پیش‌بینی اختلال پرخوری افراطی بر اساس ترومای دوران کودکی، الکسی تایمیا، سبک‌های دفاعی و دشواری‌های تنظیم هیجان در افراد دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی شخصیت، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: پرخوری افراطی به دلیل رابطه­اش با پیامدهای روان­شناختی و بدنی نامطلوب به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی پرخوری افراطی براساس دشواری در تنظیم هیجان، الکسی تایمیا، سبک­های دفاعی و ترومای دوران کودکی در افراد دارای اضافه وزن بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 200 نفر از افراد 45-18 سال دارای شاخص توده بدنی بین 25 تا 30 مراجعه­ کننده به خانه­های سلامت، باشگاه­های ورزشی و مراکز کاهش وزن سطح شهر کرج در سال 1397-1396 بودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آسیب کودکی برنستاین و همکاران؛ مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ساخته بگبی و همکاران؛ پرسش­نامه مکانیسم­های دفاعی آندروز و همکاران؛ پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر  و مقیاس پرخوری گورمالی و همکاران بود. داده ­های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافته­ ها: بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد از بین مؤلفه ­های دشواری تنظیم هیجان، دشواری در انجام رفتار هدفمند (01/0P<، 372/0=β)، فقدان آگاهی هیجانی (01/0P<، 241/0=β) و عدم وضوح هیجانی (01/0P<، 243/0=β)؛ الکسی تایمیا (05/0P<، 129/0=β)؛ از بین سبک­های دفاعی سبک دفاعی روان آزرده (01/0P<، 231/0=β) و ترومای دوران کودکی (05/0P<، 145/0=β) پرخوری افراطی را پیش ­بینی می­کنند.
نتیجه­ گیری: ترومای دوران کودکی تروما سبک­های دفاعی ناپخته، بدتنظیمی هیجانی و الکسی تایمیا را با خود به همراه دارد. نقص در تنظیم هیجان افراد را مستعد مشکلاتی در خوردن و چاقی می ­نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Binge Eating Disorder Based on Childhood Trauma, Alexithymia, Defensive Styles and Difficulties in Emotion Regulation, in Overweight Individuals

نویسندگان [English]

  • Munika Vakili 1
  • Maryam Bahrami Hidaji 2
  • Sheyda Sodagar 3
1 Personality Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Binge eating has become a major public health concern because of its association with adverse psychological and physical consequences. The purpose of this study was to predict binge eating based on difficulties in emotion regulation, alexithymia, defensive styles, and childhood trauma in overweight individuals.
Methods: The research method was descriptive correlational and the statistical population of the study included individuals aged 45-45 with BMI between 25 and 30 referring to health centers, sports clubs and weight loss centers of Karaj city in 2017-2018 which through them 200 people were selected as available. The instrument in the study were childhood trauma questionnaire by Bernstein et al; Toronto alexithymia scale by Bagby et al; defense style questionnaire by Andrews et al; emotion regulation difficulties scale by Gratz & Roemer and Binge Eating Scale by Gormally et al. Data were analyzed using a hierarchical regression method.
Results: The regression coefficients showed that among the components of difficulties in emotion regulation, the difficulty engaging in Goal-directed behavior (P<0.01, β=0.372), lack of emotional awareness (P<0.01, β=0.241), lack of emotional clarity (P<0.01, β=0.243); alexithymia (P<0.05, β=0.129), and among the components of defensive styles neurotic style (P<0.01, β=0.231) and childhood trauma (P<0.05, β=0.145) predict binge eating.
Conclusion: Childhood Trauma brings with it immature defensive styles, emotion dysregulation, and alexithymia. Emotion dysregulation prone people to difficulties in eating and obesity. Individuals respond to the lack of recognition of emotions and inappropriate responses to their emotions cope with inappropriate and overeating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia" binge eating" childhood trauma" defensive styles" difficulties in emotion regulation