پیش‌بینی اضطراب مرگ براساس دلبستگی و ابعاد سه‌گانه تاریک شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پروفسور حسابی، تفرش، ایران، nrazeghi@iautb.ac.ir

چکیده

مقدمه: یکی از اشکال اضطراب مرگ واکنش­های افراد نسبت به مرگ، وسواس مرگ است. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی اضطراب مرگ براساس دلبستگی (ایمن، اجتنابی و اضطرابی) و سه­گانه تاریک شخصیت (خودشیفته، ماکیاولی و سایکوپات) بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 بود که 150 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه­برداری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک­های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون (1990)، مقیاس شخصیت تاریک جانسون و وبستر (2010) و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر 1970 بود. داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد شخصیت خودشیفته (01/0p<، 256/0=β)، دلبستگی ایمن (01/0p<، 218/0-=β)، دلبستگی اجتنابی (05/0p<، 184/0-=β) و دلبستگی دوسوگرا (05/0p<، 218/0-=β) اضطراب مرگ را پیش­بینی می­کنند.
نتیجه ­گیری: افراد ناایمن و خودشیفته در مواجه با مفهوم و ترس ناشی از مرگ از آن­جا که احتمالاً منبع دلبستگی در دسترسی را نمی­ یابند با تنش و اضطراب بیش­تری به آن پاسخ می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of death anxiety based on attachment and dark triad traits dimension

نویسندگان [English]

  • Shahnoor Haddadiyan 1
  • Narges Razeghi 2
1 M.A of Personality Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 . Corresponding Author, Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. nrazeghi@iautb.ac.ir
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to predict death anxiety based on attachment (safe, avoidance and anxiety), and dark triad traits (Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy).
Method: The research method was a descriptive and correlational type and the statistical population consisted of all undergraduate and postgraduate students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran during the first semester of the academic year of 2016-2017 which 150 students were selected by multistage random sampling method. The research tool was Simpson's Adult Attachment Inventory (1990), Jonason & Webster's, Dirty Dozen Scale (2010), and Templer's Death Anxiety Scale 1970. Data were analyzed using hierarchical regression analysis.
Results: The results of this study showed that narcissism personality (P<0.01, β=0.256), secure attachment (P<0.01, β=-0.218), avoidance attachment (P<0.05, β=-0.184) and ambivalent attachment (P<0.05, β=-0.218) predict death anxiety.
Conclusion: Insecure and narcissism individuals respond with stress and anxiety in dealing with the concept and fear of death as are not the source of attachment in access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment" dark triad traits" death anxiety