بررسی اثر شعر درمانی (مبتنی بر مدل اکت) بر کیفیت زندگی، ارزش‌ها و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران Email: mzohraty@gmail.com

2 استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، فوق دکترای روان تنی، استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران Email: rjoharifard@gmail.com

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شعر درمانی (مبتنی بر مدل اکت) به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی، ارزش‌ها و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود.
روش پژوهش: طرح پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بودند که در نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395 مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 20 نفر از آن‌ها انتخاب و سپس به‌صورت انتخاب تصادفی در دو گروه 10 نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند؛ قبل از اعمال مداخله هر دو گروه مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند و 10 جلسه مداخله‌ای برای گروه آزمایش به عمل آمد؛ سپس پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد؛ جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسشنامه پذیرش و عمل و پرسشنامه زمینه‌یابی ارزش‌های شوارتز توسط آن‌ها استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-20 و روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل دادها نشان داد که شعر درمانی (مبتنی بر مدل اکت) به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی، ارزش‌های روان‌شناختی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی افراد تأثیر دارد.
نتیجه گیری: در تبیین اثربخشی شعر درمانی (مبتنی بر مدل اکت) به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی، ارزش‌ها و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجویان می توان گفت شعر درمانی می تواند با کمک به درمان پذیرش و پایبندی، زمینه ساز کنترل بیشتر بر هیجانات و آزادسازی آنها از طریق شیوه های مناسب تر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

efficacy of poetry therapy (ACT model-based) group therapy on quality of life, values and psychological Flexibility, Islamic Azad University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Minoo Zahrati 1
  • Reza Joharifard 2
1 Corresponding Author, MA in Clinical Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran,
2 Postdoc in psychosomatic medicine and psychotherapy, Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the efficacy of poetry therapy (ACT model-based) group therapy on quality of life, values ​​and psychological Flexibility, Islamic Azad University of Ahvaz.
Methods: The design of research is quasi-experimental with pre-test and post-test type and control group. The research population included all Islamic Azad University students, who were studying in the first semester of the academic year 2016-2017. Twenty of them were selected as sample of study using convenient sampling method. Then, they were randomly assigned into two groups of experimental and control (each containing 10 students). Before intervention, both groups underwent pretest and experimental group received 10 sessions of intervention. Then, both groups underwent post-test. Data were collected using Quality of Life Questionnaire of World Health Organization (1991), Acceptance and Action Questionnaire (2004), and Schwartz's Value Survey Questionnaire (1996 and 1994).
Results: Analysis of data using analysis of covariance showed that poetry therapy (ACT model-based) group therapy on quality of life, psychological values ​​and the impact of psychological flexibility.
Conclusion: Poetry therapy can help ACT therapy to provide the conditions for more control of emotions and release them through more appropriate methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry therapy" psychological Flexibility" quality of life" treatment based on acceptance and action (ACT)" values