations Between Life Satisfaction and Health-related Quality of Life, chronic Illness, and health Behaviors among u.s. community-dwelling Adults. j community Health.2008;33:40-50.
16- Czekierda K, Poland W, banik A, Luszczgnska a. Meaning in Life and Physical health Systematic review and Meta-analysis. Health psychology Review.2017.DOI: 10.1080/17437199.2017.1327325.
17-Slatcher R. Protective processes underlying the Links between Marital Quality and physical current opinion in psychology. Current opinion in psychology. 2106.doi:10.1016/j.copsyc.2016.09.002
18-Maleki F, Abedi M, Diareian M, Prediction of Marital satisfaction Based on Wisdom and happiness in women Isfahan Isfahan. Psychology and Educational Studies.2016,2(2):47-54.
19-Ardelt M. Wisdom, Age, and Well-Being. In K.W. schaie and s. Lwilis, handbook of the psychology of Aging: Academic press. rences.2011;39.235-247.
20-Ardelt M, Edwards C. Wisom at End of life: An Analysis of Mediating and Moderating Relations Between wisdom and subjective well-Being. journals of Gerontology: Social sciences.2015:1-12. doi:10.1093/geronb/gbv051
21-Nikogoftar M, Saeedi M, Prediction of Elderly’s General Health by their Wisdom. Health psychology.2013;3(2):30-46.
22-Webster j, Websterhof J, Ernast B, Ferrari M. Wisdom and mental Health Across the Lifespan. published by oxford university press. on behalf of the Gerontological society of America.2017:1-10. DOI: 10.1177/2167696817707662.
23-Haimi M, Lerner A. The Impact of Parental separation and Divorce on The Health Status of children, and The Ways to Improve it. Journal of Clinical and Medical enomics. 2016;4(1).DOI:10.417-
/2472-128X.1000137
24-Baron M, Kenny D. The moderatorva ridable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality social psychological.1986;51(6)1173-1182.
25-Steger, M.F. Frazier, P., Oishi, S., Kaler, M. The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and reach for meaning in life. Journal of counseling psychology.2006;5:128-137.
26-Eshtehad E, The Effectiveness of cognitive group therapy on students' mental well-being. [dissertation]. Clinical Psychology. Tehran: University of medical sciences and welfare services.2010.
27-Asadi s,Amiri SH., Hoseini M. The Development of Wisdom from Adolescence to Elderly Adolescence of Psychology.2015;19(1):37-52.
28-Spence JT, Helmreich RL, Pred RS. Impatience versus achievement strivings in the Type A pattern: Differential effects on students’ health and academic performance. Journal of Applied Psychology 1987; 72: 522–528.
29- Schat AC, Kelloway EK, Desmarais S. The Physical Health Questionnaire (PHQ): Construct Validation of a Self-Report Scale of Somatic Symptoms. Journal of Occupational Health Psychology 2005; 10 (4): 363–381.
30-Abasi F., Kimiaei S, safarivan T, Abedi M Psychometric properties of the Persian version of physical health questionnaire. Research on Medicines.2018; 41 (4).275-281.
31- Guerrer M, Monforthe R, sabado J, Mariamon F, porta_sales J, Balaguer A. Meaning in Life as a mediator between physical in impairment and the wish to hasten death in patients with advanced cancer. journal of pain and symptom management. 2017. Doi:10.1016/j. jpainsymman.2017.04.018
32- Newman D. Nezlek J., Private self-consciousness in daily life: Relationships between rumination and reflection and Well-being and Meaning in daily Life. personality and Individual difference. 2016.http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.06.039
33- Esteghlal S, Abbasi M, Pourrazi F. Comparative of the resiliency and meaning of life in normal women and couples in the middle of divorce.https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_152.html
34- Vervaeke J, Ferrato L. Relevance Meaning and the cognitive science of wisdom.2013. DOI 10.1007/978-94-007-7987-7_2.
35- Webster, J.D. Measuring the character strength of wisdom. Aging and Human. 2007;65,163-183.
36- Bekenkamp J, Groothof H, Bloemers W, Tomic W. The relationship Between physical Health and Meaning in Life among parents of special Needs children. Europe's Journal of psychology.2014;10(1),67-78.
37-Wright S, Breier j, Depner R, Grant P, Smith J. Wisdom at the end of life: Hospice patients' reflection on the meaning of Life and death. counselling psychology Quarterly.2017.