مطالعه رابطه توانمندسازی روانشناختی با سلامت روانی زنان سرپرست خانوار شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

2 نویسنده مسئول، مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، elhamahmadi10947@gmail.com

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زنان سرپرست خانوار در کشورهای مختلف عدم حمایت از سوی اطرافیان و نهادهای ذی‌ربط می‌باشد. در واقع، این افراد همواره در خطر مشکلات روحی و احساسی قرار دارند و از همین رو، توجه به شرایط زندگی آنها بسیار حیاتی می‌باشد.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش زنان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر رشت در سال 1397 بودند. به منظور اندازه‌گیری حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید و در نهایت تعداد 381 نفر به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه‌های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر، و سلامت روان گلدبرگ و میلر استفاده گردید. در نهایت، بعد از در نظر گرفتن مقدار خطای توزیع پرسشنامه‌های، تعداد 403 پرسشنامه صحیح توسط محقق دریافت شد. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده نیز از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS 21 و PLS-3 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تمامی ابعاد توانمندسازی روانشناختی (شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی‌دار بودن و اعتماد) و تمامی ابعاد سلامت روانی (شامل سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی) در سطح معناداری 131/25 (05/0>P) در زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: مطابق با یافته‌های تحقیق حاضر، برنامه آموزش توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار با به‌کارگیری سیستماتیک دانش‌ها، مهارت‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌ها می‌تواند موجب رشد و شکوفایی زنان در ایفای نقش خود به عنوان عضوی از خانواده شده و با جلوگیری از درماندگی در تصمیم‌گیری‌های زندگی، باعث بهبود تسلط و کنترل بر زندگی شخصی و بالا بردن کیفیت زندگی خانوادگی‌شان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Psychological Empowerment and Mental Health in Female Heads of Households in Rasht

نویسندگان [English]

  • Maqsood Faghirpoor 1
  • Elham Ahmadi 2
1 Assistant Professor, Faculty Member, Islamic Azad University, Rasht Branch.
2 Corresponding Author, Master of Family Counseling, Islamic Azad University, Rasht Branch. elhamahmadi10947@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: One of the main concerns of female heads of households in different countries is the lack of support from relatives and related institutions. In fact, these people are always in danger of emotional and emotional problems and, therefore, it is vital to pay attention to their living conditions.
Method: The statistical population of the study was women who were members of the Imam Khomeini Relief Committee in Rasht. Morgan table was used to measure the sample size and 381 were selected by non-random sampling method. In this research, psychological empowerment questionnaire of Spreitzer and Goldberg and Miller’s mental health questionnaire were used. Finally, after considering the error of distribution of the questionnaires, 403 correct questionnaires were received by the researcher. Structural equation modeling method was used to analyze the obtained data by using SPSS 21 and PLS-3 software.
Results: The results showed that among all dimensions of psychological empowerment (competence, autonomy, impact, meaningfulness and trust) and all dimensions of mental health (including physical, psychological, social and environmental health) at the significant level of 25.131 (P<0.05), there is a positive and significant relationship between female headed households.
Conclusion: According to the findings of this research, the psychological empowerment program of women heads of households with the systematic use of knowledge, skills, attitudes and values, ​​can lead to the growth and prosperity of women in their role as a member of the family and by preventing of helplessness in life decisions making, improves their self-control and enhance the quality of family life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female heads of households" Psychological empowerment" mental health