مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای و درمان فعال‌سازی رفتاری بر حساسیت اضطرابی در دختران مبتلا به نشانگان اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی ،دانشگاه علوم و تحقیقات واحد خراسان رضوی،ایران، Bahari.s@hotmail.com

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور،خراسان رضوی،ایران، H.Toozandehjani@yahoo.com

3 گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

4 استادیار گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور،خراسان رضوی، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه شیوع بالای اختلال اضطراب اجتماعی و اهمیت دوران نوجوانی و آسیب‌پذیر بودن این دوره از رشد پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای و درمان فعال‌سازی رفتاری بر حساسیت اضطرابی در دختران مبتلا به نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مبتلا به نشانگان اضطراب اجتماعی شهر مشهد تشکیل می‌دادند. نمونه آماری شامل 45 نفر که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه) تقسیم شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه حساسیت اضطرابی تجدیدنظر شده کوکس و تیلور استفاده شد. پس از اجرای پیش‌آزمون گروه‌های آزمایشی به مدت 10 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت برنامه آموزشی قرار گرفتند و گروه گواه در فهرست انتظار دریافت درمان قرار گرفت و بعد از دو ماه آزمون پیگیری دریافت کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای و فعال‌سازی رفتاری در کاهش حساسیت اضطرابی معنادار (p<0.001) است و بین دو روش درمانی ازنظر اثربخشی تفاوت معناداری وجود ندارد و در مقطع پیگیری نیز نتایج نشان داد که اثرات درمان‌ها تداوم داشتند (p<0.001).
 نتیجه‌گیری: درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای و درمان فعال‌سازی رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی مؤثر است و تلویحات نظری و کاربردی مهمی در مداخلات روان‌شناختی با دختران مبتلا به نشانگان اضطرابی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effectiveness of Modular Cognitive Behavioral Therapy and Behavioral Activation Therapy on the anxiety sensitivity of teen girls who has Social Anxiety Disorder.

نویسندگان [English]

  • Sona Bahari 1
  • Hasan Toozandejani 2
  • Elham Taheri 3
  • Ahmad Zendedel 4
1 Ph.D. student, psychology, Islamic Azad Neyshaboor, Mashhad, Iran. bahari.s@hotmail.com
2 Corresponding Author Associate Professor of Psychology of Islamic Azad University of Neishabour, Department of psychology, Neishabour. Iran. H.Toozandehjani@yahoo.com
3 Department of Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Statistics group of Islamic Azad University of Neishabour, Department of psychology, Neishabour, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to examine the effectiveness of Modular Cognitive Behavioral Therapy on the anxiety sensitivity of teen girls who has Social Anxiety Disorder.
Methods: Resent study is a semi-experimental of pre-test plan and post-test and follow along with control group. Statistical research method was all the girl student whom suffering of social anxiety’s symptoms in Mashhad in the school that 45 of them selected with random sampling method and divided in two exprimental groups. experimental groups took 10 sessions 90 minutes’ curriculum but control group did not receive any psychological services used instruments in the study included revised anxiety sensitivity of Kukes & Taylor which all groups were completed in the previous and next intervention phase and analyze data using statistical methods including repeated measures covariance for data analysis was applied.
Result: As the results of the study showed that Modular Cognitive Behavioral Therapy and Behavioral activation therapy are effective on reducing anxiety sensitivity in the girl students suffering of social anxiety symptoms and (p>0.01) and there are no different between Modular Cognitive Behavioral Therapy and Behavioral activation therapy. The findings of follow-up also showed the effects of both treatments have been continued in overall.
Conclusion: The modular cognitive behavioral therapy and behavioral activation therapy can be helpful to improve the anxiety sensitivity in females with social anxiety and is recommended for them to clinicians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety Sensitivity" Behavioral Activation Therapy" Modula Cognitive
  • Behavioral Therapy" Social Anxiety
 
1-Sadock BJ SVRP. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. In: Edition t, editor. Translated by; Farzin Rezaei. Tehran: Arjomand Publication Company, 2016:111-27.
2-Clark DM. Wells, AA cognitive model of social phobia In Diagnosis, Assessment and Treatment. New York, NY: Guilford Press, 2012: 69-93.
3-Kendra L. The relationship among social phobia, objective and perceived physiological reactivity, and anxiety sensitivity in an adolescent population. Journal of Anxiety Disorders, 2013; 23(8):18-26.
4-American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders American Psychiatric Publishing, ISBN .978-0-, 2013: 89042-554-1.
5-Hiberna SG Perception of control over anxiety mediates the relation between catastrophic thinking and social anxiety in social phobia. Behavior Research and Therapy, 2016: 885-895.
6-Kimbrel NAA model of the development and maintenance of generalized social phobia. clin psy chol rev, 2012; 28(4): 592-612.
7-Aderka C., Hofmann SG, Nickerson A, Hermesh H., Schechtman EG, Schechtman EG, Marom s Functional impairment in social anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 2014: 393-400.
8- Shirasawa T., Ochiai H., Nanri H., Nishimura R, Ohtsu T, Hoshino H, et al. The relationship between distorted body image and lifestyle among Japanese adolescents: a population-based study. Archives of Public Health, 2015; 73(1): 32.
9-Niemeyer H., Mortz S., Pietrowsky R. Responsibility, metacognitive and unrealistic pessimism in Obsessive-Compulsive and Related Disorders, Journal of Anxiety Disorders, 2013; 2(2):119-129.
10-Raines AM., Oglesby ME, Capron D, Schmidt, NB Obsessive Compulsive disorder and anxiety sensitivity: Identification of specific relations among symptom dimensions. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorder, 2014; 3(2): 71-76.
11-Taylor, S., Abramowiz, j.S.,MeKay, D Cognitive-Behavioral Models of Obsessive Compulsive Disorder.In M.M.Antony:C,Purdon&L.J. Summerfeldt (Eds). Psychological treatment of obsessive-compulsive disorder: Fundamentals and beyond. Washington, DC: American Psychological Association. 2007: 9-29.
12-Taylor CT, Alden LE. Social interpretation bias and generalized social phobia: The influence of developmental experiences. Behavior Research and Therapy, 2005; 43(6):759-77.
13-Howell AN, Leyro TM, Hogan J, Buckner JD, Zvolensky MJ Anxiety sensitivity, distress
tolerance, and discomfort intolerance in relation to coping and conformity motives for alcohol use and alcohol use problems among young adult drinkers. Addictive behaviors. Behavior Research and Therapy, 2010; 35(12):1144-7.
14-Goldin PM, Jazaieri H, Heimberg RG, Gross, JJ. Trajectories of change in emotion regulation and social anxiety during cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder. Behavior Research and Therapy, 2014;  9(56):7-15.
15-Johanna HM. Anxiety sensitivity within the anxiety disorders: Disorder-specific sensitivities and depression comorbidity. Behavior Research and Therapy, 2019; 45( 3): 414-427.
16-Nowakowiski ME, Rowa  K, Antony MM, Mccabe R. .Changes in Anxiety Sensitivity Following Grop Cognitive-Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder and Panic Disorder Cognitive Therapy and Research, 2015; 40(4): 468-478.
17-Storch M, Keller F, Weber J, Spindler A, Milos G Psycho education in affect regulation for patients with eating disorders: a randomized controlled feasibility study. American Journal of Psychotherapy, 2011; 65(1): 81-93.
18-McCabe MP, Vincent M. The role of bio developmental and psychological factors in disordered eating among adolescent males and females. European Eating Disorders Review: The Professional Journal of the Eating Disorders Association, 2003; 11(4): 315-28.
19- Capron D.W, Nicholas A.,P, Lalong Nicholas S, Feldner, Ellen, Leen, Schmidt, Norman, B. The depression distress amplification model in adolescents: A longitudinal examination of anxiety sensitivity cognitive concerns, depression and suicidal ideation.: Journal of Adolescence, 2015; 41: 17–24.
20-Cariton R.N, Collimore K,C, Asmunson J,C. It's not just the judgment It's That I do not know, Intolerance of uncertainty as a predictor of Social anxiety. Journal of anxiety Disorder. 2010; 24: 89-195.
21-Eidelman P, Talbot L, Ivers H, Bélanger L, Morin CM, Harvey AG. Change in Dysfunctional Beliefs About Sleep in Behavior Therapy, Cognitive Therapy, and Cognitive-Behavioral Therapy for Insomnia”. Behavior Therapy, 2016; 47(1): 02–115.
22-Goldin PA, Manber-ball T., Werner K, Heimberg R, Gross JJ. Neural mechanisms of cognitive reappraisal of negative self-beliefs in social anxiety disorder. Biol Psychiatry, 2012; 66(3): 1091-1099.
23- Ordaz DL, Adam BL. Handbook of psychological disorder: a step-by-step treatment Depression, journal of consulting and clinical psychology. edition. New York, 2016 London, Guilford.
24-Galla B, Wood J, Chiu A, Langer D, Jacobs JL, fckwunigwe M. One Year Follow-up to Modular Cognitive Behavioral Therapy for the Treatment of Pediatric Anxiety Disorders in an Elementary School Setting. Child psychiatry Plum Dev, 2012; 1(43): 219-226.
25-Chorpita BF, Yim LM, Donkervoet JC, Arensdorf, A.A mundsen, MJ, .Serrano A, Yates, A, Morelli  .scale implementation of empirically supported treatments for children review and observations by the Hawaii Empirical Basis to Services Task Force. Clinical Psychology: Science and Practic, 2005; 14(9): 165-190.
26-Chorpita BF,. Daleiden E, Weisz JR. Identifying and selecting the common Clements of evidence based interventions: A distillation and matching model. Mental health services research, 2007; 7(5):20.
27-Chorpita B.F, Taylor AA, Francis SE, Moffitt CE, Austin AA. Efficacy of modular cognitive behavior therapy for childhood anxiety disorders. Behavior therapy, 2004; 35(7): 263-287.
28-Dimaggio G, Shahar G. Behavioral Activation as a Common Mechanism of Change Across Different Orientations and Disorders. American Psychological Association, 2017; 54(3): 221-224.
29-AngelaW,Chi,DA,Langer-BryceD,McLeod,KH,AmyD,.Brian,M,Galla,JJ,Muriel I.J. Effectiveness of Modular CBT for Child Anxiety in Elementary Schools. School Psychology Quarterly American Psychological Association, 2014; 28(4): 141-153.
30-Smink FR, Hoeken D, Oldehinkel AJ, Hoek HW. Prevalence and severity of DSM‐5 eating disorders in a community cohort of adolescents. International Journal of Eating Disorders, 2014; 7(6): 610-9.
31-McNally RJ, Hezel DM. Theory of mind impairment in social anxiety disorder, Behav Ther, 2014; 45(4): 530-40.
32-Dimidjian, S, Hollon SD, Dobson KS, Schmaling KB, Kohlenberg RJ .Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression. Consult and Clin Psychology, 2006; 12 (74): 658–670.
33-Oliveira EC, Hunziker MH.“Longitudinal investigation on learned helplessness tested under negative and positive reinforcement involving stimulus control”. Behavioral Processes, 2014; 106: 160-167.http://doi. org/10. 1016/j.
34-Fernández E, Nieto B, Mairal J. Behavioral activation versus cognitive restructuring to reduce automatic negative thoughts in anxiety generating situations Journal of behavioral therapy and experimental psychiatry, 2017; 29(2): 172-177.
35-Farchione, T. Behavioral Activation Strategies for Major Depression in Tran diagnostic Cognitive-Behavioral Therapy: An Evidence-Based Case Study American Psychological Association, 2017; 54(3): 225-230.
36-Sadook BZ, and Sadook VA. Summary of psychiatry; behavioral science / clinical psychiatry. (2), translation by Farzin Rezaee, third edition, Tehran: Arjomand publication, 2008. [in Persian].
37-Sarmad Z, Hejazi E, Bazargan A. Behavioral sciences research method. Tehran: Agah publishing, 2012 [in Persian].
38-Gollan, J,.Atlis, M; Marlow-O'Connor, M. Behavioral activation: Group treatment for depression (pilot version), 2003: 96. Unpublished manual, University of Chicago.
39-Chiu A, Langer D, Mcleo B, Kim I, Drahota A, Galla B, Jacobs J.L fekwunigwe MJ. Effectiveness of Modular CBT for Child Anxiety in Elementary School, 2013; 28 (2): 141-153.
40-Dashti Bozorgi, Z.. The Effectiveness of Behavioral Activation Therapy in Reducing Anxiety and Depression in Menopausal Women, Journal of Shafa Khatam, 2016; 6(1): 132-145.
41-Lopez-Mourelo O, Mur E, Madrigal I, Alvarez-Mora MI, Gomez-Anson L, Mila M. Social anxiety and autism spectrum traits among adult FMRI permutation carriers. Journal of behavioral therapy and experimental psychiatry, 2017; 35(4): 111-114.