اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر مولفه های خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان شهرستان آستارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد اردبیل؛ دانشگاه آ زاد اسلامی اردبیل، ایران، ایمیل :mrashidi409@gmail.com

2 گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران، نویسنده مسئول،نویسنده مسئول، Tavakkolmousazadeh@email.com

3 گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران azra.ghaffari@yahoo.com

چکیده

    مقدمه: این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر مولفه های خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پرداخته است.
روش پژوهش: جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر اول دبیرستان (دوره دوم) شهرستان آستارا در سال تحصیلی 97-96 بود. از میان این دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 46نفر انتخاب شد و در دو گروه آزمایش و گواه به روش تصادفی همتاسازی و جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت،  انگیزش تحصیلی والرند و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر. این تحقیق یک پژوهش آزمایشی میدانی حقیقی از نوع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه است. بعد از انجام پیش آزمون برای گروه های آزمایش و گواه ،گروه آزمایش در 8جلسه 90دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اساس پیشینه نظری پژوهش نانس و همکاران تحت عنوان برنامهe-Treal ( آموزش الکترونیک برای یادگیری مستقل) و پژوهش زیمبرمن و همکاران و نظریه راهبردهای شناختی و فراشناختی قرارگرفتند. آنگاه پس آزمون برای گروه های آزمایش وگواه انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیری( آنوا) بیانگر افزایش معنی دار خودکارآمدی، انگیز تحصیلی بود و از طرف دیگر شاهد کاهش نمرات مولفه سلامت روانی درگروه آزمایش شدیم.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که در میانگین نمرات خود کارآمدی گروهها تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که خودکارآمدی در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرهای یادگیری قرارگرفته بودند افزایش داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching self-regulatory learning strategies (cognitive and metacognitive) on the components of self-efficacy and academic motivation of students in Astara

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Rashidi 1
  • Tavakol Mousazadeh 2
  • Azra Ghafari nooran 3
1 Department of Psychology, Ardabil Branch; Ardabil Islamic Azad University, Iran., Email:mrashidi409@gmail.com
2 Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran, Corresponding Author, Tavakkolmousazadeh@email.com
3 Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran, azra.ghaffari@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: This study investigates the effect of teaching self-regulatory learning strategies (cognitive and metacognitive) on the components of self-efficacy and academic motivation of students.
Methods: The statistical population included all first female high school students (second year) in Astara city in the academic year. Among these students, 46 people were selected by multi-stage cluster sampling method and were randomly matched and replaced in two experimental and control groups. The instruments used were the Pantrich and DeGroot Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire, Walrand Academic Motivation, and Goldberg and Hiller General Health. This research is a real field experimental research of pre-test-post-test design with a control group. After conducting a pre-test for experimental and control groups, the experimental group in 8 sessions of 90 minutes under the training of cognitive and metacognitive learning strategies based on the theoretical background of research Nans et al. And the theory of cognitive and metacognitive strategies. Then post-test was performed for experimental and control groups.
Results: The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) and univariate analysis of variance (ANOVA) showed a significant increase in self-efficacy, academic motivation, and on the other hand we saw a decrease in mental health component scores in the experimental group.
Conclusion: The results of this study showed that there is a significant difference in the mean scores of self-efficacies of the groups. This means that self-efficacy has increased in students who have been trained by learning leaders