بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی از طرف (خانواده، دوستان و سایرین) بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانواده های شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران E-mail: mfazli81@yahoo.com

2 نویسنده مسئول، استاد، گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران E-mail: arkaldi@yahoo.com

3 استاد، گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی در مورد عواملی که بر کیفیت زندگی در سنین سالمندی تاثیر می گذارند، همزمان با مسن شدن جمعیت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و می تواند کمک بزرگی در ارتقاء کیفیت زندگی این قشر محسوب گردد. یکی از این عوامل حمایت اجتماعی است. این مطالعه بر آن است تا ضمن تعیین وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به بررسی نقش حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و سایرین در این زمینه بپردازد.
روش پژوهش: این مطالعه یک پژوهش مقطعی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش شبکه بهداشت ساکن در خانواده های شهرستان آمل در سال 1396 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به شکل تصادفی صورت گرفت و از میان آن ها تعداد 450 سالمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی  (SF-36) و حمایت اجتماعی فیلیپس بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده شد.
یافته ها: میانگین کیفیت زندگی سالمندان در شهرستان آمل (07/52) در حد مطلوب می باشد. نزدیک به 54 درصد سالمندان این شهرستان از حمایت اجتماعی در حد زیاد برخوردارند. بین حمایت اجتماعی و ابعاد آن با کیفیت زندگی (001/0 >P) افراد مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: سالمندان دارای سطوح بالاتر حمایت اجتماعی از کیفیت زندگی بهتری نسبت به سایر سالمندان برخوردار ند، لذا حمایت اجتماعی باید به عنوان یک عامل اثر گذار بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان مورد توجه قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social support by (family, friends and others) and the quality of life of the elderly living in the families of Amol city

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fazli 1
  • Alireza Koldi 2
  • SeyyedMohammad SeyyedMirzaie 3
1 Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran E-mail: mfazli81@yahoo.com
2 Corresponding author, Professor, Department of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, E-mail: arkaldi@yahoo.com
3 Professor, Department of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Awareness of the factors that affect the quality of life in old age is very important as the population ages and can be a great help in improving the quality of life of this group. One of these factors is social support. This study aims to determine the role of social support by family, friends and others in determining the quality of life of the elderly.
Method: This study is a cross-sectional study. The statistical population in this study included all elderly people over 60 years of age covered by the health network residing in the families of Amol city in 1396, which was done by multi-stage and randomized cluster sampling method and 450 of them were selected. Data collection tools in the present study included quality of life questionnaires (SF-36) and Phillips social support. Central and scatter indicators, one-way analysis of variance, and Duncan's test was used to analyze the data.
Results: The average quality of life of the elderly in Amol city (52.07) is optimal. About 54% of the city's elderly people have a lot of social support. There was a significant difference between social support and its dimensions with quality of life (P <0.001).
Conclusion: Older people with higher levels of social support have a better quality of life than other elderly people, so social support should be considered as an effective factor in improving the quality of life of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family" quality of life" social support" the elderly