مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی گروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی بیماران بهبودیافته از اختلال سوءمصرف مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران، hamed.barmas@kiau.ac.ir.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: اعتیاد امروزه به یکی از جدی­ترین معضلات جامعه بشری و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه که جمعیت جوان و فقر و بیکاری بالایی دارند تبدیل شده است. افراد دارای سوء مصرف مواد نشانه­هایی از راهبردهای تنظیم هیجان مختل را از خود نشان می‌دهند. پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی گروهی و ذهن آگاهی گروهی بر بهزیستی ذهنی بیماران بهبودیافته از اختلال سوءمصرف مواد، صورت گرفت.
روش پژوهش: این پژوهش به روش شبه آزمایشی از نوع پیش ‏آزمون- پس ‏آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری، تمامی افراد دچار اختلال سوءمصرف مراجعه‏کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ورامین بود. به روش نمونه‏ گیری در دسترس، تعداد 54 نفر انتخاب شد و در سه گروه ذهن آگاهی، درمان فراشناختی و گواه جایگزین شدند. در پژوهش حاضر مقیاس بهزیستی ذهنی کییز، شموتکین و ریف (2002) جهت جمع آوری داده­های پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. روش درمان فراشناختی گروهی و ذهن آگاهی گروهی هر کدام در 8 جلسه ارائه شد. داده ­های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ‏ها: نتایج آزمون بن فرونی نشان داد که ذهن آگاهی گروهی بر مؤلفه ­های رضایت از زندگی (004/0=P) و عاطفه مثبت (019/0=P) بیماران بهبودیافته از اختلال سوءمصرف مواد اثربخش بوده است.
نتیجه‏ گیری: درمان ذهن آگاهی ذهن می‌تواند میان افکار استرس‌زا وقفه‌ای بسازد تا به فرد اجازه دهد بتواند از جنبه دیگری به موضوع نگاه کند و از این­ رو موجب بهبود بهزیستی ذهنی در طی زمان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Group Mindfulness and Group Metacognitive Therapy on Mental Well-being in Recovered Patients with Substance Abuse Disorder

نویسندگان [English]

  • Padra Faryadian 1
  • Hamed Barmas 2
  • Mahdiyeh Salehi 3
  • Sara Pashang 4
1 Ph.D. Student in General Psychology, Department of Psychology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj Iran.
2 Corresponding author, Assistant professor, Department of Psychology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran, hamed.barmas@kiau.ac.ir.
3 Assistant professor, Department of Psychology, Tehran Center branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Department of Psychology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Addiction has become one of the most serious problems in human society today, and especially in developing countries with young populations, high poverty and unemployment. Substance abusers show signs of disruptive emotion regulation strategies. The purpose of this study was to compare the effectiveness of group metacognitive therapy and group mindfulness on mental well-being in improved patients with substance abuse disorder.
Method: This research was a quasi-experimental study with pre-test- post-test with control group. The statistical population was all those with abuse disorder referred to addiction treatment centers in Varamin city. Using convenience sampling, 54 subjects were selected out of which 18 were in the mindfulness treatment group, 18 in the metacognitive therapy group and 18 in the control group. Using convenience sampling, 54 people were selected and replaced in three groups of mindfulness, meta-cognitive therapy and control. In this study, Subjective Well-Being Questionnaire by Keyes, Shmotkin, & Ryff (2002) was used to collect pre-test, post-test and follow-up data. The group metacognitive therapy and group mindfulness were presented in 8 sessions each. The data were analyzed by Covariance analysis method.
Results: The results of Bonferroni test showed that group mindfulness on the components of life satisfaction (P=0.004) and positive affect (P=0.019) in patients recovered from substance abuse disorder were effective.
Conclusion: Mindfulness therapy can break down stressful thoughts to allow one to look at the subject in another way and thus improve mental well-being over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental well-being
  • " metacognitive therapy" mindfulness therapy" substance abuse