تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در شدت استرس مبتلایان به میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران. a.roozbahani@iaukishint.ac.ir

2 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) drhahadi@gmail.com,

3 گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران Biuk.tajeri @ Kiau.ac.ir,

4 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران hadihashemirazini@yahoo.com,

چکیده

مقدمه: سردردهای میگرنی، به عنوان سومین بیماری شایع در دنیا و ششمین عامل ناتوانی، به‌طور متوسط 10 درصد از جمعیت دنیا را درگیر نموده‌اند. به دلیل ماهیت نورولوژی این بیماری، بسیاری از کارکردهای شناختی فرد بیمار همچون حافظه، توجه، تصمیم‌گیری و غیره، تحت تأثیر قرارگرفته و دچار اختلال می‌گردند. همچنین این بیماری مزمن به صورت دوره‌ای و ناتوان‌کننده، بر شاخص‌های کیفیت زندگی، روابط و بهره‌وری بیماران تأثیر منفی می‌گذارد.
روش پژوهش: مقاله حاضر باهدف تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه درشدت استرس مبتلایان به میگرن انجام شد.
یافته ها: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران میگرنی سنین ۳۰ تا ۴۵ سال مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۸ بودند در نهایت ۴۹ آزمودنی در سه گروه به ترتیب گروه اول آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، گروه دوم روش ترکیبی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی همراه با تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی و گروه کنترل به عنوان گروه مقایسه برنامه آموزش غیر ساختاربندی همچون مدیریت زمان و مرور کارهای روزانه و هفتگی خود را دریافت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه شدت استرس هری(2000) و روش آماری تحلیل اندازه‌گیری مکرر بود.
نتیجه گیری: روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش استرس شدند. ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در کاهش استرس در مقایسه با روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به تنهایی کارآمدی بیشتری نشان داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect and comparison of mindfulness-based stress reduction training and the combination of mindfulness-based stress reduction and Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) on the stress intensity of migraine sufferers

نویسندگان [English]

 • Ali Roozbahani 1
 • Hasan Ahadi 2
 • Biyok Tajeri 3
 • Hadi Hashemi Zarrini 4
1 Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish, Iran. a.roozbahani@iaukishint.ac.ir,
2 Professor of Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, (Corresponding Author), drhahadi@gmail.com,
3 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran, Biuk.tajeri,@Kiau.ac.ir
4 Assistant Professor of Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran, hadihashemirazini@yahoo.com,
چکیده [English]

Introduction: Migraine headaches, as the third most common disease in the world and the sixth cause of disability, affect an average of 10% of the world's population. Due to the neurological nature of this disease, many cognitive functions of the patient, such as memory, attention, decision making, etc., are affected and impaired. Also, this chronic disease periodically and debilitatingly affects the quality of life, relationships and productivity of patients.
Methods: The aim of this study was to evaluate the effect and compare mindfulness-based stress reduction training and the combination of mindfulness-based stress reduction training and Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) to the stress intensity of migraine sufferers.
Results: The present study is applied research in terms of purpose, and is a complete experiment in terms of data collection with pre-test, post-test and follow-up design and control group. The statistical population of this study was all migraine patients aged 30 to 45 years who referred to Imam Khomeini Hospital in 2009. Finally, 49 were divided into three groups. The first group received mindfulness-based stress reduction training, the second group received a combination of mindfulness-based stress reduction methods with Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS), and the third group, the control group, as a comparison group, received unstructured training programs such as time management and review of their daily and weekly tasks. The research instrument was the Harry Stress Intensity Questionnaire (2000) and repeated measure analysis.
Conclusion: The findings showed that mindfulness-based stress reduction training method and a combination of mindfulness-based stress reduction and Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) reduced stress, compared to the control group reduced stress.  The combination of mindfulness-based stress reduction and Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) was more effective in reducing stress than just the mindfulness-based stress reduction training method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness
 • based stress reduction" Migraine" Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS)" Stress
 1. References

  1. Saffarinia, M., Shahandeh, M., Ali Akbari, M., Bagherian Sararoudi, R., The effect of psychosocial group therapy on the improvement of migraine attacks and quality of life in patients with migraine, Journal of Isfahan Medical School, 2014: 2410 -2401
  2. Rice, F. Human Development: The Developmental Psychology from Birth to Death, translated by M, Foroughan, Tehran, Arjmand, 2008
  3. McCracken, L., Gross, R., & Eccleston, C.. Multimethod assessment of treatment process in chronic low back pain: Comparison of reported pain-related anxiety with directly measured physical capacity. Behavior Research and Therapy, 2002; 40; 5:585-594.
  4. Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G.. Acceptance and Commitment Therapy. The Process and Practice of Mindful Change (Second Edition). New York, NY: Guilford Press, 2012
  5. Williams, K. A., Kolar, M. M., Reger, B. E., & Pearson, J. C.. Evaluation of a wellness-based mindfulness stress reduction intervention: a controlled trial. American Journal of Health Promotion, 2001
  6. Liebetanz D, Nitsche MA, Tergau F.. Pharmacological approach to the mechanisms of transcranial DC-stimulation-induced after-effects of human motor cortex excitability. Brain 2002; 125: 2238–2247.
  7. Mohammadi, H., Stress and internal pressures, Mashhad, Atrak, 1397.
  8. Langer, E. Mindfulness. Cambridge, MA: Da Capo Press. 1989
  9. Bögels SM, Lehtonen A, Restifo K. Mindful Parenting in mental health care. Mindfulness, 2010;1:107–120
  10. Burpee L.C, Langer, E.J, Mindfulness and Marital Satisfaction, Journal of Adult Development, Vol. 2005, 12, 43–51