بررسی مقایسه‌ای اثربخشی زوج‌درمانی هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زوجین ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. zaeimi.1900@gmail.com,

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه روانشناسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. rajaei_46@yahoo.com,

3 استادیارگروه علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران saffarianreza1965@gmail.com,

4 استادیارگروه روانشناسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران. hnejat54@yahoo.com,

چکیده

مقدمه: یکی از علل اصلی طلاق ناسازگاری زوجین است بنابراین طراحی و اجرای مداخلات مؤثر بر کاهش ناسازگاری زوجین می‌تواند نقش پیشگیری‌کننده از این معضل اجتماعی داشته باشند بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زوجین ناسازگار صورت گرفت.
روش پژوهش: در این مطالعه نیمه آزمایشی از میان مراجعه‌کنندگان به مرکز مشاوره خانواده شهر تربت‌جام تعداد 24 زوج ناسازگار روش هدفمند بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و در سه گروه به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه اول (8 زوج) که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند، گروه دوم (8 زوج) که زوج‌درمانی هیجان محور را دریافت می‌کردند و گروه سوم که گروه گواه بود (8 زوج) و در بازه زمانی مطالعه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. هر سه گروه قبل و بعد از مداخله با پرسشنامه‌ استاندارد صمیمیت باگاروزی ارزیابی شدند. داده‌های به دست آمده در نرم‌افزار آماری SPSS20 با روش‌های آماری توصیفی و کوواریانس تجزیه تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این بود که زوج‌درمانی هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان صمیمیت اثربخشی معناداری داشتند (05/0<P). مقایسه دو گروه زوج‌درمانی هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نشان داد این دو گروه از نظر اثربخشی تفاوت معناداری دارند و اثربخشی گروه هیجان مدار بر صمیمیت بیشتر از گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بود (05/0<P).
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت زوج‌درمانی هیجان محور و درمان مبنی بر پذیرش و تعهد برافزایش صمیمیت زوجین ناسازگار اثربخش هستند. در جهت افزایش صمیمت زوجین زوج‌درمانی هیجان محور اثربخشی بیشتر دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به اهداف درمانی ترکیبی از رویکردها مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effectiveness of emotion-focused couple therapy and acceptance and commitment therapy in marital intimacy of incompatible couples

نویسندگان [English]

 • Hosein Zaeimi 1
 • Alireza Rajaie 2
 • MohammadReza Safaran tousi 3
 • Hamid Nejat 4
1 PhD Student of Counseling, department of educational science and psychology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. Email: zaeimi.1900@gmail.com,
2 Corresponding autor, Associate Professor, department of educational science and psychology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad,, Iran, Email: rajaei_46@yahoo.com,
3 Assistant Professor, department of educational science and psychology,, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran, Email: saffarianreza1965@gmail.com,
4 Assistant Professor, department of educational science and psychology,, Islamic Azad University, Quchan Branch, Quchan- Email: hnejat54@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: Incompatibility leads to negative outcomes for couples and family members. Therefore, this study aims to compare the effectiveness of emotion-focused couple therapy and acceptance and commitment therapy in marital intimacy. There was confusion and intimacy between incompatible couples.
Methods: In this quasi experimentl study among couples reffered to family therapy center of Torbat-jam cituy, 24 incompatible couples selected through purposive methods based on inclusion criteria and randomly replaced in three groups. The first group (8 couples) who received acceptance and commitment treatment, the second group (8 couples) who received emotion-focused couple's therapy, and the third group who was the control group (8 couples) did not receive any intervention during the study period. All three groups evaluated before and after the intervention with standard questionnaire of Bagarozi intimacy. Descriptive statistics and covariance analyzed.
Results: The results showed that emotion-based couple therapy and therapy based on acceptance and commitment had a significant effect on intimacy (P <0.05). Comparison of two groups of emotion-focused couple therapy and therapy based on acceptance and commitment showed that these two groups are significantly different in terms of effectiveness on the intimacy (P <0.05). Emotion-focused couple therapy showed higher effectiveness than acceptance and commitment therapy.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that emotion-focused couple therapy, acceptance, and commitment therapy are effective in increasing intimacy of incompatible couples. It is recommended to use a combination of approaches according to therapeutic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance and Commitment" Emotion
 • focused Couple Therapy" intimacy" Incompatibility
 1.             Sanayie M.. Family Measurments, Tehran:Nashrbesat,2017.

  1. Rezazadeh SMR., Ehsan HB., Fazel M., Fallah M.. Assessment of induceing factors on divorce: An exploration Analysis. Journal of Psychological Sciences. 2019;17(71):765-74.
  2. Rasi HA,. Jalali H.. Social Support and Dyadic Adjustment Among Women Applicants for the Divorce. Journal of Social Work. 2016;4(14):5-16.
  3. Deldadeh M., Moaveneslami S.. The effectiveness of reality therapy-based interventions on improving marital adjustment among couples suffering from emotional divorce. Journal of Psychology New Ideas. 2020;5(9):8-16.
  4. Chalmari AK., Damirchi ES., Jamshidian Y.. Investigate attachment- based intervention on marital adjustment in maladaptive couples. Counseling Research & Developments. 2016,4(98):85-98.
  5. Besharat MA., Rafiezadeh B.. Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy, and sexual knowledge and attitude. Family Psychology. 2016;3(1):31-46.
  6. Bagheri F., Kimiaei SA., Kareshki H.. Marital intimacy: The Determining Role of Differentiation of Self and Need for Security in Non-clinical married women. Counseling Culture and Psycotherapy. 2020;11(42):261-80.
  7. Seyfizadeh H., Zareei Mahmodabadi H., Bakhshayesh A.. The reletionship between early maladaptive schemas and marital adjustment with mediation fear of intimacy in married people. Journal of Family Research. 2019;15(4):467-86.
  8. Snagholzadeh M.. A Model of Marital Intimacy Enrichment on Islamic Perspective; A Qualitative Research. Counseling Culture and Psycotherapy. 2020;1(2):1-32.
  9. Mahmoudpour A., Dehghanpour S., Yoosefi N., Ejade S.. Predicting Women's Marital Intimacy Based on Mindfulness, Conflict Resolution Patterns, Perceived Social Support, and Social Well-being. Quarterly Social Psychology Research. 2020;10(39):102-83.
  10. Saadati N., Rostami M., Darbani SA.. Comparing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on improving self-esteem and post-divorce adaptation in women. Family Psychology. 2017;3(2):45-58.
  11. Fahlekar A., Faal M., Zahedzadeh F., Amani O., Askari M.. The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Emotional Regulation and Coping Strategies in Patients with Generalized Anxiety Disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020;6(4):253-65.
  12. Hayes SC., Luoma JB., Bond FW., Masuda A., Lillis J.. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy. 2006;44(1):1-25.
  13. Johnson SM. Attachment theory in practice: Emotionally focused therapy (EFT) with individuals, couples, and families: Guilford Publications; 2019.
  14. Beasley CC., Ager R.. Emotionally focused couples therapy: a systematic review of its effectiveness over the past 19 years. Journal of Evidence-Based Social Work. 2019;16(2):144-59.
  15. Johnson S., Zuccarini D.. Integrating sex and attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of marital and family Therapy. 2010;36(4):431-45.
  16. Zuccarini D., Johnson SM., Dalgleish TL., Makinen JA.. Forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: The client change process and therapist interventions. Journal of Marital and Family Therapy. 2013;39(2):148-62.
  17. Zakhirehdari N., Navabinejad S., Koraei A.. Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral and Emotion-Focused Couple Therapies on Marital Intimacy of Couples. International Journal of Behavioral Sciences. 2019;13(3):111-7.
  18. Sa A., Basak Nejad Kh., Amanollahi A.. The effectiveness of an Acceptance and Commitment- based Couple Therapy in intimacy and forgiveness among couples. Family Psychology. 2017;4(1):41-52.
  19. Naghavi M., Asadpour E., Kasaee A.. The Effectiveness of Group Counselling based on Acceptance and Commitment Therapy on Increasing Psychological Flexibility and Marital Intimacy of Infertile Women. QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY. 2020;8(32):105-26.
  20. Valipoursheikhi Z., Mirederikvand F.. The Effectiveness of Emotion Regulation Instruction on Increasing of Marital Adjustment in Couples with Marital Conflict. Journal of Nursing Education. 2019;7(1):75-81.
  21. Fallahzadeh H., SAnayie B.. Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy and Integrated Systemic Couple Therapy. Social studies. 2013;1(4):10.
  22. Etemadi A., Barabadi HA.. The effectiveness of emotionally focused group couple therapy on marital satisfaction in couples referred to counseling center education district 2 Mashhad. Research in Clinical Psychology and Counseling. 2014;4(1):95-114.
  23. Khamse A., Hoseyniyan S.. Gender differences between intimacy dimensions of married college students. Women's Studies Sociological and Psychological. 2008;6(1):35-52.
  24. Kanjani Veshki S., Shafiabady A., Farzad V., Fathizade M.. A comparison between the effectiveness of cognitivebehavioral couple therapy and acceptance and commitment couple therapy on conflicting couples marital intimacy is Isfahan. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2016;4:31-40.
  25. Arianfar N., Etemadi O.. Comparison of the Efficacy of Integrative Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on marital intimacy injured by wife infidelity in Couples. journal of counseling research. 2016;15(59):7-37.
  26. Vazhappilly JJ., Reyes MES.. Efficacy of emotion-focused couples communication program for enhancing couples’ communication and marital satisfaction among distressed partners. Journal of Contemporary Psychotherapy. 2018;48(2):79-88.