ارتباط سبک زندگی و تصویر ذهنی- بدنی و تیپ شخصیتی در دختران مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، Email: m_szamani@yahoo.com

چکیده

مقدمه: اتخاذ رفتارهای مورد قبول از نظر سلامت و دانستن عوامل مؤثر بر انتخاب سبک زندگی در گروه سنی نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. فلذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک زندگی با تصویر ذهنی - بدنی و تیپ شخصیتی در دانش آموزان دختر 15تا 18 ساله بوده شاغل به تحصیل هنرستان ها و دبیرستان های روزانه و غیر انتفاعی  شهرستان نهاوند ؛ انجام شده است.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی– همبستگی بوده و نمونه مورد مطالعه ، 300 نفراز دانش آموزان دختر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند؛ سپس افراد دارای معیار ورود، پرسش نامه های دموگرافیک، پژوهشگرساخته سبک زندگی، تصور خود از بدن و شخصیت راتوس را تکمیل نموده اند.داده ها با استفاده از نرم افزار 22spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ارتباط بین متغیرها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام چندگانه مشخص گردید.
یافته ها: براساس نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، بین عادات تغذیه ای، الگوی خواب – استراحت، سطح فعالیت های فیزیکی – ورزشی، مقابله با استرس با متغیرهای تصویرذهنی – بدنی  و تیپ شخصیتی ارتباط وجود دارد (05/0 >p). در هفت بعد مطرح شده، ارتباط معنادار بین بعد استفاده ازاینترنت (05/0< p) و ماهواره (05/0< p) باتصویرذهنی – بدنی و تیپ شخصیتی در سطح اطمینان 05/0 P=به دست نیامده است.
نتیجه گیری: پی بردن به ارتباط بین مؤلفه های سبک زندگی با تصویر ذهنی – بدنی و تیپ شخصیتی می تواند در بسیاری از امور مربوط به چگونگی تغییر و ارتقاء سبک زندگی خصوصا در نوجوانان که درمرحله سنی حساس و خاص بلوغ قرار دارند، ما را یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between lifestyle and body image and personality type in high school girls

نویسندگان [English]

  • Azadeh Eghbalmanesh 1
  • Mohammad Sahebazzamani 2
1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، Email: m_szamani@yahoo.com
2 Corresponding author Department of Management, Faculty of Health, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran, Email: m_szamani@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: It is important to adopt acceptable health behaviors and knowing the factors affecting lifestyle choices in Adolescence group. That’s why, the present study aimed to investigate the relationship between lifestyle, body image and personality type in 15- to 18-year-old female students attending daily and non-profit high schools and high schools in Nahavand city and residing in the city.
Method: This was descriptive-correlational study. The Sample of this study was 300 female students selected by multistage cluster random sampling. Then, people with entry criteria, had completed demographic, researcher-made lifestyle, body image and Ratus personality questionnaire. The data were analyzed using SPSS Software version 22 and the relationship between variables was determined using Pearson correlation and multiple stepwise regression.
Results: Based on the results of the data analysis, there is a significant relationship between eating habits, sleep-resting pattern, level of physical activity, exercise, coping with stress, with the body image and personality type (P <0.05).In seven dimensions, there is no significant relationship between the use of the Internet (P> 0.05) and satellite (P> 0.05) with the body image and personality type with the confidence level of P=0.05.
Conclusion: Understanding the relationship between the components of lifestyle with the body image and personality type can help us in a lot of things about how to change and promote lifestyle, especially in adolescents who are at a critical age of puberty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image" eating habits" lifestyle" personality type