نقش واسطه‌ای پرخاشگری در رابطه تعلل‌ورزی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران، Maryammp59@gmail.com.

چکیده

مقدمه: عدم تحمل ناکامی نقش مرکزی در تعلل­ورزی دارد که پرخاشگری را منجر می­شود. دانش­آموزانی که درگیر اعتیاد به اینترنت هستند، به احتمال بیش­تری گرایش به رفتارهای تعلل­ ورزانه دارند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای پرخاشگری در رابطه تعلل­ ورزی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نوجوانان سنین مقطع متوسطه در مراکز فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تفریحی در نیمسال تحصیلی دوم 96-1395 شهر تهران بود که از میان آن­ها ۲۵۰ نفر به روش نمونه ­برداری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ؛ مقیاس پرخاشگری باس و پری؛ مقیاس تعلل ­ورزی تاکمن بود. داده­ ها با استفاده از روش مدل ­یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد ضریب مسیر کل بین تعلل­ورزی و اعتیاد به اینترنت مثبت و در سطح 01/0 معنادار است (01/0>P، 687/0=β). ضریب مسیر بین پرخاشگری کلامی (01/0>P، 275/0=β) و پرخاشگری بدنی (01/0>P، 518/0=β) با اعتیاد به اینترنت مثبت و در سطح 01/0 معنادار است. ضریب مسیر بین تعلل­ ورزی و پرخاشگری کلامی (01/0>P، 673/0=β) و تعلل ­ورزی و پرخاشگری بدنی (01/0>P، 702/0=β) مثبت و در سطح 01/0 معنادار است. ضریب مسیر غیر مستقیم بین تعلل­ ورزی و اعتیاد به اینترنت مثبت و در سطح 01/0 معنادار است (01/0>P، 548/0=β).
نتیجه­ گیری: با افزایش تعلل ­ورزی و سرخوردگی پرخاشگری ظاهر می­شود. اینترنت احتمالاً عرصه را به­ ویژه برای نوجوانان با گرایش­های پرخاشگرانه برای پرورش، هویت ایده آل خود در جبران نواقص خود در دنیای واقعی فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of aggression in the relationship between procrastination and internet addiction among adolescents

نویسندگان [English]

  • Akram Bahmani 1
  • Maryam Mehdipoor 2
1 MSc. in Personality Psychology, Islamic Azad University, Varamin Branch, Tehran, Iran.
2 Corresponding author, MSc. in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the mediating role of aggression in the relationship between procrastination and Internet addiction in adolescents.
Method: The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study included high school adolescents in cultural, educational, sporting and recreational centers in the second semester of the academic year of 2016-2017 in Tehran, among which 250 were selected through available and volunteered sampling method. The study tools were Internet Addiction Test by Young; aggression questionnaire by Buss & Perry; Procrastination Scale by Tuckman.
Results: The results of this study showed that the total path coefficient between procrastination and Internet addiction is positive and significant at 0.01 level (P<0.01, β=0.687). The path coefficient between verbal aggression (P<0.01, β=0.25) and physical aggression (P<0.01, β=0.058) are with Internet addiction are positive and significant at 0.01. The path coefficient between procrastination and verbal aggression (P<0.013, β=0.63) and procrastination and physical aggression (P<0.01, β=0.702) are positive and significant at 0.01. Indirect path coefficient between procrastination and Internet addiction is positive and significant at 0.01 level (P<0.01, β=0.548).
Conclusion: With increasing procrastination and frustration, aggression appears. The Internet is likely to provide the real world, especially for adolescents with aggressive attitudes to nurture, the ideal identity to offset their shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescents" aggression" internet addiction" procrastination