نقش میانجی‌گر مدل پنج عاملی شخصیت در رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، negahdari27@yahoo.com

چکیده

مقدمه: از عوامل مهمی که در سال­های اخیر به آن توجه شده است و بر خشونت زناشویی تأثیر به­سزایی دارد، طرح­واره­های ناسازگار اولیه و صفات پنج عاملی شخصیت است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی­گر مدل پنج عاملی شخصیت در رابطه بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در نیمسال تحصیلی اول 96-1395 بود. ابزار پژوهش مقیاس تاکتیک­های تعارضی تجدید نظر شده؛ نسخه کوتاه پرسش­نامه طرحواره و مقیاس پنج بزرگ بود. داده­ها با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد عامل روان­رنجورخویی شخصیت رابطه بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی (73/2=Z، 2183/0=B) را در سطح 01/0 میانجی­گری می­کند. عامل توافق­پذیری شخصیت رابطه بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی (51/2=Z، 1781/0=B) را در سطح 05/0 میانجی­گری می­کند.
نتیجه­ گیری: منطبق بر یافته­های پژوهش حاضر طرح­واره­های ناسازگار اولیه قادر به پیش بینی صفات شخصیت نیز هستند. افراد روان­رنجورخو احساسات مخرب و ناخشنودی را تجربه می کنند و عواطف ناپایداری دارند. افرادی که از خوشایندی بالایی برخوردارند، اغلب به فکر دیگران هستند و بر نزدیکی بر دیگران تأکید دارند و در کل آن­ها اجتماعی هستند. در نهایت این صفات منجر به فراخوانی یا عدم فراخوانی خشونت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediator role of the five-factor personality model in the relationship between early maladaptive schemas and marital violence

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ehsaninasab 1
  • Hadis Negahdari kordbacheh 2
1 Personality Psychology, Islamic Azad University, Varamin Branch, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author, MSc in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Shahre-Qods Branch, negahdari27@yahoo.com.
چکیده [English]

Introduction: Important factors that have been highlighted in recent years and which have a significant impact on marital violence are early maladaptive schemes and five-factor traits of personality. The purpose of the present study was to determine the mediator role of the five-factor personality model in the relationship between early maladaptive schemas and marital violence.
Method: The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study included all married students of the Varamin Islamic Azad University in the first semester of 2011-2012. The study tool was Revised Conflict Tactics Scale; Schema Questionnaire-short form and Big Five Inventory. Data were analyzed using structural equation modeling.
Results: The results of this study showed that the neuroticism personality factor mediates the relationship between early maladaptive schemas and marital violence (B=0.2183, Z= 2.73) at the level of 0.01. The agreeableness personality factor mediates the relationship between early maladaptive schemas and marital violence (B=0.1781, Z=2.51) at the level of 0.05.
Conclusion: According to the findings of this research, early maladaptive schemas can predict personality traits. Neuroticism people experience destructive and unhappy feelings and have unstable emotions. Agreeable people often think of others and emphasize on closeness to others, and in general they are social. Ultimately, these traits lead to the call or no call for violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital violence" personality" schemas