پیش‌بینی میزان گرایش به مصرف مواد بر مبنای فضای روان‌شناختی خانواده و نقش گروه همسالان در نوجوانان مصرف‌کننده دخانیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مواجهه و ارتباط با همسالانی که مصرف­کننده مواد یا دخانیات هستند، باورهای ویژه­ای را در فرد شکل می‌دهد که به گرایش سوء مصرف مواد می­انجامد. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی میزان گرایش به مصرف مواد بر مبنای فضای روان­شناختی خانواده و نقش گروه همسالان در نوجوانان مصرف­کننده دخانیات بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش تمامی نوجوانان دختر و پسر (19-13سال) در نیمه دوم سال 1395 بودند که به­روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، به این صورت­که ابتدا شهر تهران به 5 قسمت جغرافیایی شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم و سپس از بین مناطق 22گانه شهرداری، مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 11، 13 و 16 به­صورت تصادفی و در نهایت 150 نفر به­صورت آگاهانه انتخاب شدند. داده ­های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان زینالی؛ مقیاس جو عاطفی خانواده هیلبرن؛ مقیاس همنشینی با همسالان بزهکار پاسکال و همکاران گردآوری شدند. پس از کنار گذاشتن ۵ پرسشنامه مخدوش و ۳ شرکت­کننده پرت، تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسله­ مراتبی انجام شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد همنشینی با همسالان بزهکار به صورت مثبت و معنادار گرایش به مصرف مواد را در نوجوانان وابسته به دخانیات پیش­بینی می­کند (01/0>P، 364/0=β).
نتیجه­ گیری: ارتباط و دوستی با همسالان بزهکار و نیز فضای روان­شناختی نامطلوب خانواده عوامل مؤثری برای گرایش نوجوانان به مصرف مواد هستند و پیشگیری از مصرف دخانیات توسط نوجوانان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of substance use tendency based on psychological family climate and role of peer group in adolescent tobacco users

نویسندگان [English]

  • Froozesh Salami 1
  • Hamidreza Hatami 2
  • Robabeh Noori 3
1 MA in General Psychology, Islamic Azad University, science & Research Branch, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Professor, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Exposure to and communication with peers who consume substances or tobacco creates special beliefs in individuals that lead to drug abuse tendencies. The aim of this study was prediction of substance use tendency based on the psychological family climate and the role of peer group in adolescent tobacco users.
Method: The research method was descriptive and correlational type and the statistical population of the study was all male and female adolescents (13-19 years old) in the second half of 2016 which using cluster random sampling. First, Tehran divided into 5 geographical parts of north, south, west, east and center. Then from 22 areas of the municipality, regions of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 and 16 randomly were chosen and finally, 150 individuals were selected consciously. Data were collected using Addiction Susceptibility Questionnaire-Adolescents Version by Zeinali; Affective Family Climate Scale by Hillburn; Adolescent Affiliation with deviant Peers Scale by Paschal, Ringwalt & Flewelling. After omission of 5 distorted questionnaires and 3 outlier subjects, data analysis was performed using analytical regression analysis.
Results: The results of this study showed that affiliation with deviant peers positively and significantly predicts substance use tendency in adolescent tobacco users (β=0.364, P<0.01).
Conclusion: Relationship and friendship with deviant peers and inappropriate psychological family climate are effective factors for substance use tendency in adolescent tobacco users and prevention of smoking by adolescents is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family" peers" psychological climate" substance use