نقش پیش‌بینی کنندگی صفات شخصیت و دشواری‌های تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، روانشناسی شخصیت، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. Mohammad_aminzadeh86@yahoo .com

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران.

چکیده

مقدمه: زندگی در زمان گذشته توسط سطوح پایین برون­گرایی و توافق پذیری پیش بینی می­شود. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی صفات شخصیت و دشواری­های تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال می­باشد.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. به این منظور 220 نفر از دانشجویان دانشکده­های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی کرج به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه استاندارد شخصیتی کاستا و مک کری، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و رومر و پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو و بوید پاسخ دادند. جهت تجزیه‌و تحلیل داده­ها از مدل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که از بین مؤلفه‌های دشواری‌های تنظیم هیجان، تنها مؤلفه دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی به‌صورت منفی و معنادار گرایش به زندگی در زمان حال را پیش‌بینی می‌کند. همچنین از بین صفات شخصیت، برونگرایی و گشودگی به‌صورت مثبت و وظیفه‌شناسی به‌صورت منفی گرایش به زندگی در زمان حال را پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه ­گیری: با توجه به یافته­ها می­توان گفت که دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و صفات شخصیتی برونگرایی، گشودگی و وظیفه‌شناسی نقش مهمی بر روی گرایش به زندگی در زمان ایفا می­کنند. بر این اساس با در نظر گرفتن نقش دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و صفات شخصیتی برونگرایی، گشودگی و وظیفه‌شناسی می‏توان گرایش به زندگی در زمان دانشجویان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role predict personality traits and difficulties in emotion regulation on tend to life in the present

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aminzadeh 1
  • Raheleh Karampoor 2
  • Sadegh Taghiloo 3
1 Corresponding Author , MSc, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran Mohammad_aminzadeh86@yahoo .com
2 Associate Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University branch Karaj, Karaj, Iran
3 Associate Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University branch Astara, Astara, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to determine the predictive role of personality traits and the difficulties of emotional adjustment in the appeal of live at the present moment.
Method: this study used correlational type of   descriptive and statistical society Islamic Azad University of Karaj students in the academic year of 1394-95in which according to Green table, 220 subjects were selected by the way of available sampling. Research tools: the Research tools were NEO-Five Factor Inventory questionnaire Zimbardo Time Perspective and Grvtz and Roemer emotional adjustment difficulties all Data were based a regression method with regression approach.
Results: The results indicated that among the components emotional adjustment difficulties, only the limited access of emotional adjustment strategies component predicted   the tendency to life at present moment negatively.
Conclusion: Among personality traits, extraversion and openness positively and conscientiousness negatively predicts the tendency to life at present moment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • difficulties in emotion regulation" personality traits" students" tend to life in the present