بررسی عوامل استرس‌زا در بخش زایمان از دیدگاه مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران E-mail: m.pirdel@iau-astara.ac.ir

چکیده

مقدمه: تنش و اضطراب ناشی از حاملگی و زایمان و همراهی این پدیده با بسیاری از عوامل استرس­آور محیطی و مراقبتی می­تواند بر تجربه مادران از زایمان موثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل استرس­زای بخش زایمان از دیدگاه مادران انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی_ مقایسه­ای است که بر روی 300 نفر از زنان نخست­زا و چندزا که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند با روش مصاحبه انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آزمون آماری تی استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در زنان نخست­زا میانگین نمره کل عوامل استرس­زای مراقبتی بیشتر از محیطی بود (14/1±16/27).در مقابل در زنان چندزا میانگین نمره کل عوامل استرس­زای محیطی بیشتر از مراقبتی بود (12/1±09/23). همچنین در مقایسه دو گروه مادران چندزا نمره استرس بالاتری نسبت به مادران نخست­زا دریافت نمودند و تفاوت معنی­دار بود.
نتیجه ­گیری: با توجه به شدت استرس و استرسورهای متفاوت در مادران بر اساس نتایج این پژوهش می­توان کادر درمانی را در بهره­گیری مناسب از اقدامات کاربردی در جهت تخفیف هر چه بیشتر اثرات نامطلوب این عوامل یاری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Delivery room Stressors according to parturient perspective

نویسنده [English]

  • Manijeh Pirdel
Corresponding Author, M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran. E-mail: m.pirdel@iau-astara.ac
چکیده [English]

Introduction: Tension and stress resulting from pregnancy crisis and labor which is concomitant with stressful situations and environmental and care factors effect on mothers experience in labour. Therefore in the current study attempted to evaluate stressors in labor ward in parturient women.
Methods: In this descriptive-comparative study 300 pimiparous and multiparous women, who had vaginal deliveries, were randomly selected and interviewed. A questionnaire was used. Data were analyzed using by descriptive statistics and sample t-test.
Results: The finding showed that in the primiparous women the mean score for total care factors was higher than environmental factors (Mean= 27/16± 1/14) and in the multiparous women mean score for total environmental factors was higher than care factors (Mean= 23/09± 1/12). Comparison of stress intensity in two groups showed that multiparous women had higher scores than primiparous women. Also, Comparison of the means revealed a statistically significant relationship (p<0.05).
Conclusion: According to the different stressors among both groups the results might help medical staff adopt proper measures to greatly alleviate labor stressors in all the pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birthing Environment" Primiparous" Stressor" Multiparous