اثر بخشی آموزش جنسی بر طرحواره جنسی و احساسات مثبت زنان متاهل شهر آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، پردیس علوم و تحققیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 (نویسنده مسئول) دانشیار گروه روانشناسی ،گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. nmfarah@yahoo.com

3 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: طرحواره ها سازه هایی هستند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرند و به عنوان واسطه، پاسخ های رفتاری افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف از پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش جنسی بر طرحواره جنسی، احساسات مثبت زنان متأهل شهر آبادان بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر 30  نفر از زنان متأهل مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روان شناسی بیمارستان نفت شهر آبادان بود که به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش شامل: مقیاس طرحواره جنسی زنان، پرسشنامه احساسات مثبت بودند. داده ها، با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد آموزش جنسی با توجه به میانگین طرحواره جنسی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب تغییر گروه آزمایش شده است و در مرحله  پیگیری با کنترل پیش  آزمون بین آزمودنی های گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ  احساسات مثبت تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0P≤ و 342/84309=F).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش جنسی بر طرحواره جنسی تأثیر دارد و موجب افزایش احساسات مثبت زنان متأهل می شود، و این نتایج در مرحله پیگیری پایدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Sexual Education on the Sex Scheme and Positive Emotions of Married Women in Abadan

نویسندگان [English]

  • Maryam Azarkish 1
  • Farah Naderi 2
  • Parviz Asgari 3
  • Alireza Heydari 3
1 Psychology, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran.
2 (Corresponding Author) Associate Professor of Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran.
3 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Schemas are structures formed on the basis of reality or experience, and as intermediaries, affect the behavioral responses of individuals, and in the structure of psychotherapy, the schema is considered as an agent of the organization. It is essential to understand the experiences of a person's life. The purpose of this study was to investigate the effect of sexual education on sexual schemas, positive emotions of married women in Abadan.
Method: Thirty married women referred to the consultancy and psychology clinic of Abadan Oil Hospital were selected by simple random sampling and divided into two experimental (15 subjects) and control (15 subjects) groups. The research design was pre-test and post-test with control group. The research tools included: Female Sex Scheme Scale, Positive Sense Questionnaire. For intervention, after the random selection of the groups, a test was performed from the experimental and control group, then the sexual education intervention group was performed in 8 sessions, 120 minutes. At the end of the training program, each post-test group was taken and after 1 month of follow-up. Data were analyzed by multivariate covariance analysis.
Results: Findings show that the sex education according to the mean sex scan of the experimental group compared to the mean of the control group, changed the experimental group, and in the follow-up with pre-test control, the subjects in the experimental group and the control group in terms of positive emotions There is a significant difference (P≤0.001 and 342/84309 = F).
Conclusion: The results showed that sexual education affects the sex scene and increases the positive emotions of married women, and these results were consistent in the follow-up phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female gender schemata" married women" positive emotions" Sexual education