بررسی تأثیر مشارکت تحصیلی والدین ،آموزش ترغیبی و تاب‌آوری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندۀ مسؤل، روان‌شناسی تربیتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Email: namdar.etemadi@gmail.com

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار بازنشستۀ روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشارکت تحصیلی والدین، آموزش ترغیبی و تاب‌آوری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه ، شاخه نظری منطقه 5 آموزش و پرورش شهرتهران بود، انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه ، آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 به همراه والدینشان بودند . که تعداد  412 دانش‌آموز به همراه یکی از والدینشان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ،مشارکت تحصیلی والدین ، آموزش ترغیبی و تاب‌آوری تحصیلی توسط آن‌ها تکمیل گردید . داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای آماریSPSS  ، Amos و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند .
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد  با توجه به ضریب مسیر 49/0 و سطح معناداری کمتر از 001/0 ؛ متغیر مشارکت تحصیلی والدین بر عملکرد تحصیلی تأثیری مثبت و معنادار دارد. با توجه به ضریب مسیر 34/0 و سطح معناداری 03/0 ؛ متغیر آموزش ترغیبی بر عملکرد تحصیلی تأثیری مثبت و معنادار دارد. با توجه به ضریب مسیر 21/0 و سطح معناداری 004/0؛ متغیر تاب‌آوری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های نشان داد، مشارکت تحصیلی والدین، آموزش ترغیبی معلمان و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان روی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Parents' Academic Participation, Instructive Training and Educational Resonance on academic performance of students

نویسندگان [English]

  • Namdar Etemadi 1
  • Hasan Asadzadeh 2
  • Abolfazl Karami 3
1 Corresponding Author, PhD Student of Educational Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran , Email: namdar.etemadi@gmail.com
2 Associate Professor of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this research is investigating the Impact of Parents' Academic Participation, Instructive training and Educational Resonance are the academic performance of students, theoretical branch of district 5 of education in Tehran.
Method: The present study is descriptive-correlative in terms of its nature; an applied research in terms of its purpose. The statistical population of this study included all secondary school students plus their parents, in the 5th district of Education in Tehran in the academic year of 96-97. A sample of 412 students with one of their parents was selected by multistage cluster random sampling method as a sample; and completed the Parental educational participation, invitational training and educational resilience questionnaires. Data were analyzed by AMOS and SPSS software version 22 using structural equation modeling method.
Results: Regarding the path coefficient 0.49 and the significance level less than 0.001; has a positive and meaningful effect variable of parental education participation on academic performance.  Regarding the path coefficient of 0.34 and the significance level of 0.03; has a positive and meaningful effect Convertible variabl78-87e learning on academic performance. Regarding the path coefficient 0.21 and the significance level 0.004; has a positive and meaningful effect variables academic resilience on academic performance.
 Conclusion: The findings showed that parental education, teacher education and students 'academic resilience had a positive and significant effect on students' academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance" Instructive training" Parenting participation" Resilience Education