اثربخشی نوروفیدبک، توان‌بخشی شناختی و درمان ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 نویسنده مسئول، دکتری روان‌شناسی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران، sotodeh1@yahoo.com

3 دکتری روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان‌شناسی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: کمک به بهبود توجه و کارکردهای اجرایی کودکان ADHD به وسیله روش­هایی مانند نوروفیدبک و توان­بخشی شناختی به پیشرفت تحصیلی آنان کمک شایانی می­کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نوروفیدبک، توان‌بخشی شناختی و درمان ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش­ فعالی بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی، پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه کنترل و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کودکان دارای نقص کاستی توجه/بیش­فعالی در سن 6 تا 12 سال مراجعه‌کننده به مرکز جامع اعصاب و روان شهر تهران، به تعداد 475 در سال 1396 بود. 100 دانش­آموز به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و در چهار گروه 25 نفری کنترل و آزمایش نوروفیدبک، توان‌بخشی شناختی و گروه آزمایش ترکیبی از دو روش نوروفیدبک و توان‌بخشی شناختی به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت تعیین پیشرفت تحصیلی از کارنامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دو نوبت اول و دوم استفاده شد. جلسات نوروفیدبک در طول 5 هفته، هفته ­ای دو جلسه 40 دقیقه­ای صورت گرفت. آموزش توان­بخشی شناختی در 14 جلسه، 30 دقیقه ­ای انجام شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک طرفه بین­گروهی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج نشان داد اجرای جلسات نوروفیدبک و توان‌بخشی شناختی اثر معناداری بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش­فعالی دارد (401/14=F، 001/0=P).
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می­شود از این فناوری­ها با صرف هزینه‌های درمانی کمتر برای درمان و بهبود کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی و اختلال­های مشابه سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of neurofeedback, cognitive rehabilitation and combination therapy on the academic achievement of children with attention deficit/ hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Alidadi Taefeh 1
  • Neamat Sotoodeh Asl 2
  • Abolfazl Karami 3
1 Psychology PhD Student, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Psychology PhD Associate, Nursing Care Research Center, Semnan University, Islamic Azad University, Semnan, Iran, sotodeh1@yahoo.com. Corresponding Author
3 Psychology PhD Associate, Faculty of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Helping to improve the attention and function of ADHD children by their means, such as neurofeedback and cognitive rehabilitation can help them achieve their academic achievement. The purpose of this study was to determine the effectiveness of neurofeedback, cognitive rehabilitation and combination therapy on the academic achievement of children with ADHD.
Method: The research method was semi-experimental, pre-test and post-test with a control group. The statistical population included all children with ADHD at the age of 6-12 years who referred to the comprehensive psychiatric center of Tehran, with the quantity of 475 subject in 2018. A sample of 100 students was selected using available sampling method and were randomly replaced in the four groups of 25 controls and neurofeedback tests, cognitive rehabilitation and experimental group, a combination of two methods of neurofeedback and cognitive rehabilitation. In order to determine the academic achievement, the academic achievement of the students was used in two, first and second semester. Neurofeedback sessions were conducted during 5 weeks, two 40-minute sessions. Cognitive rehabilitation training was done in 14 sessions, 30 minutes. Data were analyzed using one-way covariance group analysis.
Results: The results showed that the implementation of neurofeedback sessions and cognitive rehabilitation had a significant effect on improvement of academic achievement of students with attention deficit/ hyperactivity disorder (F=14.401, P=0.001).
Conclusion: It is recommended to use these technologies at lower medical costs to treat and improve the cognitive functions of children with ADHD and similar disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement" attention deficit/ hyperactivity disorder" cognitive rehabilitation" neurofeedback