پیش‌بینی ابراز خشم براساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و مکانیسم‌های دفاعی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.Abaspoorazar@yahoo.com

چکیده

مقدمه: چنین به نظر می­رسد طرح­واره­های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی رشد نایافته از جمله فرایندهای روان­شناختی زیربنایی در بروز خشم هستند. از هدف پژوهش حاضر پیش­بینی ابراز خشم براساس طرح­واره­های ناسازگار اولیه و مکانیسم­های دفاعی در دانش­جویان بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش­جویان دانشگاه آزاد واحد شهرقدس به­تعداد ۳۳۰ هزار نفر بود که از میان آن­ها به روش نمونه­برداری در دسترس ۳۰۰ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه سازوکارهای دفاعی-۴۰ آندروز، سینگ و بوند ۱۹۹۳، سیاهه ابراز خشم صفت- حالت-2 اِسپیلبرگر (1999) و نسخه کوتاه پرسش­نامه طرحواره یانگ 1998 بود.
یافته­ ها: بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که مؤلفه­های بریدگی/ طرد (227/0=β، ۰۰۱/۰=P) و محدودیت­های مختل (211/0=β، ۰۰۱/۰=P) ابراز خشم را پیش­بینی می­کند. مکانیسم­های دفاعی رشدنایافته (213/0=β، ۰۰۱/۰=P) ابراز خشم را پیش­بینی می­کند.
نتیجه­ گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود به والدین شیوه ­های والدگری مثبت به ویژه در سنین کودکی فرزندان­شان برای جلوگیری از پرورش طرح­واره­های ناسازگار و دفاع­های رشدنایافته آموزش داده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of expression and control of anger based on early maladaptive schemas and defense mechanisms

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Poormanafsheshkalani 1
  • Zahra AbBaspoor Azar 2
1 General Psychology, Islamic Azad University, Qods Branch, Qods City, Iran
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Department of Psychology, Tehran, Iran, Abaspoorazar@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: It looks like those defensive mechanisms can be used as psychological mechanisms for managing emotional and negative emotions.
The purpose of this study was to prediction of expression and control of anger based on early maladaptive schemas and defense mechanisms in college students.
Method: The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study consisted of all university students of the Islamic Azad University of Shahre Qhods, numbering 330 thousand, among whom 300 were selected by available sampling method. The study tools consisted of defense style questionnaire-40 by Andrews, Singh & Bond 1993, state-trait anger inventory-2 by Spielberger  & Young schema questionnaire-short.
Results: Regression coefficients showed that disconnection and rejection (β=0.227, P=0.001) and impaired limits (β=0.211, P=0.001) components predict anger expression. Immature defense mechanisms (β=0.213, P=0.001) predict anger expression. Only disconnection and rejection component of early maladaptive schemas (β=-0.164, P=0.047) predicts anger control. Immature defense mechanisms (β=-0.180, P=0.002) negatively and mature defense mechanisms (β=0.357, P=0.002) positively predict anger control.
Conclusions: It is suggested that parents should be taught parenting practices, especially in the childhood of their children, to prevent the development of maladaptive schemas and immature defense mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger" defense mechanisms" maladaptive schemas