پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان براساس جو عاطفی خانواده و کمال گرایی والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس، کرج، ایران، royajanmohamadi@gmail.com

2 استادیار روان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ابهر (نویسنده مسئول)، Pooyamanesh@yahoo.com

3 استادیار، روان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آستارا، آستارا، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب اجتماعی نوعی از اضطراب است که با ترس دائمی و شدید در موقعیت‌های اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیت‌های روزمره فرد را مختل می‌کند. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس جو خانوادگی و کمال‌گرایی والدین بود.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آمارمی شامل 300 دانش‌آموز دختر و پسر ابتدایی منطقه 22 شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند پرسشنامه جو عاطفی خانواده و پرسشنامه کمال‌گرایی چندبعدی فراست استفاده شد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد جو عاطفی خانواده به صورت منفی و معناداری 01/0 اضطراب اجتماعی کودکان را پیش‌بینی می‌کند (01/0 < p، 283/0 = ) و از بین مؤلفه‌های کمال‌گرایی والدین، نگرانی درباره اشتباهات، شک درباره اعمال و انتقادگری والدینی به صورت مثبت و استانداردهای شخصی به صورت منفی و معنادار اضطراب اجتماعی در کودکان را پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه گیری: نتایج یافته‌های پژوهش نشان از اهمیت کمال‌گرایی والدین و جو عاطفی خانواده و تاثیر آن بر اضطراب اجتماعی کودکان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of children's social anxiety based on emotional atmosphere of the family and parental perfectionism

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Janmohammadi 1
  • Jafar Pooyamanesh 2
  • Sadegh Taghiloo 3
1 Psychology, Azad University, Shahrekhodas Branch, royajanmohamadi@gmail.com
2 Corresponding author, PhD in psychology, faculty member of Abhar Azad University, Pooyamanesh@yahoo.com
3 PhD in Psychology, Faculty Member of Astara Azad University
چکیده [English]

Introduction: Social anxiety is a kind of anxiety that is characterized by constant and severe fears in social situations and disrupts at least part of everyday activities of an individual. The purpose of this study was to predict social anxiety based on family atmosphere and parental perfectionism.
Methods: This is a correlational study. The population of this study consisted of 300 elementary school students in the 22nd district of Tehran who were selected by available sampling method. In order to collect the data, the Watson & Fred's social anxiety inventory Family Affective Intelligence Questionnaire and Frost Multidimensional Perfectionism Questionnaire were used. To analyze the research hypotheses, multiple regression analysis was used.
Results: The results showed that the emotional atmosphere of the family negatively and significantly predicted the social anxiety of children (P <0.01) (p <0.001), and among the components of parental perfectionism, concern about mistakes, doubts Parents' positive actions and criticisms and personal standards negatively and significantly predict social anxiety in children.
Conclusion: The findings of this study indicate the importance of parental perfectionism and family affective atmosphere and its impact on social anxiety in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family affective atmosphere" Parental perfectionism" Social Anxiety