بررسی سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران ، m.pirdel@iau-astara.ac.ir

2 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

چکیده

مقدمه: یائسگی فرایندی است که با قطع قاعدگی و مجموعه­ای از علایم همراه است. سن یائسگی بین افراد متفاوت است و می­تواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد. با این وجود در نتایج به دست آمده از مطالعات گوناگون تناقض­های زیادی وجود دارد. لذا این مطالعه به منظور بررسی سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه انجام گرفت.
 
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد که در آن 400 نفر از زنان یائسه به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ جمع‌آوری شده و سپس داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، تی استودنت، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: در این مطالعه میانگین سن یائسگی 15/4±21/47 سال به دست آمد. شایع­ترین عارضه یائسگی عصبانیت (2/67 درصد)، سردرد (1/52 درصد)، کاهش حافظه و تمرکز (8/49 درصد)، درد عضلات و مفاصل (5/45 درصد) و کمترین عارضه خارش پوست (7/16 درصد) بود. نتایج پژوهش نشان داد که  بین سن یائسگی و سن منارک، تعداد زایمان، سیکلهای قاعدگی نامنظم، مصرف قرص پیشگیری از بارداری، وضعیت تاهل، سن یائسگی مادر و وضعیت تغذیه ارتباط آماری معنی­داری وجود دارد (05/0 P< ).
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر سن یائسگی در مقایسه با سایر مطالعات پایین بود. از آنجائیکه وضعیت اجتماعی_ اقتصادی، وضعیت باروری و تغذیه بر سن یائسگی تاثیرگذار می­باشند با برنامه­ریزی صحیح در جهت اصلاح عوامل قابل تعدیل می­توان سن یائسگی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on menopausal age and effective factors on it in the women

نویسندگان [English]

  • Manijheh Pirdel 1
  • negin madadzadeh 2
1 Midwifery, Department of Midwifery, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran. (Corresponding Author), m.pirdel@iau-astara.ac.ir
2 Ph.D. Health management and policy, Department of Midwifery, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is a process characterized by a cessation of monthly cycle and a range of symptoms. Age of menopause can vary from one individual to another and it can depend on several factors. However there is no general agreement in the results of various studies. The purpose of this study was to examine the age of menopause and the factors affecting the onset age of menopause.
Methods: A Descriptive–Analytic study, on 400 menopausal women in Astara city who were randomly selected and interviewed. The data collected by questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics, t-student, chi-square,    Pearson and spearman correlation tests.
Results: These results showed that mean age at menopause was 47.214.15 years. The most prevalent symptom was nervousness (67.2%), headache (52.1%), difficulty in concentrating (49.8%), muscle and joint pains (45.5%) and lowest complication was Parts of body feel numb (16.7%). It was found that age at menarche, parity, irregular menstrual cycle, use of oral contraceptives, marital status, mother's age at natural menopause and diet were significantly related to age at natural menopause (P<0.05).   
Conclusion: In this study the mean age of menopause in women was less than the others reports. Since the socioeconomic status, reproductive characteristics and dietary are related to the age at natural menopause in women. Therefore, Menopausal age can be increased by proper planning to modify adjustable factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affecting factors" Menopausal age" women