ارائه مدل علّی تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی با میانجی گری نشخوار فکری در دانشجویان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران Laya.miri@chmail.ir

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران (نویسنده مسئول) Dr.davari_rahim@yahoo.com

3 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران dortaj@atu.ac.ir

چکیده

مقدمه: نشخوار فکری، تفکر مداوم و بی اختیار در مورد یک رویداد منفی است. یافته های پژوهشی بیانگر این باورند که ممکن است بین تنظیم هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان رابطه ای وجود داشته باشند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل علّی تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی با میانجیگری نشخوار فکری در دانشجویان شهر تهران بوده است.
روش پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر تحلیل دادهها توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعهی آماری پژوهش شامل دانشگاههای دولتی تهران است که بر اساس گزارش اعلام شدهی موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم مجموعاً 29 دانشگاه را شامل میشود که  تعداد 221 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و مقیاسهای تنظیم هیجان، هوش معنوی، و نشخوار فکری (نولن-هوکسما و مارو، 1991)، را تکمیل نمودند. دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل چندمتغیری مدلیابی معادلات ساختاری (SEM) با کمک نرمافزارهای Excel، SPSS و Lisrel صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که میتوان مدل علّی تنظیم هیجان بر اساس هوش معنوی با میانجیگری حوزههای نشخوار فکری را برای دانشجویان شهر تهران ارائه داد (09/1= β, 001/0=P).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها استنباط می شود که معنویت و تنظیم هیجانی می تواند عامل مهمی در سازگاری افراد در مقابل عوامل فشارزا باشد و در پیشگیری از نشخوار فکری موثر واقع شود. لذا توجه به متغیرهای مذکور در طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران در دانشجویان یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Causal Model of Emotional Regulation Based on Beliefs and Spiritual Intelligence by mediating role of Rumination in Tehran Students

نویسندگان [English]

  • Laaya SadatMiri 1
  • Rahim Davari 2
  • Fariborz Dortaj 3
1 General Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran. Laya.miri@chmail.ir,
2 Assistant Professor Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran (Corresponding Author) Dr.davari_rahim@yahoo.com ,
3 Full Professor of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. dortaj@atu.ac.ir,
چکیده [English]

Introduction: Rumination is the constant and involuntary thinking about a negative event. Research findings suggest that there may be a relationship between emotional regulation and spiritual intelligence in students. Therefore, the main purpose of this study was to provide a causal model of emotional regulation based on spiritual intelligence mediated by rumination in students in Tehran.
Methods: The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data analysis. The statistical population of the study includes Tehran State Universities, which according to the report of the Institute of Research and Planning of Higher Education of the Ministry of Science includes a total of 29 universities. In structural equation analysis, 221 people were selected as the sample and completed the emotion regulation scales, spiritual intelligence, and rumination. The research data were divided into descriptive (mean, standard deviation and correlation) and inferential using multivariate analysis of structural equation modeling (SEM) with the help of Excel, SPSS and Lisrel software.
Results: The results showed that the causal model of emotion regulation based on spiritual intelligence mediated by rumination areas can be presented to students in Tehran (β = 1.09, P = 0.001).
Conclusion: According to the findings, it is inferred that spirituality and emotional regulation can be an important factor in people's adaptation to stressors and be effective in preventing rumination. Therefore, paying attention to the mentioned variables in designing more appropriate therapies helps researchers and therapists in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional regulation" rumination" spiritual intelligence