اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر افسردگی مادران کودکان با نیازهای ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول،روانشناسی عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، یران،z1990a1990@gmail.com

2 روانشناسی عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، کردستان، ایران

چکیده

مقدمه: وجود یک کودک با نیازهای ویژه معمولاً زمینه ای برای تغییر رفتار اعضای خانواده فراهم می کند. با توجه به اینکه داشتن یک کودک با نیازهای ویژه در حکم یک ضربة روانی قابل‌توجه است و موجب بروز احساسات و رفتارهای مختلف می­شود پژوهش حاضر، باهدف اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر افسردگی مادران کودکان با نیازهای ویژه در شهر کرمانشاه در سال 1397 انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون_ پس‌آزمون با گروه کنترل هست. جامعه آماری را کلی مادران دارای کودکان با نیاز­های ویژه تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه تشکیل دادند. با استفاده از روش­نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای تعداد 285 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل کردند، از میان آن­ها تعداد 30 نفر که بالاترین نمره افسردگی را داشتند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت ده جلسه، به‌صورت هفته­ای یک جلسه 120 دقیقه­ای تحت مداخله­ی آموزش مبتنی بر مثبت قرار گرفتند. داده‌ها، از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس تحلیل گردید.  
یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزش مثبت اندیشی بر کاهش افسردگی مادران کودکان با نیازهای ویژه مؤثر بوده است (001/0P< ،14/16 F=).
نتیجه گیری: مداخلات مبتنی بر مثبت ­اندیشی می­تواند بر کاهش افسردگی ماداران کودکان با نیازهای ویژه اثربخش باشد. لذا اجرای این برنامه ها در کلیه مراکز توان‌بخشی ویژه کودکان با نیازهای ویژه سازمان بهزیستی جهت پیشگیری از آسیب­های روانی مادران می تواند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Optimism-Based Training on Depression of Mothers of Children with Special Needs

نویسندگان [English]

  • Zahra Amiri 1
  • Lida Bahrami 2
1 (Corresponding Author) MSc, Department of General Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Iran Email: z1990a1990@gmail.com
2 MSc, Department of General Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Introduction: the presence of a child with special needs in the family generally creates a context for changing the behaviors of the family members. Since having a child with special needs can be considered a significant psychological burden which causes the expression of various emotions and behaviors, the current study aims to evaluate the effectiveness of optimism-based training on the depression of the mothers of the children with special needs in Kermanshah City in 2018.
Methods: the current study is a semi-experimental controlled study with a pretest-posttest scheme. The statistical population of the study includes all the mothers of children with special needs who are covered by the State Welfare Organization of Kermanshah City. Using randomized cluster sampling, 285 mothers were selected to fill out the Beck Depression Inventory (BDI-II). Among those who completed the inventory, 30 mothers with the highest depression scores were chosen and then allocated randomly to two 15-member groups, i.e. the experimental and control groups. The members of the experimental group received ten 120-minute sessions of optimism-based training intervention, with one session per week. The obtained data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) statistical test.
Results: the results indicate that optimism-based training is effective for reducing the depression of the mothers of children with special needs ( ).
Conclusions: optimism-based interventions can be effective in reducing the depression of mothers of children with special needs. Therefore, the application of such interventions in all rehabilitation centers for children with special needs by the State Welfare Organization can be influential in preventing psychological damage to the mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression" optimism" special needs