اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر رضایت زناشویی زنان دارای والد جانباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه روانسناسی دانشگاه پیام نور ساری، ساری، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی،گروه روانسناسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

4 استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 نویسنده مسئول : استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران:

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی یکی از مهم­ترین عوامل پایداری زندگی است از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش مهارت­های جنسی بر رضایت زناشویی زنان دارای والد جانباز بود.
 روش پژوهش: به لحاظ روش، ازنوع نیمه آزمایشی می باشد، با طرح پیش­آزمون –پس­آزمون با گروه کنترل که 6 جلسه دوره آموزش مهارت­های جنسی  بر روی آزمودنی­ها اجراشد و جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل دارای والد جانباز مراجعه­کننده به مرکز مشاوره جاهدشهر مشهد در سال 1395 بودند. ازمیان آنها 24 نفر به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. ابزار پزوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود که توسط اولسون (1994) تدوین شده بود. به منظور تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss18 با روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشته است. نمرات در دوگروه آزمایش وکنترل درمرحله پس آزمون تفاوت معناداری p<0/05 دارد.
 نتیجه­ گیری: یافته های مطالعه حاکی از آن است که آموزش مهارت­های جنسی بر روی زنان متأهل دارای والد جانباز باعث افزایش رضایت زناشویی آنان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Sexual Education Training on Marital Satisfaction of Veterans with Widens

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Farhadiyan 1
  • Fatemeh Zamaniniya 2
  • Monireh Poorfarahani 3
  • Mohammad Gavad Asghari EbrahimAbad 4
  • Hanmidreza Aghamohammadiyan Sherbaf 5
1 Master of Science, group psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Master of Science, group psychology, payamnoor Sari,Sari, Iran
3 Master of Science, group psychology Bojnord, Bojnord, Iran
4 Professor of psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
5 Corresponding author, Professor of psychology, Ferdowsi university, of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Marital Satisfaction is one of the most important factors in the sustainability of life. Therefore, the purpose of this study was to examine the training of sexual skills on marital satisfaction of veterans' children.
  Method: The research method is semi-experimental, with a pre-test-post design with a control group of 6 sessions of sexual skills training sessions. The statistical population includes all married women (Fathers of veteran) referring to Shahed counselling center in Mashhad, in year 1395. Among them, 24 were selected through convenience sampling and randomly assigned to two groups of experimental and control. Enrich couple scale by Olson (1994) was used.  To analyze the data using software spss18 descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics of covariance analysis were used
Results: The scores in the two groups of test and control in the post-test stage have a significant difference.
Conclusion: Results showed that Training of Sexual Skills has a meaningful impact on rasing of marital satisfaction, the experimental group rather than the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction" sexual skills training" women (Fathers of veteran)